Học giờ Anh theo chủ đề là giữa những cách học tiếng Anh khá hiệu quả và được áp dụng bởi không ít người. Bài viết dưới đây của Wow English đã giúp chúng ta tổng hòa hợp từ vựng cùng những cấu tạo liên quan tiền đến tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng. Hãy thuộc đón coi nhé!

*


Từ vựng tiếng Anh chăm ngành ngân hàng

Tiếng Anh siêng ngành bank Từ vựng về các loại ngân hàng

Từ vựngPhát âmDịch nghĩaCommercial Bank/kəˈmɜː.ʃəl bæŋk/Ngân mặt hàng thương mạiInvestment Bank/ɪnˈvest.mənt bæŋk/Ngân bậc nhất tưRetailed bank/ˈriː.teɪld bæŋk/Ngân hàng cung cấp lẻCentral Bank/ˈsen.trəl bæŋk/Ngân mặt hàng trung tâmInternet Bank/ˈɪn.tə.net bæŋk/Ngân sản phẩm trực tuyếnRegional Bank/ˈriː.dʒən.əl bæŋk/Ngân mặt hàng khu vựcSupermarket Bank/ˈsuː.pəˌmɑː.kɪt bæŋk/Ngân hàng rất thịMultinational Bank/ˌmʌl.tiˈnæʃ.ən.əl bæŋk/Ngân hàng đa quốc gia

Tiếng Anh chăm ngành bank Từ vựng về những loại tài khoản

Từ vựngPhát âmDịch nghĩa
Bank account/bæŋk əˈkaʊnt/Tài khoản ngân hàng
Personal account/ˈpɜː.sən.əl əˈkaʊnt/Tài khoản cá nhân
Current accountChecking account/ˈkʌr.əntəˈkaʊnt//tʃekɪŋ əˈkaʊnt/Tài khoản vãng lai
Deposit account/dɪˈpɒz.ɪt əˈkaʊnt/Tài khoản chi phí gửi
Saving account/ˈseɪ.vɪŋ əˈkaʊnt/Tài khoản máu kiệm
Fixed account/fɪkst əˈkaʊnt/Tài khoản tất cả kỳ hạn
Business account/ˈbɪz.nɪs əˈkaʊnt/Tài khoản doanh nghiệp
Joint account/dʒɔɪnt əˈkaʊnt/Tài khoản chung

Tiếng Anh siêng ngành ngân hàngTừ vựng về những loại thẻ

Từ vựngPhát âmDịch nghĩa
Credit card/ˈkred.ɪt kɑːd/Thẻ tín dụng
Debit card/ˈdeb.ɪt kɑːd/Thẻ tín dụng
Charge card/tʃɑːdʒ kɑːd/Thẻ thanh toán
Prepaid card/ˌpriːˈpeɪd kɑːd/Thẻ trả trước
Check guarantee card/tʃek ˌɡær.ənˈtiː kɑːd/Thẻ đảm bảo
VisaMaster card/ˈviː.zə//ˈmɑː.stərkɑːd/Thẻ visa / mastercard

Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng Từ vựng khác

Từ vựngPhát âmDịch nghĩa
Accommodation bill/əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən bɪl/Hối phiếu khống
Accommodation finance/əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən ˈfaɪ.næns/Tài trợ khống
Additional service/əˈdɪʃ.ən.əl ˈsɜː.vɪs/Dịch vụ ngã sung
Account holder/əˈkaʊnt ˈhəʊl.dər/Chủ tài khoản
Accumulated reserve/əˈkjuː.mjə.leɪt rɪˈzɜːv/Nguồn chi phí được tích lũy
Adverse change/ˈæd.vɜːs tʃeɪndʒ/Thay đổi bất lợi
Analyse/ˈæn.əl.aɪz/Phân tích
Annual interest rate/ˈæn.ju.əl ˈɪn.trəst reɪt/Lãi suất thường xuyên niên
Asset/ˈæs.et/Tài sản
Asset finance/ˈæs.et ˈfaɪ.næns/Tài trợ mang lại vay gia sản đảm bảo
Auditor/ˈɔː.dɪt.ər/Kiểm toán viên
Authorise/ˈɔː.θər.aɪz/Cấp phép
Bad debt/bæd det/Nợ xấu
Bank loan/bæŋk ləʊn/Khoản vay ngân hàng
Bankers draft/ˈbæŋ.kər"sdrɑːft/Hối phiếu ngân hàng
Banking market/ˈbæŋ.kɪŋ ˈmɑː.kɪt/Thị ngôi trường ngân hàng
Banking code/ˈbæŋ.kɪŋkəʊd/Mã ngân hàng
Bankrupt/ˈbæŋ.krʌpt/Phá sản
Bailout Package/ˈbeɪl.aʊt ˈpæk.ɪdʒ/Gói cứu giúp trợ
Balance sheet/ˈbæl.əns ʃiːt/Bảng cân đối
Base rate/beɪs reɪt/Lãi suất cơ bản
Be in dept/bɪ ɪn det/Nợ
Bearer cheque/ˈbeə.rər tʃek/Séc vô danh
Book keeping/bʊk ˈkiː.pɪŋ/Kế toán
Bill/bɪl/Hóa đơn
Budget/ˈbʌdʒ.ɪt/Dự toán ngân sách
Cash/kæʃ/Tiền mặt
Card/kɑːd/Thẻ
Cheque/tʃek/Séc
Cheque book/tʃek bʊk/Sổ séc
Cheque clearing/tʃekˈklɪə.rɪŋ/Sự thanh toán séc
Counterfoil/ˈkaʊn.tə.fɔɪl/Cuống séc
Compensation/ˌkɒm.penˈseɪ.ʃən/Sự thường bù
Consumer banking/kənˈsjuː.mər ˈbæŋ.kɪŋ/Dịch vụ cho người sử dụng tiêu dùng
Counter/ˈkaʊn.tər/Quầy thu ngân
Code word/ˈkəʊd ˌwɜːd/Ký hiệu mật
Confidential/ˌkɒn.fɪˈden.ʃəl/Bí mật
Contract/ˈkɒn.trækt/Hợp đồng
Correspondent/ˌkɒr.ɪˈspɒn.dənt/Ngân hàng gồm quan hệ đại lý
Credit limit/ˈkred.ɪt ˈlɪm.ɪt/Hạn nút tín dụng
Cash flow/kæʃ fləʊ/Dòng tiền
Cash book/kæʃ bʊk/Sổ quỹ
Credit arrangement/ˈkred.ɪt əˈreɪndʒ.mənt/Dàn xếp mang đến nợ
Credit control/ˈkred.ɪt kənˈtrəʊl/Kiểm thẩm tra tín dụng
Credit management/ˈkred.ɪt ˈmæn.ɪdʒ.mənt/Quản lý tín dụng
Credit check/ˈkred.ɪt tʃek/Kiểm kiểm tra tín dụng
Credit crunch/ˈkred.ɪt krʌntʃ/Thắt chặt tín dụng
Credit history/ˈkred.ɪt ˈhɪs.tər.i/Lịch sử tín dụng
Credit period/ˈkred.ɪt ˈpɪə.ri.əd/Kỳ hạn tín dụng
Credit rating/ˈkred.ɪt ˈreɪ.tɪŋ/Đánh giá tín dụng
Credit status/ˈkred.ɪt ˈsteɪ.təs/Mức độ tín nhiệm
Credit worthiness/ˈkred.ɪt ˈwɜː.ði.nəs/Thực trạng tín dụng
Cross cheque/krɒs tʃek/Séc giao dịch bằng chuyển khoản
Current cost/ˈkʌr.əntkɒst/Chi giá tiền hiện thời
Debt/det/Khoản nợ
Debtor/ˈdet.ər/Con nợ
Decode/diːˈkəʊd/Giải mã
Default/dɪˈfɒlt/Trả nợ không đúng hạn
Discount market/ˈdɪs.kaʊnt ˈmɑː.kɪt/Thị trường phân tách khấu
Draft/drɑːft/Hối phiếu
Draw/drɔː/Ký phát
Drawee/drɔːˈiː/Ngân hàng của người ký phát
Direct debit/daɪˈrektˈdeb.ɪt/Ghi nợ trực tiếp
Deposit/dɪˈpɒz.ɪt/Gửi tiền
Depositor/dɪˈpɒz.ɪ.tər/Người nhờ cất hộ tiền
Depreciation/dɪˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən/Khấu hao
Entry/ˈen.tri/Bút toán
Equity/ˈek.wɪ.ti/Cổ tức
Exchange/ɪksˈtʃeɪndʒ/Traođổi
Exchange profit/ɪksˈtʃeɪndʒ ˈprɒf.ɪt/Lợi nhuận từ ngoại hối
Exchange risk/ɪksˈtʃeɪndʒ rɪsk/Rủi ro trong chuyển đổi
Export finance/ɪkˈspɔːt ˈfaɪ.næns/Tài trợ xuất khẩu
Export insurance/ɪkˈspɔːt ɪnˈʃɔː.rəns/Bảo hiểm xuất khẩu
Equity research report/ˈek.wɪ.ti rɪˈsɜːtʃ rɪˈpɔːt/Phân tích tài thiết yếu doanh nghiệp
Estimated profit/ˈes.tɪ.meɪ.tɪd ˈprɒf.ɪt/Lợi nhuận ước tính
Foreign currency/ˈfɒr.ən ˈkʌr.ən.si/Ngoại tệ
Finance risk/ˈfaɪ.nænsrɪsk/Rủi ro tài chính
Financial policy/ˈfaɪ.næns ˈpɒl.ə.si/Chính sách tài chính
Gearing/ˈɡɪə.rɪŋ/Vốn vay
Generate/ˈdʒen.ə.reɪt/Phát sinh
Good risk/ɡʊd rɪsk/Rủi ro thấp
Home market/həʊm ˈmɑː.kɪt/Thị trường nội địa
Interest/ˈɪn.trəst/Lãi
Interest rate/ˈɪn.trəst reɪt/Tỷ lệ lãi suất
Investor/ɪnˈves.tər/Nhà đầu tư
In word/ɪnwɜːd/Bằng chữ
In figure/ɪnˈfɪɡ.ər/Bằng số
Inflation/ɪnˈfleɪ.ʃən/Lạm phát
Lease/li:s/Cho thuê
Letter of hypothecation/ˈlet.ər əv haɪˌpɒθəˈkeɪʃən/Thư nắm cố
Liability/ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/Khoản nợ
Leads/liːdz/Trả chi phí trước tránh khủng hoảng về tỷ mức chi phí tệ
Lags/læɡz/Trả chi phí sau kiếm lợi vì tỷ giá đưa đổi
Loan application form/ləʊnˌæp.lɪˈkeɪ.ʃənfɔːm/Giấy yêu mong vay vốn
Loan schedule/ləʊnˈʃedʒ.uːl/Kế hoạch giao dịch khoản vay
Mortgage/ˈmɔː.ɡɪdʒ/Tài sản nắm cố
Open cheque/ˈəʊ.pən tʃek/Séc mở
Offset/ˌɒfˈset/Sự bù đắp thiệt hại
Personal loan/ˈpɜː.sən.əl ləʊn/Khoản vay cá nhân
Portfolio management/ˌpɔːtˈfəʊ.li.əʊˈmæn.ɪdʒ.mənt/Quản lý đầu tư chi tiêu danh mục
Potential investor/pəˈten.ʃəl ɪnˈves.tər/Nhà đầu tư tiềm năng
Proof of identify/pruːf əv aɪˈden.tɪ.faɪ/Bằng chứng nhận diện
Repayment/rɪˈpeɪ.mənt/Khoản chi phí trả lại
Risk/rɪsk/Rủi ro
Staff movements/stɑːf ˈmuːv.mənt/Sự vận chuyển nhân sự
Stake/steɪk/Tiền đầu tư chi tiêu / cổ phần
Sight draft/saɪt drɑːft/Hối phiếu trả ngay
Sort code/sɔːt kəʊd/Mã trụ sở ngân hàng
Surplus/ˈsɜː.pləs/Thặng dư
Toxic asset/ˈtɒk.sɪk ˈæs.et/Tài sản gồm tính thanh toán thấp
Treasuries/ˈtreʒəriz/Kho bạc
Voucher/ˈvaʊ.tʃər/Biên lai, hội chứng từ

