Giải bài tập trang 100, 101 bài rèn luyện chung SGK Toán 5. Câu 1: Một gai dây thép được uốn như hình bên. Tính độ nhiều năm của sợi dây...

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 100, 101 luyện tập chung


Bài 1 trang 100 SGK toán 5 luyện tập chung

Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ lâu năm của sợi dây.

*

Bài giải:

Độ nhiều năm của hại dây thép đó là tổng chu vi các hình tròn trụ có bán kính 7cm và 10cm.

Độ dài dây thép là: 7 x 2 x 3,14 + 10 x 2 x 3,14 = 106,76 (cm)

Đáp số: 106,76 (cm)

Bài 2 trang 100 SGK toán 5 rèn luyện chung

Hai hình trụ có cùng trọng tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài hơn nữa chu vi hình tròn nhỏ xíu bao nhiêu xăng-ti-mét ?

*

Bài giải:

Bán kính của hình tròn trụ là: 60 + 15 = 75 (cm)

Chu vi của hình tròn trụ lớn là: 75 x 2 x 3,14 = 471 (cm)

Chu vi của hình tròn nhỏ xíu là: 60 x 2 x 3,14 = 376,8 (cm)

Chu vi hình tròn trụ lớn dài ra hơn nữa chu vi hình tròn nhỏ xíu là:

471 - 376,8 = 94,2 (cm)

Đáp số: 94,2cm

Bài 3 trang 101 SGK toán 5 luyện tập chung

Hình mặt tạo vị hình chữ nhật cùng hai nửa đường tròn (xem hình vẽ).

Tính diện tích hình đó.

*

Bài giải:

Diện tích hình vẫn hco là tổng diện tích hình chữ nhật với hai nửa đường tròn.

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: 7 x 2 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 14 x 10 = 140 (cm2)

Diện tích của hai nửa hình tròn trụ là: 7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm2)

Diện tích hình đã đến là: 140 + 153,86 = 293, 86 (cm2)

Đáp số: 293, 86cm2 

Bài 4 trang 101 sgk toán 5 rèn luyện chung

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Diện tích phần đã tô màu sắc của hình vuông vắn ABCD là:

*

A 13,76cm2

B. 114,24 cm2

C. 50,24cm2

D. 136, 96cm2

Bài giải:

Khoanh vào chữ A.

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 57 Sgk Toán 5 7 Sgk Toán 5 Bài 1, 2, 3, Please Wait

(Giải thích: diện tích phần tô màu sắc là hiệu của diện tích hình vuông vắn ABCD trừ đi diện tích của hình tròn trụ với 2 lần bán kính là 8cm).