a) (dfrac27+ dfrac47) ; (dfrac67- dfrac27) ; (dfrac67-dfrac47) ; (dfrac47+dfrac27) ;

b) (dfrac13+ dfrac512) ; (dfrac912 - dfrac13) ; (dfrac912 - dfrac512) ; (dfrac512 + dfrac13).

Bạn đang xem: Ôn tập về các phép tính với phân số

Phương pháp giải:

- ước ao cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cùng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

- mong mỏi cộng (hoặc trừ) nhì phân số khác mẫu số ta quy đồng chủng loại số hai phân số rồi cộng (hoặc trừ) nhị phân số sẽ quy đồng mẫu mã số.

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac27 + dfrac47 = dfrac67) ; (dfrac67 - dfrac27 = dfrac47);

(dfrac67 - dfrac47 = dfrac27) ; (dfrac47 + dfrac27= dfrac67)

b) (dfrac13 + dfrac512 = dfrac412 + dfrac512 = dfrac912 = dfrac34) ;

(dfrac912 - dfrac13 = dfrac912 - dfrac412 = dfrac512) ;

(dfrac912 - dfrac512 = dfrac412 = dfrac13 ) ;

(dfrac512 + dfrac13= dfrac512 + dfrac412=dfrac912= dfrac34).


Bài 2


Video lí giải giải


Tính:

a) (dfrac27 + dfrac35) ; (dfrac3135 - dfrac27) ; (dfrac3135-dfrac35) ; (dfrac35+ dfrac27) ;

b) (dfrac34 + dfrac16) ; (dfrac1112- dfrac34) ; (dfrac1112 - dfrac16) (dfrac16+ dfrac34).

Phương pháp giải:

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng chủng loại số hai phân số rồi cộng (hoặc trừ) nhị phân số đang quy đồng mẫu số.

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac27 + dfrac35=dfrac1035 + dfrac2135=dfrac3135)

(dfrac3135 - dfrac27=dfrac3135 - dfrac1035=dfrac2135=dfrac35)

(dfrac3135 - dfrac35=dfrac3135 - dfrac2135=dfrac1035=dfrac27)

(dfrac35 + dfrac27=dfrac2135 + dfrac1035=dfrac3135)

b) (dfrac34+ dfrac16=dfrac912+ dfrac212=dfrac1112)

(dfrac1112 - dfrac34=dfrac1112 - dfrac912=dfrac212=dfrac16)

(dfrac1112- dfrac16=dfrac1112- dfrac212=dfrac912=dfrac34) 

(dfrac16+ dfrac34=dfrac212+ dfrac912=dfrac1112) 


Bài 3


Video lý giải giải


Tìm (x) :

a) ( dfrac29 + x =1; ) b) (dfrac67 - x = dfrac23) ; c) (x - dfrac12= dfrac14).

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

- muốn tìm số hạng chưa chắc chắn ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- muốn tìm số trừ ta đem số bị trừ trừ đi hiệu.

- mong mỏi tìm số bị trừ ta rước hiệu cộng với số trừ.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (dfrac29 + x =1) 

(x=1 - dfrac29)

(x=dfrac79)

b) (dfrac67 - x = dfrac23)

(x=dfrac67 - dfrac23)

(x = dfrac421)

c) (x- dfrac12)(=dfrac14)

(x= dfrac14 + dfrac12) 

(x= dfrac34)


Bài 4


Video lí giải giải


Diện tích của sân vườn hoa bên trường được áp dụng như sau:

(dfrac34) diện tích vườn cửa hoa dùng để làm trồng những loại hoa, (dfrac15) diện tích vườn cửa hoa để gia công đường đi, diện tích phần còn lại của vườn hoa nhằm xây bể nước (như hình vẽ):

*

a) Hỏi diện tích s để xây bồn tắm chiếm bao nhiêu phần diện tích vườn hoa ?

b) Biết vườn hoa là hình chữ nhật gồm chiều dài (20m), chiều rộng lớn (15m). Hỏi diện tích để xây bể nước là bao nhiêu mét vuông ?

Phương pháp giải:

 Coi diện tích s vườn hoa là (1) đối chọi vị.

- ao ước tìm số phần diện tích bể nước so với diện tích vườn hoa ta đem (1) trừ đi tổng cộng phần diện tích s để trồng hoa và làm đường đi.

- Tính diện tích s hình chữ nhật ta rước chiều lâu năm nhân với chiều rộng.

- Tính diện tích để xây bể nước ta lấy diện tích s vườn hoa nhân với số phần diện tích bể nước so với diện tích vườn hoa.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Vườn hoa hình chữ nhật

Chiều dài: 20m

Chiều rộng: 15m

Trồng hoa: (dfrac34) diện tích

Đường đi: (dfrac15) diện tích vườn

a) diện tích s xây bể nước: ....diện tích vườn

b) diện tích s xây bể nước: ... ?

Bài giải

a) Coi diện tích s vườn hoa là (1) đơn vị.

Diện tích nhằm trồng hoa với làm lối đi chiếm số phần diện tích s vườn hoa là:

(dfrac34 + dfrac15) = (dfrac1920) (diện tích vườn hoa)

Diện tích để xây bể nước chiếm số phần diện tích s vườn hoa là:

(1 - dfrac1920) = (dfrac120) (diện tích vườn cửa hoa)

b) diện tích s vườn hoa là:

(20 imes 15 = 300;(m^2) )

Diện tích để xây bể nước là:

( 300 imes dfrac120 = 15 ;(m^2)) 

Đáp số: a) (dfrac120) diện tích s vườn hoa;

b) (15m^2).

Xem thêm: Giải Bài 1,2,3 Trang 100 Toán Lớp 5 Trang 100 Luyện Tập, Giải Toán Lớp 5 Trang 100 Luyện Tập Đầy Đủ Nhất


Bài 5


Video hướng dẫn giải


Con sên trước tiên trong (15) phút trườn được (dfrac25m), con sên đồ vật hai trong (dfrac14) giờ bò được (45cm). Hỏi con sên nào bò nhanh hơn ?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách biến đổi (1) giờ ( = 60) phút ; (1m = 100cm) để đổi những số đo về thuộc một đơn vị chức năng đo, tiếp đến tìm quãng con đường mỗi nhỏ bò được rồi so sánh công dụng với nhau.