Các nhiều động từ thực hiện trong ngân hàng

Check account: bình chọn tài khoảnOpen an account: Mở tài khoảnSet up an account: thành lập một tài khoảnMake a deposit: nhờ cất hộ tiềnMake a withdraw: Rút tiềnCheck balance: bình chọn số dưReceive a statement: nhấn bảng sao kêTake out a loan: vay mượn nợ ngân hàngDeposit a cheque: giữ hộ tiền từ sécCash a cheque: Rút chi phí từ sécWrite a cheque: Viết sécCancel a cheque: hủy sécApply for a credit card: Đăng cam kết thẻ tín dụngPay bills: giao dịch thanh toán hóa đơnTransfer money: đưa khoảnChange money: Đổi tiền Make an appointment: Đặt kế hoạch hẹn

Từ vựng khi thực hiện máy rút tiền ATM

Insert your card: Đưa thẻ vàoEnter your PIN: Nhập mã PINIncorrect PIN: Mã pin sạc saiEnter: NhậpCorrect: ĐúngCancel: HủyWithdraw cash: Rút tiềnOther amount: Số chi phí khácPlease wait: vui tươi đợiYour cash is being counted: Đang đếm tiền giấy bạnInsufficient funds: không được tiềnBalance: Số dưOn screen: bên trên màn hìnhPrinted: Đã inAnother service: thương mại dịch vụ khácWould you lượt thích a receipt: Bạn có muốn lấy giấy biên nhấn khồn?Remove card: Rút thẻQuit: ThoátCheck balance: đánh giá số dưTransfer money: đưa tiền