Nhận thức biểu thức B chứa phép tính cùng và biểu thức E không phép tính trừ đề xuất B với E không là solo thức

Các solo thức:

*

Đáp án đề nghị chọn là:A


4.2: lựa chọn câu sai:

*


Lời giải:

*

*

Đáp án đề nghị chọn là:C


Câu 5: Tổng của hai đa thức A=4x2y - 4xy2+ xy - 7 cùng B = -8xy2- xy + 10 - 9x2y + 3xy2là

*


Lời giải:

*

Vậy tổng của hai nhiều thức A với B là: -5x2y - 9xy2+ 3

Đáp án buộc phải chọn là:A

Câu 6:Tổng các nghiệm của nhiều thức Q(x) = 4x2- 16 là

A. 1

B. 2

C. 4

D. 0


Lời giải:

*

Vậy tổng các nghiệm của Q(x) là 2 + (-2) = 0

Đáp án nên chọn là:D


Câu 7: Cho đa thức f(x) = -6x2+ 3x-4. Tìm nhiều thức g(x) làm sao cho g(x)-f(x) = 2x2+ 7x - 2

*


Câu 8:Cho đa thức P(x) = 2x2+ mx - 10. Tìm m nhằm P(x) tất cả một nghiệm bằng 2

A. M = 0

B. M = 1

C. M = 2

D. M = 3


Lời giải:

Vì P(x) tất cả một nghiệm bởi 2 nên

P(2) = 0 ⇔ 2.22+ m.2-10=0 ⇔ 2m - 2 = 0 ⇔ m = 1

Đáp án yêu cầu chọn là:B


Câu 9:Cho những đa thức f(x) = x3+ 4x2- 5x-3; g(x) = 2x3+ x2+ x + 2; h(x) = x3- 3x2- 2x + 1. Tính g(x) + h(x)-f(x)

*


Lời giải:

Ta có:

g(x) + h(x)-f(x) = (2x3+ x2+ x + 2) + (x3- 3x2- 2x + 1) - (x3+ 4x2- 5x-3)

= 2x3+ x2+ x + 2 + x3- 3x2- 2x + 1-x3- 4x2+ 5x + 3

= (2x3+ x3- x3) + (x2- 3x2- 4x2) + (x - 2x + 5x) + (2 + 1 + 3)

= 2x3- 6x2+ 4x + 6

Đáp án đề xuất chọn là:D


Câu 10:Cho nhiều thức f(x) = a4x4+ a3x3+ a2x2+ a1x + a0. Biết rằng f(1) = f(-1);f(2) = f(-2). Lựa chọn câu đúng

*


Lời giải:

Theo đề bài ta có:

f(1) = a4.14+ a3.13+ a2.12+ a1.1 + a0

= a4+ a3+ a2+ a1+ a0

f(-1) = a4.(-1)4+ a3.(-1)3+ a2.(-1)2+ a1.(-1) + a0

= a4- a3+ a2- a1+ a0

Vì f(1) = f(-1)nên ta có:

a4+ a3+ a2+ a1+ a0= a4- a3+ a2- a1+ a0

⇔ a3+ a1= -a3- a1

⇔ 2a3+ 2a1= 0

⇔ a3+ a1= 0

⇔ a3= -a1(1)

f(2) = a4.24+ a3.23+ a2.22+ a1.2 + a0

= 16a4+ 8a3+ 4a2+ 2a1+ a0

f(-2) = a4.(-2)4+ a3.(-2)3+ a2.(-2)2+ a1.(-2) + a0

= 16a4- 8a3+ 4a2- 2a1+ a0

Vì f(2) = f(-2)nên ta có:

16a4+ 8a3+ 4a2+ 2a1+ a0= 16a4- 8a3+ 4a2- 2a1+ a0

⇒ 8a3+ 2a1= -8a3- 2a1

⇔ 16a3+ 4a1= 0

⇔ 4a3+ 1=0(2)

*

Đáp án bắt buộc chọn là:A


Câu 11: có bao nhiêu solo thức trong những biểu thức sau

*

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3


Lời giải:

*

Vậy tất cả ba 1-1 thức tìm được

Đáp án đề xuất chọn là:D


Câu 12: Đơn thức đồng dạng với đối chọi thức 2x3y4là:

*


Lời giải:

Đơn thức đồng dạng với đối chọi thức 2x3y4là

*

Đáp án bắt buộc chọn là:B


Câu 13:Bậc của đa thức x3y2- xy5+ 7xy - 9 là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6


