Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Preview là gì

*
*
*

preview
*

preview /"pri:"vju:/ danh từ sự coi trước, sự thông qua trước (phim ảnh, ảnh...) ngoại rượu cồn từ xem trước, trông nom trước (phim ảnh, ảnh...)
duyệt trướcpreview monitor: screen duyệt trướcsự trông nom trướcsự coi trướcxem trướcdata preview: xem trước dữ liệupage break preview: xem trước ngắt trangpreview of the selected data: coi trước tài liệu được chọnpreview release: phiên phiên bản xem trướcpreview window: cửa sổ xem trướcprint preview: coi trước phiên bản inLĩnh vực: xây dựngtiên duyệteditable preview: khả thảo tiên duyệtpreview screen: tiên coi sóc bình phongLĩnh vực: toán & tinxem trước (trang in)preview busthanh dẫn chuẩn chỉnh bị

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): view, overview, preview, review, viewer, view


*

*

*

preview

Từ điển Collocation

preview noun

ADJ. press a press preview of a new film | sneak Journalists have been given a sneak preview of the singer"s latest album.

VERB + PREVIEW get, have | see | give sb

PREVIEW + NOUN audience | theatre

Từ điển WordNet


n.

a screening for a select audience in advance of release for the general public

v.

watch (a movie or play) before it is released to lớn the general public


Xem thêm: Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng, Giải Bài Tập Toán Lớp 4:

Microsoft Computer Dictionary

n. In word processors và other applications, the feature that formats a document for printing but displays it on the đoạn phim monitor rather than sending it directly lớn the printer.

English Synonym & Antonym Dictionary

previews|previewed|previewingsyn.: prevue trailer