(a) - 1 over 21 + - 1 over 28 = - 4 over 84 + - 3 over 84 = - 7 over 84 = - 1 over 12)

(b) - 8 over 18 - 15 over 27 = - 8 over 18 + left( - 15 over 27 ight) = - 4 over 9 + - 5 over 9 = - 9 over 9 = - 1)

(c) - 5 over 12 + 0,75 = - 5 over 12 + 3 over 4 = - 5 + 9 over 12 = 4 over 12 = 1 over 3)

(d)3,5 - left( - 2 over 7 ight) = 3,5 + 2 over 7 = 35 over 10 + 2 over 7 = 7 over 2 + 2 over 7 )

(= 49 + 4 over 14 = 53 over 14 = 311 over 14)

Bài 7 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Ta hoàn toàn có thể viết số hữu tỉ (frac-516) dưới các dạng sau đây:

a) (frac-516) là tổng của nhị số hữu tỉ âm . Ví dụ (frac-516 = frac-18 + frac-316)

b) (frac-516) là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ: (frac-516 = 1 - frac2116)

Với từng câu, em hãy tìm kiếm thêm một ví dụ

Lời giải:

Có các đáp số cho từng câu chẳng hạn:

a) (frac-516 = frac-14 + frac-116 = frac-216 + frac-316 = frac-520 + frac-116 = ...)

b) (frac-516 = frac14 - frac916 = frac1716 - frac118 = ...)

Bài 8 trang 10 sgk toán 7 tập 1

 Tính:

a) 

b) 

c) 

d) 

Lời giải:

a) =

b)  =  = 

c)  = 

d)  =

Bài 9 trang 10 sgk toán 7 tập 1

 Tìm x, biết: 

a) x + (frac13 = frac34)

b) x - (frac25 = frac57)

 

d) (frac47 - x = frac13)

Lời giải:

a) x + (frac13 = frac34) => x = (frac34 - frac13 = frac912 - frac412 = frac512)

b) x - (frac25 = frac57) => x = (frac57 + frac25 = frac2535 + frac1435= frac3935 = 1frac435)

c) -x - (frac23) = (- frac67) => (frac-23 + frac67 = x => x = -frac1421 + frac1821 = frac421)

d) (frac47 - x = frac13) => (frac47 - frac13 = x => x = frac1221 - frac721 = frac521)

Bài 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Cho biểu thức:

A = (( 6 - frac23 + frac12) - ( 5 + frac53 - frac32) - ( 3- frac73 + frac52))

Hãy tính quý giá của A theo hai cách

Cách 1: trước hết tính quý giá của từng biểu thức vào ngoặc

Cách 2: vứt dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp hợp

Lời giải:

Cách 1: Tính quý giá từng biểu thức vào ngoặc

 A= (( frac36 - 4 + 36) - (frac30 + 10 - 96) - (frac18 - 14 + 156) )

(= frac356 - frac316 - frac196 = frac-156 = frac-52 = -2frac12)

Cách 2: quăng quật dấu ngoặc rồi nhóm những số hạng ưng ý hợp

A = (6 - frac23 + frac12 - 5 - frac53 + frac32 - 3 + frac73 - frac52)

= (6-5-3) -((frac23 + frac53 - frac73) + (frac12 + frac32 - frac52))