Lời giải:

x3y2có bậc là 5; -xy5có bậc là 6; 7xy tất cả bậc là 2 cùng 9 có bậc là 0

Vậy bậc của đa thức x3y2- xy5+ 7xy - 9 là 6

Đáp án phải chọn là:D


Câu 14:Tích của hai đối chọi thức

*

A. -6x3y5z4

B. -36x3y5z4

C. 9x2y4z4

D. 54x2y4z4


Lời giải:

*

Vậy tích của hai đối chọi thức là -36x3y5z4

Đáp án đề xuất chọn là:B


Câu 15: lựa chọn câu sai

A. Đơn thức x2yz(x2)2y3có phần hệ số là 1 trong và phần phát triển thành số là x6y4z

B. Đơn thức

*
(a là hằng số) có phần hệ số là a/2và phần biến đổi số là xy2z

C. Đơn thức

*
có phần hệ số là 4 và phần trở nên số là x2y2z

D. Đơn thức

*
(a là hằng số) gồm phần hệ số là a2và phần phát triển thành số là x2y2z


Lời giải:

+ Đáp án A: x2yz(x2)2y3= x2yz.x4y3= x6.y4z tất cả phần hệ số là một trong những và phần trở thành số là

+ Đáp án B:

*
(a là hằng số) gồm phần hệ số là a/2và phần đổi thay số là xy2z

+ Đáp án C:

*
có phần hệ số là 4 và phần đổi thay số là x2y2z

+ Đáp án D:

*
(a là hằng số) bao gồm phần hệ số là
*
và phần trở nên số là x2y2z yêu cầu D sai

Đáp án nên chọn là:D


Câu 16:Cho P(x) = 5x2+ 5x - 4; Q(x) = 2x2- 3x + 1;R(x) = 4x2- x-3

Tính 2P(x) + Q(x) - R(x)

*


Lời giải:

Ta có: 2P(x) = 2.(5x2+ 5x-4) = 10x2+ 10x - 8

Khi đó:

2P(x) + Q(x) - R(x)

= 10x2+ 10x - 8 + (2x2- 3x + 1) - (4x2- x-3)

= 10x2+ 10x - 8 + 2x2- 3x + 1 - 4x2+ x + 3

= (10x2+ 2x2- 4x2) + (10x - 3x + x) + (-8 + 1 + 3)

= 8x2+ 8x-4

Đáp án buộc phải chọn là:C


Câu 17:Cho hai đa thức f(x) = -x5+ 2x4- x2- 1; g(x) = -6 + 2x-3x3- x4+ 3x5

Gía trị của h(x) = f(x) - g(x) trên x = -1là:

A. -8

B. -12

C. 10

D. 18


Lời giải:

h(x) = f(x) - g(x)

= (-x5+ 2x4- x2- 1) - (-6 + 2x - 3x3- x4+ 3x5)

= -x5+ 2x4- x2- 1 + 6 - 2x + 3x3+ x4- 3x5

= (-x5- 3x5) + (2x4+ x4) + 3x3- x2- 2x + 5

= - 4x5+ 3x4+ 3x3- x2- 2x + 5

Thay x = -1vào nhiều thức h(x) ta có:

-4.(-1)5+ 3.(-1)4+ 3.(-1)3- (-1)2- 2.(-1) + 5

= -4.(-1) + 3.1 + 3.(-1)-1-2.(-1) + 5

= 10

Vậy gía trị của h(x) là 10 trên x = -1

Đáp án phải chọn là:C


Câu 18:Tập nghiệm của đa thức x2- 5x là

*


Lời giải:

*

Đáp án đề nghị chọn là:C


Câu 19:Đa thức P(x) = (x-1)(3x + 2)có từng nào nghiệm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0


Lời giải:

*

Đáp án đề xuất chọn là: B


Câu 20:Xét đa thức P(x) = ax + b, đưa sử rằng có hai giá chỉ trị khác nhau x1;x2là nghiệm của P(x) thì

*


Lời giải:

*

Đáp án yêu cầu chọn là:D


Câu 21:Cho hai nhiều thức A = 5xyz - 5x2y + 8xy + 5-2xy2- 3x2y - 4xy;

B = 3x2y + 2xyz - xy2+ 9xy-6x2y - xyz-7

21.1: kiếm tìm A - B rồi search bậc của các đa thức thu được

A. A - B = -5x2y - xy2+ 4xyz - 5xy + 12 gồm bậc là 5

B. A - B = -5x2y - xy2+ 4xyz - 5xy - 2 có bậc là 3

C. A - B = -5x2y - xy2+ 4xyz - 5xy + 12có bậc là 3

D. A - B = -5x2y - xy2+ 4xyz - 5xy - 2 gồm bậc là 5


Lời giải:

