(sqrtA^2=left| A ight|=left{ eginalign & A, extnếu,Age 0 \ và -A, extnếu,A


Bạn đang xem: Toán 9 bài 13 trang 11

c)(sqrt9a^4+3a^2=sqrtleft( 3a^2 ight)^2+3a^2=3a^2+3a^2=6a^2);
d) (5sqrt4a^6-3a^3=5left| 2a^3 ight|-3a^3=-10a^3-3a^3=-13a^3)vì(a.
Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 2: Căn thức bậc hai với hằng đẳng thức √A2= |A| khác • Giải bài 6 trang 10 – SGK Toán lớp 9 tập 1 với cái giá trị nào của a... • Giải bài 7 trang 10 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tính:a)(sqrt{{{left(... • Giải bài 8 trang 10 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Rút gọn các biểu thức... • Giải bài 9 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 tìm kiếm (x),... • Giải bài xích 10 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Chứng... • Giải bài xích 11 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tính:a)(sqrt{16... • Giải bài 12 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tìm(x) nhằm mỗi... • Giải bài 13 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Rút gọn các biểu thức... • Giải bài xích 14 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 so sánh thành nhân... • Giải bài 15 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Giải các phương... • Giải bài 16 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đố: Hãy tra cứu chố sai...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học 9
bài trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 9
Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A2= |A|
• Giải bài 6 trang 10 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 7 trang 10 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 8 trang 10 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 9 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 10 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài xích 11 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 12 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 13 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 14 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài xích 15 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 16 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 1


Xem thêm: Public Limited Company Là Gì, Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính

Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông Chương 2. Hàm số hàng đầu Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn Chương 3: Góc với đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình ước