a) (dfrac46) ; (dfrac128); (dfrac1525);(dfrac1122) ; (dfrac3610) ; (dfrac7536.)

b) (dfrac510); (dfrac1236); (dfrac972); (dfrac75300); (dfrac1535); (dfrac4100.)

Phương pháp giải:

Cách rút gọn phân số:

- Xét coi tử số và mẫu số cùng phân tách hết đến số tự nhiên nào phệ hơn (1.)

- phân tách tử số và mẫu mã số mang lại số đó.

Bạn đang xem: Rút gọn phân số lớp 4

Cứ có tác dụng như thế cho đến khi nhận ra phân số tối giản (phân số tất yêu rút gọn được nữa).

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac46 = dfrac4 : 26 : 2 = dfrac23) (dfrac128=dfrac12 : 48 : 4 = dfrac32)

(dfrac1525 =dfrac15 : 525 : 5 = dfrac35) (dfrac1122 = dfrac11: 1122 : 11 = dfrac12)

(dfrac3610 =dfrac36: 210 : 2 = dfrac185) (dfrac7536= dfrac75: 336 : 3 = dfrac2512)

b) (dfrac510 = dfrac5: 510 : 5 = dfrac12) (dfrac1236 = dfrac12: 1236 : 12 = dfrac13)

(dfrac972= dfrac9: 972 : 9 = dfrac18) (dfrac75300 = dfrac75: 75300 : 75 = dfrac14)

 (dfrac1535= dfrac15: 535 : 5 = dfrac37) (dfrac4100 = dfrac4: 4100 : 4 = dfrac125)


Bài 2


Video gợi ý giải


Trong các phân số: (dfrac13;;dfrac47; ; dfrac812;; dfrac3036;; dfrac7273) :

a) Phân số nào tối giản ? bởi vì sao?

b) Phân số làm sao rút gọn gàng được? Hãy rút gọn phân số đó.

Phương pháp giải:

a) Phân số tối giản là phân số nhưng tử số và mẫu số cần yếu cùng chia hết cho một vài tự nhiên nào lớn hơn 1 (hay phân số cần yếu rút gọn được nữa).

b) cách rút gọn gàng phân số :

- Xét coi tử số và mẫu mã số cùng chia hết mang đến số tự nhiên nào lớn hơn (1).

- chia tử số và mẫu số mang đến số đó.

Cứ làm như thế cho tới khi nhận ra phân số về tối giản.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) những phân số buổi tối giản là : (dfrac13;dfrac47; dfrac7273)

Vì tử số và mẫu mã số của từng phân số trên ko cùng phân tách hết cho một số tự nhiên nào khác (1).

b) các phân số rút gọn gàng được là: (dfrac812;dfrac3036.)

(dfrac812= dfrac8 : 412 : 4 = dfrac23) ; (dfrac3036= dfrac30 : 636 : 6 = dfrac56)


Bài 3


Video khuyên bảo giải


Viết số tương thích vào ô trống : 

*

Phương pháp giải:

Chia cả tử và mẫu của phân số đã mang đến với cùng một số rồi điền kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Rút gọn các phân số ta có :

(dfrac5472 = dfrac54:272:2 =dfrac2736 );

(dfrac2736 = dfrac27:336:3 =dfrac912 );

(dfrac912 = dfrac9:312:3 =dfrac34 ).

Vậy ta có kết quả như sau : 

*


Lý thuyết

2. Rút gọn gàng phân số

Có thể rút gọn phân số sẽ được một phân số gồm tử số và mẫu mã số bé xíu đi nhưng mà phân số mới vẫn bằng phân số sẽ cho.

Ví dụ 1: Rút gọn phân số: (dfrac68) .

Ta thấy: (6) và (8) các chia hết mang đến (2) nên

(dfrac68 = dfrac6:28:2 = dfrac34).

(3) với (4) không cùng phân tách hết cho một số trong những tự nhiên nào to hơn (1), nên phân số (dfrac34) thiết yếu rút gọn gàng được nữa. Ta nói rằng: (dfrac34) là phân số buổi tối giản và phân số (dfrac68) đã làm được rút gọn thành phân số về tối giản (dfrac34).

Ví dụ 2: Rút gọn gàng phân số: (dfrac1854) .

Ta thấy: (18) và (54) rất nhiều chia hết đến (2) nên

(dfrac1854 = dfrac18:254:2 = dfrac927).

(9) và (27) cùng phân tách hết đến (9) nên

(dfrac927 = dfrac9:927:9 = dfrac13)

(1) cùng (3) không cùng phân tách hết cho một số tự nhiên nào to hơn (1), nên (dfrac13) là phân số buổi tối giản.

Vậy (dfrac1854 = dfrac13).


Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:

- Xét coi tử số và mẫu mã số cùng phân chia hết cho số tự nhiên nào to hơn (1).

- chia tử số và mẫu mã số mang lại số đó.

Cứ làm như thế cho tới khi cảm nhận phân số buổi tối giản.

Xem thêm: Sách Giải Toán Lớp 5 Trang 137, 138, Luyện Tập Chung, Luyện Tập Chung Trang 137, 138 Sgk Toán 5


Lưu ý: Phân số tối giản là phân số tất cả tử số và mẫu mã số ko cùng phân tách hết cho một vài tự nhiên nào to hơn (1), giỏi phân số về tối giản là phân số quan yếu rút gọn gàng được nữa.