+ Thu gọn các đa thức A,B ta có:

A = 5xyz - 5x2y + 8xy + 5-2xy2- 3x2y - 4xy

= (-5x2y - 3x2y) - 2xy2+ 5xyz + (8xy - 4xy) + 5

= -8x2y - 2xy2+ 5xyz + 4xy + 5

B = 3x2y + 2xyz - xy2+ 9xy-6x2y - xyz-7

= (3x2y - 6x2y)-xy2+ (2xyz - xyz) + 9xy - 7

= -3x2y - xy2+ xyz + 9xy - 7

⇒ A - B = -8x2y - 2xy2+ 5xyz + 4xy + 5-(-3x2y - xy2+ xyz + 9xy - 7)

= -8x2y - 2xy2+ 5xyz + 4xy + 5 + 3x2y + xy2- xyz - 9xy + 7

= (-8x2y + 3x2y) + (-2xy2+ xy2) + (5xyz - xyz) + (4xy - 9xy) + (5 + 7)

= -5x2y - xy2+ 4xyz - 5xy + 12

*

Vậy nhiều thức A - B có bậc là 3

Đáp án cần chọn là:C


21.2: Tính A + B trên x = 1; y = 2; z = -2

*


Lời giải:

Theo câu trước ta có:

A = -8x2y - 2xy2+ 5xyz + 4xy + 5

B = -3x2y - xy2+ xyz + 9xy - 7

⇒ A + B = (-8x2y - 2xy2+ 5xyz + 4xy + 5) + (-3x2y - xy2+ xyz + 9xy - 7)

= -8x2y - 2xy2+ 5xyz + 4xy + 5-3x2y - xy2+ xyz + 9xy - 7

= (-8x2y - 3x2y) + (-2xy2- xy2) + (5xyz + xyz) + (4xy + 9xy) + (5 - 7)

= -11x2y - 3xy2+ 6xyz + 13xy - 2

Thay x = 1; y = 2; z = -2vào đa thức A + B ta được:

A + B = -11.(-1)2.2-3.(-1).22+ 6.(-1).2.(-2) + 13.(-1).(2)-2

= -11.1.2-3.(-1).4 + 6.(-1).2 + 13.(-1).2 - 2

= -22 + 12 + 24 - 26 - 2 = -14

Đáp án buộc phải chọn là:A


Câu 22:Cho nhiều thức f(x) = 2x6+ 3x2+ 5x3- 2x2+ 4x4- x3+ 1 - 4x3- x4

22.1: Thu gọn biểu thức f(x) ta được

*


Lời giải:

Ta có:

f(x) = 2x6+ 3x2+ 5x3- 2x2+ 4x4- x3+ 1 - 4x3- x4

= 2x6+ (4x4- x4) + (5x3- x3- 4x3) + (3x2- 2x2) + 1

= 2x6+ 3x4+ x2+ 1

Đáp án nên chọn là:D


22.2: Chọn giải đáp đúng

A. F(1) = f(-1)

B. Đa thức f(x) không tồn tại nghiệm

C. Cả A, B số đông sai

D. Cả A, B đông đảo đúng


Lời giải:

Theo câu trước ta có: f(x) = 2x6+ 3x4+ x2+ 1

f(1) = 2.16+ 3.14+ 12+ 1 = 2.1 + 3.1 + 1 + 1 = 7

f(-1) = 2.(-1)6+ 3.(-1)4+ (-1)2+ 1 = 2.1 + 3.1 + 1 + 1 = 7

Suy ra: f(1) = f(-1)

+ Ta có: x6≥ 0; x4≥ 0; x2≥ 0 với mọi x nên

f(x) = 2x6+ 3x4+ x2+ 1 ≥ 1 > 0với phần đông x

Do đó không mãi mãi x nhằm f(x) = 0

Vậy đa thức f(x) không có nghiệm

Vậy cả A,B gần như đúng

Đáp án bắt buộc chọn là:D


Câu 23:Cho P(x) = -3x2+ 2x + 1; Q(x) = -3x2+ x - 2

*


Lời giải:

*

Đáp án nên chọn là:A


Lời giải:

Ta có:

P(x) - Q(x) = (-3x2+ 2x + 1) - (-3x2+ x - 2)

= -3x2+ 2x + 1 + 3x2- x + 2

= (-3x2+ 3x2) + (2x - x) + 3

= x + 3

Đáp án buộc phải chọn là:A


23.3: Vậy với mức giá trị nào của x thì P(x) = Q(x)

A.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 4 đại số 7

x = 0

B.x = 2

C.x = -3

D.

