Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Resolve là gì

*
*
*

resolve
*

resolve /ri"zɔlv/ danh từ quyết tâm, ý kiên quyếtto take a great resolve khổng lồ shrink from no difficulty: kiên quyết không lùi cách trước một trở ngại nào cồn từ nhất quyết (làm gì)to be resolved: kiên quyết quyết định giải quyết (khó khăn, vấn đề, côn trùng nghi ngờ...) (hoá học) phân giải, phân tích, chuyển (sang một tinh thần khác)water may be resolved into oxygen và hydrogen: nước hoàn toàn có thể phân tích thành ôxy với hyđro tiêu độc, tiêu tan (âm nhạc) chuyển sang thuận tai (toán học) giải (bài toán...)
giảigiải quyếthòa tannghị quyếtphân giảitách raLĩnh vực: toán & tingiải, phân giảihòa rã o hòa tan, phân giải, giải
*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

resolve

Từ điển Collocation

resolve verb

ADV. completely, fully The matter is not yet fully resolved. | successfully | adequately, satisfactorily | amicably, peacefully We hope that the dispute can be resolved peacefully. | easily, readily | quickly, rapidly, speedily | immediately | eventually, finally, ultimately

VERB + RESOLVE attempt to, take steps to, try to lớn | be unable to, fail to The two countries have failed to lớn resolve their differences on this. | help (to) | be difficult khổng lồ

PREP. by/through The crisis was finally resolved through high-level negotiations.

PHRASES an attempt/effort khổng lồ resolve sth They met in a last-ditch attempt to lớn resolve their differences. | a means/method/way of resolving sth

Từ điển WordNet


n.

v.

make clearly visible

can this image be resolved?
Xem thêm: Sách Toán Lớp 5 Trang 110 Sgk Toán 5: Luyện Tập Tiết 106, Giải Toán Lớp 5 Trang 110, Luyện Tập

Microsoft Computer Dictionary

vb. 1. To lớn match one piece of information khổng lồ another in a database or lookup table. 2. Lớn find a setting in which no hardware conflicts occur. 3. To convert a logical address to lớn a physical address or vice versa. 4. Lớn convert an Internet domain name name lớn its corresponding IP address. See also DNS, IP address.

English Synonym và Antonym Dictionary

resolves|resolved|resolvingsyn.: decide determine settleant.: blend

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu