Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Troop là gì
Bạn đang xem: Troop là gì

*

*

*

*

troop /tru:p/ danh từ đoàn, lũ, đàn, đám, bọn, toána troop of children: một anh em trẻ con team hướng đạo sinh (quân sự) phân team kỵ binh (gồm 60 tín đồ do một đại uý lãnh đạo) (số nhiều) quân, cỗ đội; línhthree thousand troops: ba nghìn quân (từ cổ,nghĩa cổ) gánh (hát…) nội rượu cồn từ xúm lại, cộng đồng lượt kéo đến; đi từng đàn từng lũthe children trooped round him: con nít kéo đến xúm lại quanh anh ta ngoại động từ (quân sự) tạo thành phân nhóm kỵ binhlớn toop off (away) đàn lượt kéo đilớn troop together tập trung đônglớn troop up người quen biết lượt kéo đến


*
Xem thêm: Chi Phí Khác ( Miscellaneous Expenses Là Gì ?, Từ Điển Anh Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Tra câu | xem báo tiếng Anh

troops

Từ điển Collocation

troops noun

ADJ. crack, elite | additional, extra | armed a division of up mập 6,000 heavily armed troops | allied, government, loyal troops loyal to the government | enemy, foreign, rebel | auxiliary, paramilitary, regular | combat, fighting | peacekeeping, security | airborne, ground | border, front-line, garrison

VERB + TROOPS deploy, mass, send (in) They are massing troops on the border. The UN is sending peace-keeping troops into the trouble spot. | provide (sb with), supply (sb with) The British Army has provided troops for the UN all over the world. | withdraw | command, lead, order He ordered troops bự shoot bự kill if attacked. | điện thoại tư vấn in | quarter, station Five hundred troops were quartered in a village just behind the front line. | transport | rally | train


TROOPS + VERB fight (sb), kill sb | be based, be positioned, be posted, be stationed troops based in West Germany | advance, march, move in, move into sth Allied troops were advancing on the capital. | arrive, cross (into) sth, enter sth, land, reach sth Russian troops crossed into Austrian territory. | mass Government troops have massed on the northern border. | guard sth, patrol sth troops patrolling the border | occupy sth | attack (sb), invade (sth), overrun sth, storm sth, surround sth Rebel troops stormed the presidential palace. | fire on sb/sth, mở cửa fire, shoot sb | pull out, withdraw

TROOPS + NOUN deployment, levels, numbers, presence Various figures for US troop presence in Europe were quoted. | reductions | movements | withdrawal | reinforcements | carrier, ship, train, transport | commander

PHRASES the deployment of troops, the withdrawal of troops

Từ điển WordNet

n.

n.

a group of soldiersa cavalry unit corresponding phệ an infantry company

v.

move or march as if in a crowd

They children trooped into the room

English Synonym với Antonym Dictionary

troops|trooped|troopingsyn.: band toàn thân toàn thân bunch company crew crowd gang group mob tiệc ngọt unit