Xem thêm: Từ: Reciprocal Là Gì - Nghĩa Của Từ Reciprocal

x = 3


Lời giải:

Ta có: P(x) = Q(x) ⇔ P(x) - Q(x) = 0

Mà theo câu trước ta bao gồm P(x) - Q(x) = x + 3 nên

P(x) - Q(x) = 0 ⇔ x + 3 = 0 ⇔ x = -3

Vậy vớix = -3thì P(x) = Q(x)

Đáp án đề xuất chọn là:C


Câu 24:Lớp 6A bao gồm số học tập sinh giỏi kì I bằng 2/7 số học viên còn lại. Học kì II bao gồm thêm 5 học sinh đạt loại giỏi nên số học tập sinh xuất sắc kì II bằng 1/2 số học viên còn lại. Tính số học viên của lớp 6A

A. 40

B. 45

C. 35

D. 42


Lời giải:

Vì số học sinh tốt kì I bằng 2/7 số học viên còn lại bắt buộc số học tập sinh xuất sắc kì I bằng

*
số học sinh cả lớp

Vì số học sinh giỏi kì II bằng 50% số học viên còn lại đề xuất số học tập sinh xuất sắc kì II bằng

*
số học viên cả lớp

5 học viên đạt loại xuất sắc tăng thêm của học tập kì II so với học tập kì I bằng

*
số học sinh cả lớp

Số học sinh của lớp 6A là

*
(học sinh)

Vậy lớp 6A bao gồm 45 học sinh

Đáp án nên chọn là:D


Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tài liệu tất cả 22 trang. Để xem cục bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
tải xuống

tư liệu cùng bài bác học:


tự khóa : toán 7 Trắc nghiệm toán ôn tập chương IV
Đánh giá chỉ

0


0 reviews


Đánh giá bán

Tài liệu thuộc môn học


Toán Lớp 4 pdf
Toán lớp 4 trang 144, 145 Luyện tập bình thường Thanh Thúy Toán lớp 4 trang 144, 145 Luyện tập thông thường - tuyển chọn chọn lời giải bài tập Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập Toán 4.
77 3 2
Toán Lớp 4 pdf
Chu vi hình chữ nhật 56cm, chiều nhiều năm là 18 m. Tính diện tích s hình chữ nhật. Thanh Thúy Chu vi hình chữ nhật 56cm, chiều lâu năm là 18 m. Tính diện tích hình chữ nhật. - giải thuật bài tập Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 cụ thể giúp học sinh dễ dàng làm bài xích tập Toán lớp 4
40 1 0
Toán Lớp 4 pdf
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: trong những hình dưới, hình có diện tích lớn nhất là : Thanh Thúy Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng: trong số hình dưới, hình có diện tích lớn tuyệt nhất là : - lời giải bài tập Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học tập sinh dễ dàng làm bài bác tập Toán lớp 4
45 2 0
Toán Lớp 4 pdf
Đúng ghi Đ, không đúng ghi S: vào hình thoi PQRS (xem hình bên): Thanh Thúy Đúng ghi Đ, không đúng ghi S: trong hình thoi PQRS (xem hình bên): - giải thuật bài tập Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ ợt làm bài xích tập Toán lớp 4
29 1 0

Tìm kiếm


Tìm kiếm

Tài Liệu download Nhiều


Tài Liệu thuộc Lớp


Số trang : 22
cài xuống
Đánh giá tài liệu ×
Gửi reviews
báo cáo tài liệu phạm luật ×
không đúng môn học, lớp học
Tài liệu chứa link, quảng bá tới những trang web không giống
Tài liệu unique kém
tư liệu sai, thiếu hụt logic, tư liệu chứa tin tức giả
câu chữ spam nhiều lần
tư liệu có đặc thù thô tục, cổ súy bạo lực
không giống
report
Ẩn tài liệu phạm luật ×
nguyên nhân ẩn
Ẩn
*

Trang web chia sẻ nội dung miễn tầm giá dành cho người Việt.


chính sách

Điều khoản thương mại dịch vụ

chính sách bảo mật

trình làng Công Ty


link

Thư viện câu hỏi


liên hệ với cửa hàng chúng tôi

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, nước ta

vietjackteam
gmail.com

*
*


Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền