Muốn thu thập số liệu về một vấn đề mà mình quan tâm, chẳng hạn như màu sắc mà mỗi bạn trong lớp ưa thích thì em phải làm những việc gì và trình bày kết quả thu được theo mẫu bảng nào?

Lời giải

Muốn thu thập số liệu của 1vấn đề nào đó (có thể kí hiệu là X) ta cần phân chia đối tượng thành các phần có thể nghiên cứu tức là phân thành các đơn vị điều tra. Đánh số hay đặt tên (nếu chưa có) cho các đơn vị điều tra. Định ra 1 thứ tự cho các đơn vị điều tra để nghiên cứu dấu hiệu (cân, đo, đong, đếm) và xác định giá trị của dấu hiệu của mỗi đơn vị điều tra. Lập bảng số liệu thống kê ban đầu có thể cần 2 cột hoặc dòng:

- Tên đơn vị điều tra

- Giá trị của dấu hiệu

Câu hỏi ôn tập 2 trang 22 Toán 7 tập 2

Tần số của một giá trị là gì? Có nhận xét gì về tổng các tần số.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 đại số 7 câu hỏi ôn tập

Lời giải

Tần số n của một giá trị x là số lần gặp giá trị đó trong dãy các giá trị của dấu hiệu.

Ta có thể nhận xét: Tổng các tần số của các giá trị khác nhau của dấu hiệu thì bằng số các đơn vị điều tra (hay là số tất cả các giá trị của dấu hiệu, kí hiệu là N).

Câu hỏi ôn tập 3 trang 22 Toán 7 tập 2

 Bảng "tần số" có thuận lợi gì hơn so với bảng số liệu thống kê ban đầu?

Lời giải

Qua bảng tần số ta có thể thấy rõ ràng nhanh chóng dấu hiệu có những giá trị khác nhau như thế nào. Ngoài ra, ta sẽ được rõ tàng chính xác sự phân bố tỉ lệ sự xuất hiện của các giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu.

Câu hỏi ôn tập 4 trang 22 Toán 7 tập 2

Làm thế nào để tính số trung bình cộng của một dấu hiệu?

Nêu rõ các bước tính. Ý nghĩa của số trung bình cộng. Khi nào thì số trung bình cộng khó có thể là đại diện của dấu hiệu đó?

Lời giải

Để tính số trung bình cộng của các giá trị của dấu hiệu (nếu số đơn vị điều tra khá lớn) ta lập thêm trong bảng tần số 1 cột (dòng) ghi các tích mỗi giá trị nhân với tần số tương ứng của chúng.

- Tính tổng các số cột (dòng) tích

- Lấy tổng vừa tính được ở trên chia cho N.

Công thức tính số trung bình cộng:

*

Trong đó:

x1, x2, ..., xk là k giá trị khác nhau của dấu hiệu x

n1, n2, ..., nk là k tần số tương ứng

N là số các giá trị

Ý nghĩa: Số trung bình cộng thường được dùng làm "đại diện" cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại.

Xem thêm: "New" " License Tax Là Gì - Các Thuật Ngữ Tiếng Anh Về Lệ Phí Môn Bài

Nếu trong dãy các giá trị của dấu hiệu có những giá trị có khoảng cách chênh lệch khá lớn thì lấy số trung bình cộng làm giá trị đại diện cho dấu hiệu không có ý nghĩa thực tế.