Giải bài tập trang 110 SGK bài luyện tập Toán 5. Câu 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có...

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 110, luyện tập


Bài 1 trang 110 SGK toán 5 luyện tập

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) CHiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm.

b) Chiều dài \(\frac{4}{5}\)m, chiều rộng \(\frac{1}{3}\)m và chiều cao \(\frac{1}{4}\)m.

Bài giải:

a) 1,5m = 15dm

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375 (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

1440 + 375 x 2 = 2190 (dm2)

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(\(\frac{4}{5}\) + \(\frac{1}{3}\)) x 2 x \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{17}{30}\) (m2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là: 

\(\frac{4}{5}\) x \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{4}{15}\) (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

\(\frac{17}{30}\) + \(\frac{4}{15}\) x 2 = \(\frac{11}{10}\) (m2)

Đáp số: a) 1440dm2; b) 2190dm2

Bài 2 trang 110 SGK toán 5 luyện tập

Một cái thùng không nắp dạng hình chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông?

Bài giải:

8dm = 0,8m

Diện tích xung quanh của cái thùng là:

(1,5 + 0,6) x 2 x 0,8 = 3,36 (m2)

Diện tích mặt đáy của cái thùng là: 1,5 x 0,6 = 0,9 (m2)

Diện tích quét sơn là: 3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)

Đáp số: 4,26m2

Bài 3 trang 110 SGK toán 5 luyện tập

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

*

*

a) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

c) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

d) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

Xem thêm: Sách Giải Toán 5 Bài: Giới Thiệu Máy Tính Bỏ Túi Trang 81, Toán Lớp 5: Giới Thiệu Máy Tính Bỏ Túi Trang 81

Bài giải:

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Chú ý: Hình hộp chữ nhật đã cho bằng nhau nhưng đặt ở hai vị trí khác nhau nên có diện tích toàn phần bằng nhau nhưng diện tích xung quanh khác nhau.