Tháng 5 năm 2009, COROT-1b trở thành hành tinh ngoại herphangout.com đầu tiên mà các quan sát quang phổ (trái với hồng ngoại) được báo cáo.

Bạn đang xem: Trái hồng tiếng anh là gì


In May 2009 COROT-1b became the first extrasolar planet for which optical (as opposed to infrared) observations of phases were reported.
Năm 2007, hãng trang sức Garrard & Co đã đăng lên trang web của mình một herphangout.comên hồng ngọc hình trái tim nặng 40.63 cara.
Trái với hệ thống hồng ngoại dự báo bình thường, một hệ thống IRST sẽ quét không gian xung quanh máy bay tương tự như công herphangout.comệc của radar hướng dẫn (hay thậm chí điện tử).
As opposed to an ordinary forward looking infrared system, an IRST system will actually scan the space around the aircraft similarly to the way in which mechanically (or even electronically) steered radars work.
Now the really hot pink and red areas are those parts of the world that receive the highest amounts of UV during the year.
Trong Lực lượng Vũ trang Canada và Cảnh sát Hoàng gia Canada, các cấp bậc cao cấp nhất mặc áo khoác năm 1957 như một huy hiệu, thể hiện sự thật rằng họ đã nhận được lệnh của Nữ hoàng (trái ngược với | hoa hồng cho sĩ quan).
In the Canadian Armed Forces and Royal Canadian Mounted Police, the most senior non-commissioned ranks wear the 1957 version of the coat of arms as a badge of rank, representing the fact that they have received the Queen"s warrant (as opposed |to the Queen"s commission for officers).
Joey (sinh ngày 15 tháng 6 năm 1991) là một con gián có thân màu tím hồng, đầu màu tím xanh với mắt phải màu hồng (đỏ) và mắt trái màu vàng, và là anh trai.
Joey (born 15 June 1991) is a purple-pink body, purple-blue head roach with a pink right eye (originally red) and yellow left eye, and the oldest brother.
Cuộc duyệt xét cho biết rằng bộ phim nên được rút ngắn khoảng nửa giờ, với những cảnh liên quan tới âm nhạc của các vật nuôi, một số trình tự đuổi theo và sự kịch tính của Đại hồng thủy Trái Đất đã được rút ngắn hoặc cắt bỏ.
The reherphangout.comew stated that the film should have been shortened by about half an hour, with scenes involherphangout.comng musical interludes of the pets, certain chase sequences and the climactic cataclysm of Earth be shortened or cut out.
Những phát xạ mạnh nhất đều ở trong quang phổ hồng ngoại (IR), và những máy thám sát hồng ngoại trên Trái Đất quá thiếu chính xác ở thời điểm ấy để sẵn sàng xác định bất kỳ ngôi sao lùn nâu nào.
Their strongest emissions are in the infrared (IR) spectrum, and ground-based IR detectors were too imprecise at that time to readily identify any brown dwarfs.
Đã có một trận Đại Hồng Thủy khi nước tràn ngập trái đất, và như Phi E Rơ nói, chỉ “có tám người được cứu” (1 Phi E Rơ 3:20).
There was the great Flood, when waters covered the earth and when, as Peter says, only “eight souls were saved” (1 Pet. 3:20).
Trái lại, số lượng thương nhân tăng vọt trong suốt thời Hồng Vũ cùng với sự phát triển về công nghiệp trên khắp đế quốc.
On the contrary, commerce increased significantly during the Hongwu era because of the growth of industry throughout the empire.
Tuy nhiên, những nghiên cứu hồng ngoại sau này từ trên Trái Đất và những đo đạc của tàu vũ trụ Galileo cho thấy những dòng chảy đó là dung nham hợp chất bazan với thành phần mafic tới siêu mafic.
However, subsequent Earth-based infrared studies and measurements from the Galileo spacecraft indicate that these flows are composed of basaltic lava with mafic to ultramafic compositions.
Tấm lá chắn màu xanh lá cây và màu đỏ trên ngực của con đại bàng được đánh dấu bằng các biểu tượng truyền thống của Moldova: đầu của một con sư tử, bên cạnh là một bông hồng ở bên tay trái và một lưỡi liềm nhún nhường, và có một ngôi sao giữa sừng, tất cả vàng.
The blue and red shield on the eagle"s chest is charged with the traditional symbols of Moldova: an aurochs" head, flanked by a rose in dexter and a crescent in sinister, and haherphangout.comng a star between its horns, all of gold.
Shamrock đại diện cho dân cư Ireland, một trong bốn nhóm sắc tộc chính tạo thành dân số của thành phố vào thế kỷ 19 khi huy hiệu được thiết kế, ba nhóm khác là người pháp (đại diện bởi một bông hoa bách hợp ở phía trên bên trái), Anh (đại diện bởi một bông hồng trong góc trên bên phải), và Scotland (đại diện bởi một cây kế ở góc dưới bên trái).
The shamrock represents the Irish population, one of the four major ethnic groups that made up the population of the city in the 19th century when the arms were designed, the other three being the French (represented by a fleur-de-lis in the upper-left), the English (represented by a rose in the upper-right), and the Scots (represented by a thistle in the lower-left).
Đức Chúa Trời đã gây cơn đại-hồng-thủy trên toàn cầu vào thời Nô-ê cũng chính vì trái đất đã “đầy dẫy sự hung-ác”.
It was because “the earth became filled with herphangout.comolence” that God brought on the global Deluge in Noah’s day.
14 Kinh-thánh tiên tri rõ ràng rằng trong thời kỳ cuối cùng của hệ thống này, một con ngựa sắc hồng, tượng trưng cho chiến tranh, sẽ phi nước đại khắp trái đất.
14 The Bible foretold that in the time of the end of this system, a fiery-colored horse, symbolizing war, would gallop throughout the earth.
Trong công herphangout.comên đó có đầy dẫy sự sống, sự thái bình và vẻ đẹp cho đến tận cùng trái đất, từ núi Phú sĩ đến Trường sơn Nam Mỹ, từ Hồng Kông đến Địa trung hải.

Xem thêm: Elf Là Gì, Nghĩa Của Từ Elf, Nghĩa Của Từ Elf Trong Tiếng Việt


It will abound with life, peace, and beauty to the very ends of our earth, from Fuji to the Andes, from Hong Kong to the Mediterranean.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M