Giải bài tập Toán 7 Ôn tập Chương IV nhằm xem gợi ý giải các bài tập trang 49, 50, 51 thuộc chương trình Đại số lớp 7 tập 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 ôn tập chương 4

Tài liệu giải các bài tập 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 cùng với nội dung bám đít chương trình sách giáo khoa trang 49, 50, 51 Toán lớp 7 tập 2. Qua đó giúp học sinh lớp 7 tìm hiểu thêm nắm vững hơn kiến thức và kỹ năng trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi bài bác tại đây.


Giải bài xích tập toán 7 trang 49 Tập 2

Bài 57 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 2)

Viết một biểu thức đại số của hai đổi mới x, y thỏa mãn nhu cầu từng đk sau:

a) Biểu thức kia là solo thức.

b) Biểu thức đó là đa thức mà chưa phải đơn thức.


a) Biểu thức đại số của hai vươn lên là x, y là đơn thức : 2x2y3

b) Biểu thức đại số của hai biến chuyển x; y là nhiều thức mà không phải đơn thức : 2x + 5x3y – 7y


Bài 58 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 2)

Tính giá trị mỗi biểu thức sau tại x = 1; y = -1 và z = -2:

a) 2xy(5x2y + 3x – z) ;

b) xy2 + y2z3 + z3x4


a) cố gắng x =1 ; y = –1 với z = –2 vào biểu thức ta được

2xy (5x2y + 3x – z)

= 2.1(–1).<5.12.( –1) + 3.1 – (–2)>

= – 2.<5.1.( –1) + 3 + 2>

= –2. (–5 + 3 + 2)

= –2.0

= 0

Vậy nhiều thức có giá trị bằng 0 tại x =1; y = –1 và z = –2.

b) ráng x =1; y = –1 và z = –2 vào biểu thức ta được :

xy2 + y2z3 + z3x4

= 1.(–1)2 + (–1)2(–2)3 + (–2)3.14

= 1.1 + 1. (–8) + (–8).1

= 1 + (–8) + (–8)

= –15

Vậy nhiều thức có giá trị bằng –15 tại x =1 ; y = –1 cùng z = –2 .


Bài 59 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 2)

Hãy điền đối chọi thức phù hợp vào mỗi ô trống dưới đây:


(Áp dụng: am.an = am+n)

*

*

*

*


Bài 60 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 2)

Có nhị vòi nước, vòi đầu tiên chảy vào bể A, vòi lắp thêm hai tan vào bể B. Bể A đã bao gồm sẵn 100 lít nước, Bể B chưa tồn tại nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 30 lít, vòi vật dụng hai tan được 40 lít.

a) Tính số lượng nước có trong những bể sau thời hạn 1, 2, 3, 4, 10 phút rồi điền tác dụng vào bảng sau (giả thiết rằng bể đủ khủng để cất được nước).

Thời gian (Phút)123410
Bể A100 + 30
Bể B0 + 40
Cả nhị bể170

b) Viết biểu thức đại số biểu thị số nước trong những bể sau thời hạn x phút.


a) Điền kết quả

Thời gian (Phút)123410
Bể A100 + 30160190220400
Bể B0 + 4080120160400
Cả nhị bể170240310380800

Giải thích:

- Sau 1 phút bể A bao gồm 100 + 30 = 130 (lít), bể B bao gồm 40 (lít)

⇒ cả 2 bể có 170 lít

- Sau 2 phút bể A tất cả 100 + 2.30 = 160 (lít), bể B tất cả 40.2 = 80 (lít)

⇒ cả hai bể bao gồm 240 lít

- Sau 3 phút bể A bao gồm 100 + 3.30 = 190 (lít), bể B bao gồm 40.3 = 120 (lít)

⇒ cả hai bể gồm 310 lít

- Sau 4 phút bể A bao gồm 100 + 4.30 = 220 (lít), bể B bao gồm 40.4 = 160 (lít)

⇒ cả 2 bể có 380 lít

- Sau 10 phút bể A gồm 100 + 10.30 = 400 (lít), bể B gồm 40.10 = 400 (lít)

⇒ cả hai bể tất cả 800 lít

b) (Từ phần giải thích trên, ta tiện lợi suy ra nhì biểu thức đại số sau:)

- Số lít nước trong bể A sau thời hạn x phút:

100 + 30x

- Số lít nước vào bể B sau thời gian x phút: 40x


Bài 61 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 2)

Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm thông số và bậc của tích đó

a)

*
cùng
*

b)

*
với
*

Tích của

*
cùng
*
là:

*


Biến y gồm bậc 4

Biến z tất cả bậc 2

⇒ Tích bao gồm bậc : 3 + 4 + 2 = 9.

b) (-2x2yz).(-3xy3z) = <(-2).(-3)>.(x2.x)(y.y3).(z.z) = 6.x3.y4.z2

Đơn thức bên trên có hệ số bằng 6.

Bậc của tích trên là tổng bậc của các biến :

Biến x có bậc 3

Biến y có bậc 4

Biến z gồm bậc 2

⇒ Tích bao gồm bậc : 3 + 4 + 2 = 9

Bài 62 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 2)

Cho hai đa thức:

*

*

a) sắp tới xếp các hạng tử của mỗi đa thức bên trên theo lũy thừa sút của biến.

b) Tính P(x) + Q(x) với P(x) – Q(x).

c) chứng minh rằng x = 0 là nghiệm của nhiều thức P(x) nhưng không hẳn là nghiệm của đa thức Q(x)


Xem lưu ý đáp án

a) Ta rút gọn những đa thức

*

*

*

*

=

*

b) Tính P(x) + Q(x) cùng P(x) - Q(x).

c)

Ta có:

*

Nên

*

⇒ x = 0 là nghiệm của P(x).

Ta có:

*

Nên

*

⇒ x = 0 chưa phải là nghiệm của Q(x).


Bài 63 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 2)

Cho nhiều thức:

M(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – x4 + 1 – 4x3

a) sắp xếp những hạng tử của đa thức bên trên theo lũy thừa bớt của biến.

b) Tính M(1) và M(-1).

c) chứng tỏ rằng đa thức trên không tồn tại nghiệm.


Xem nhắc nhở đáp án

a) Trước hết, ta rút gọn nhiều thức M(x)

M(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – x4 + 1 – 4x3

= (2x4 – x4) + (5x3 – x3 – 4x3) + (– x2 + 3x2) + 1

= x4 + 0 + 2x2 + 1

= x4 + 2x2 + 1.

b) M(1) = 14 + 2.12 + 1 = 1+2.1+1 = 1 + 2 + 1 = 4

M(–1) = (–1)4 + 2(–1)2 +1 = 1+ 2.1 + 1 = 1 +2 +1 = 4

c) Ta tất cả : M(x) = x4 + 2x2 + 1

Với gần như số thực x ta luôn luôn có x4 ≥ 0; x2 ≥ 0 ⇒ M(x) =x4 + 2x2 + 1 ≥ 0 + 0 + 1 = 1 > 0.

Vậy cần yếu tồn tại một số thực x = a để M(a) = 0 bắt buộc đa thức M(x) vô nghiệm.


Bài 64 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 2)

Hãy viết các đơn thức đồng dạng với đối kháng thức x2y làm sao cho tại x = -1 với y = 1, giá bán trị của các đơn thức chính là số từ bỏ nhiên bé dại hơn 10.


Xem gợi ý đáp án

Các 1-1 thức đồng dạng với 1-1 thức x2y gồm dạng k.x2y cùng với k là hằng số khác 0

Tại x = -1 ; y = 1 ta tất cả : k.x2y = k.(-1)2.1 = k.

Để trên x = -1 ; y = 1, cực hiếm của đơn thức là số từ bỏ nhiên bé dại hơn 10 thì k nên là số từ nhiên bé dại hơn 10 ⇒ k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Vậy những đơn thức kia là: x2y, 2x2y, 3x2y, 4x2y, 5x2y, 6x2y, 7x2y, 8x2y, 9x2y.


Bài 65 (trang 51 SGK Toán 7 Tập 2)

Trong số các số mặt phải của các đa thức sau, số nào là nghiệm của đa thức phía bên trái nó?


a) A(x) - 2x - 6

b) B(x) 3x +

*

c) M(x) = x2 - 3x + 2

d) P(x) = x2 + 5x - 6

e) Q(x) = x2 + x


-3 0 3

*
*
*
*

-2 -1 1 2

-6 -1 1 6

-1 0

*
1


Xem nhắc nhở đáp án

a) A(x) = 2x – 6

A(-3) = 2.(-3) – 6 = – 6 – 6 = –12 ≠ 0

A(0) = 2.0– 6 = 0 – 6 = – 6 ≠ 0

A(3) = 2.3 – 6 = 6 – 6 = 0

Vậy x = 3 là nghiệm của A(x).

b) Ta có:

*

*

*
tất cả nghiệm là
*

c) M(x) = x2 – 3x + 2

M(-2) = (-2)2 – 3.(-2) + 2 = 4 + 6 + 2 = 12 ≠ 0

M(-1) = (-1)2 – 3.(-1) + 2 = 1 + 3 + 2 = 6 ≠ 0

M(1) = 12 – 3.1 + 2 = 1 – 3 + 2 = 0

M(2) = 22 – 3.2 + 2 = 4 – 6 + 2 = 0

Vậy x = 1 và x = 2 là nghiệm của M(x).

d) P(x) = x2 + 5x – 6

P(-6) = (-6)2 + 5.(-6) – 6 = 36 – 30 – 6 = 0

P(-1) = (-1)2 + 5.(-1) – 6 = 1 - 5 – 6 = - 10 ≠ 0

P(1) = 12 + 5.1 – 6 = 1 + 5 – 6 = 0

P(6) = 62 + 5.6 – 6 = 36 + 30 – 6 = 60 ≠ 0

Vậy -6 và một là nghiệm của P(x).

e) Q(x) = x2 + x

Q(-1) = (-1)2 + (-1) = 1 – 1 = 0

Q(0) = 02 + 0 = 0 + 0 = 0

*

Q(1) = 12 + 1 = 1 + 1 = 2 ≠ 0.

Xem thêm: NềN Kinh Tế Quốc Dân Là Gì ? Kinh Tế Quốc Dân Là Gì

Vậy -1 và 0 là nghiệm của Q(x).


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
herphangout.com
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 06 Lượt xem: 1.210 Dung lượng: 440,4 KB
Liên kết cài đặt về

Link herphangout.com chính thức:

Giải bài tập Toán 7 Ôn tập Chương IV tải về Xem
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Giải Toán 7 - Tập 2
Đại số - Chương 3: thống kê lại Đại số - Chương 4: Biểu thức Đại số Hình học tập - Chương 3: tình dục giữa những yếu tố vào Tam giác. Các đường đồng quy của Tam giác
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA