Defense officials said they are in the process of reimbursing the publisher for the cost of the first printing and have not purchased copies of the redacted version .

Bạn đang xem: Reimbursement là gì


Các quan chức của Bộ quốc phòng đã nói họ đang hoàn trả cho nhà xuất bản chi phí lần in đầu tiên và không mua những cuốn sách của phiên bản đã được soạn .
In 1837, Rees also attempted to stop a peace treaty with the Seminoles because it did not reimburse him for the loss of slaves and crops.
Năm 1837, Rees đã cố ngăn lại một hiệp ước hòa bình với người Seminole vì nó không đền bù cho ông những mất mát về nô lệ và đất đai.
Ham left the band stranded in Mississippi without any way to make it back home and demanded reimbursement from Vaughan for equipment expenses; Ham was never reimbursed.
Ham sau đó rời ban nhạc và bị mắc kẹt ở Mississippi mà không có cách nào trở về nhà và đòi Vaughan bồi thường chi phí thiết bị; herphangout.comệc bồi thường chưa bao giờ xảy ra.
In some countries, any shop can participate in a reimbursement system, such as Global Blue and Premier Tax Free, wherein a sum equivalent to the tax is paid, but then the goods are presented to customs and the sum reimbursed on exit.
Ở một số quốc gia, bất kỳ cửa hàng nào cũng có thể tham gia vào hệ thống hoàn trả, chẳng hạn như Global Blue và Premier Tax Free , trong đó một khoản tiền tương đương với thuế được trả, nhưng sau đó hàng hóa được xuất trình cho hải quan và số tiền được hoàn trả khi xuất cảnh.
! Congress won"t reimburse us for a paper clip if I put a dead astronaut on the front page of the Washington Post.
Quốc hội sẽ không chi cho chúng ta một đồng xu nào nếu tôi đưa cái chết của một phi hành gia lên trang nhất tờ Washington Post.
In 1985, "Barron" urged fellow United States Football League team owners to partially reimburse Trump for a high-priced player.
Vào năm 1985, "Barron" thúc giục các ông chủ của các đội tại Liên đoàn Bóng bầu dục Hoa Kỳ trả lại một phần chi phí cho Trump đối với một cầu thủ đắt giá.
We’ll reactivate your Google Ads account, and once 2-step verification is enabled in your account, process reimbursements for any charges that resulted from unauthorised actiherphangout.comty.
Chúng tôi sẽ kích hoạt lại tài khoản Google Ads của bạn và sau khi bạn bắt đầu quy trình xác minh 2 bước trong tài khoản, chúng tôi sẽ xử lý các khoản bồi hoàn cho mọi khoản phí phát sinh từ hoạt động trái phép.
The U.S. importer, American Honda Motor Company, signed a final consent decree with the Federal Trade Commission that proherphangout.comded owners of 1975-1979 Ciherphangout.comcs with rusted fenders the right to receive replacements or cash reimbursements.
Nhà nhập khẩu Mỹ, American Honda Motor Company, đã ký nghị định chấp nhận với Ủy ban Thương mại Liên bang(Federal Trade Commission) sẽ cung cấp cho các chủ sở hữu xe Ciherphangout.comc 1975-1978 bị gỉ sét quyền được nhận thay thế hoặc bồi thường tiền mặt.
The media reported that Nixon had a political fund, maintained by his backers, which reimbursed him for political expenses.
Vào giữa tháng 9, truyền thông tường thuật rằng Nixon có một quỹ chính trị do những người ủng hộ ông cung cấp, nó đắp các phí tổn chính trị cho ông.
The band ultimately had to put up its own money to shoot the herphangout.comdeo and had to fight with the label to get reimbursed once it was successful.
Cuối cùng ban nhạc đã phải tự bỏ tiền ra để quay herphangout.comdeo và yêu cầu hãng hoàn lại tiền khi nó thành công.
As part of its settlement, Google agreed to create an $8.5 million fund to award money to groups that promote privacy education on the web, of which the prosecuting lawyers are requesting 25% ($2,125,000) "plus reimbursement of costs and expenses".
Là một phần của thỏa thuận thu xếp, Google đã đồng ý tạo một quỹ trị giá 8,5 triệu đô la để trao tiền cho các nhóm thúc đẩy giáo dục về quyền riêng tư trên web, trong đó các luật sư đang yêu cầu 25% ($ 2,125,000) "cộng với hoàn trả chi phí và chi phí".
Google will be under no obligation to offer any refunds or reimbursements for the purchase price of such prepayments.
Google sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp bất kỳ khoản tiền hoàn lại hoặc khoản bồi thường nào cho giá mua của những khoản trả trước này.
As of 6 April 2016, umbrella companies are no longer able to offset travel and subsistence expenses and if they do, they will be deemed liable to reimburse to HMRC any tax relief obtained.

Xem thêm: Crossfit Là Gì? Những Điều Bạn Cần Biết Và Một Số Địa Điểm Tập Crossfit Ở Việt Nam


Kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2016, các công ty ô dù không còn có thể bù đắp chi phí đi lại và sinh hoạt phí và nếu họ làm như vậy, họ sẽ được coi là có trách nhiệm hoàn trả cho HMRC bất kỳ khoản giảm thuế nào.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M