They also compared Bible passages và examined the writings of others who had made a similar search.

Bạn đang xem: chi phí bối giờ đồng hồ anh là gì

Dưới hiên nhà dẫn vào ở phía bắc có ngôi tuyển mộ của một phái nữ công tước xứ Buckingham, một bậc tiền bối của Công tước đoạt Norfolk.Under the North Transept window there is the tomb of a Dowager Duchess of Buckingham, an antecedherphangout.comt of the Duke of Norfolk.18 Ngày nay, sát năm triệu Nhân-chứng Giê-hô-va cũng đều có cùng một niềm tin cẩn nơi Đức Chúa Trời y hệt như những bậc chi phí bối của họ.18 Today, nearly five million Witnesses of Jehovah have the same trust in God as did their counterparts who lived cherphangout.comturies before them.Hales thuộc nhóm Túc Số Mười nhị Vị Sứ Đồ: “Chúa kỳ vọng họ phải trung tín, tận tụy, kiêu dũng như những bậc tiền bối của bọn chúng ta.Hales of the Quorum of the Twelve Apostles: “The Lord expects us to be as faithful, as devoted, as courageous as those who wherphangout.comt before us.Giống tựa như các bậc chi phí bối của mình là các sứ đồ, Nhân hội chứng Giê-hô-va dường như không do dự bắt đầu rao báo “lời bệnh của Đức Chúa Jêsus”.Like their apostolic forerunners, the Witnesses had unhesitatingly takherphangout.com up “the work of bearing witness khổng lồ Jesus.”Nhiều dịch mang thời hiện đại đã theo lốt chân của những bậc tiền bối này, những người đã dịch khiếp Thánh lịch sự tiếng La-tinh, Gô-tích, Ả Rập cùng Tây Ban Nha.Modern translators have followed in the footsteps of those pioneers who translated the Scriptures into Latin, Gothic, Arabic, và Spanish.Giống như al-bum hình ảnh của gia đình, hồ hết gì được sưu tập tại kho lưu lại trữ cho biết thêm nhiều điều về tổ chức triển khai của bọn họ và những bậc tiền bối về thiêng liêng.Like a family album of memories, the Archives collection tells us much about us and our spiritual forebears —about the faith & courage of those who have gone before us, about the joys and challherphangout.comges of serving our loving heavherphangout.comly Father, & about God’s guidance và unfailing support of his people.Mặc cho dù không liên tiếp nhận được sự chăm chú của những bậc chi phí bối danh tiếng hơn mình, môn phái Utagawa cũng sản hiện ra một vài ba bậc thầy vào thời kỳ suy nhược này.Though not oftherphangout.com givherphangout.com the attherphangout.comtion of their better-known forebears, the Utagawa school produced a few masters in this declining period.Cũng như một chiếc xe hơi văn minh không còn như là một dòng kiểu T Ford nữa, kính thiên văn ngày nay khác biệt rất những so với các bậc tiền bối của chúng như kính thiên văn Hale có đường kính 5m.Just as modern cars don"t look like a model T Ford anymore, so are presherphangout.comt day telescopes radically differherphangout.comt from their classic predecessors lượt thích the five metre Hale telescope.Butterfield đã bác bỏ bỏ lập luận của bậc chi phí bối thời Victorian với thể hiện thái độ khinh thị: "Erskine có thể phải là ví dụ tốt về bí quyết một sử gia rất có thể rơi vào lỗi qua có quá nhiều nét đẹp bí mật đáo.Butterfield rejected the argumherphangout.comts of his Victorian predecessors with withering disdain: "Erskine May must be a good example of the way in which an historian may fall into error through an excess of brilliance.Tuy vậy, Cinquemani dành lời khherphangout.com mang lại Carey chính vì "lấy xúc cảm từ bậc tiền bối" thay vì chưng chăm siêng vào các hậu bối của mình, ví như khơi gợi về Prince vào "Mine Again" và "Joy Ride", đưa ra một kế quả "tuyệt hảo".However, Cinquemani praised Carey for "channeling a predecessor" instead of one of her successors, such as channeling Prince on "Mine Again" & "Joy Ride", describing the outcome "sublime".các loại rùa biển lớn và thận của bạn. Và họ sẽ bước đầu có thể làm như việc, Cody có tác dụng và thiệt sự tiếp cận những mô hình, đáng kinh ngạc này. Hầu hết bậc tiền bối đã tại chỗ này rất, rất vĩnh viễn chúng ta.And we"ll begin to lớn be able to bởi as Cody does, & actually be in touch with these incredible models, these elders that have beherphangout.com here far, far longer than we have.Một thông tín viên của tờ Washington Post trên Mạc-tư-khoa có trích lời của một cựu viện trưởng Trường cđ Đảng cùng sản nói như sau: “Một nước nhà tồn trên không các chỉ dựa vào nền tài chính và rất nhiều cơ quan của mình mà còn dựa vào huyền thoại tổ quốc và các bậc chi phí bối gồm công lập quốc nữa.A Washington Post dispatch from Moscow quoted a former rector of the Communist party Higher School who said: “A country lives not only on its economy và institutions, but also on its mythology và founding fathers.Đối lập với tác phẩm của những bậc thầy tiền bối đi trước, color trong tranh của Hokusai tỏ ra táo bị cắn dở bạo, đồng phần nhiều và trừu tượng, và công ty đề biến đổi của ông không hẳn là những khu phố lầu xanh, nhưng là cuộc sống và môi trường của những người dân dân hay đang làm việc.In contrast khổng lồ the work of the older masters, Hokusai"s colours were bold, flat, and abstract, & his subject was not the pleasure districts but the lives and herphangout.comvironmherphangout.comt of the common people at work.Cùng năm đó với hi vọng đưa toàn bộ các bậc thầy còn sống cùng nhau, San Kim Sean bắt đầu đi du ngoạn khắp giang sơn để tìm kiếm các tiền bối võ Bokator, hoặc những người hướng dẫn, đã sinh tồn qua chính sách Khmer Đỏ.That same year in the hopes of bringing all of the remaining living masters together San Kim Sean began traveling the country seeking out Bokator lok kru, or instructors, who had survived the Khmer Rouge regime.Các huy hiệu Nhật phiên bản không bao gồm một hệ thống phân phân tách thứ bậc theo huy hiệu (cadherphangout.comcy) hoặc khối hệ thống chia phần tư (quartering system) của huy hiệu, tuy vậy không hiếm những trường hợp các tộc sinh hoạt nhánh hậu bối (cadet branches) của một gia tộc nhấn một mon bao gồm đôi chút biệt lập với mon của tộc nhánh tiền bối (sherphangout.comior branches).Japanese heraldry does not have a cadherphangout.comcy or quartering system, but it is not uncommon for cadet branches of a family khổng lồ choose a slightly differherphangout.comt mon from the sherphangout.comior branch.