Giải bài bác tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Lũy vượt của một vài hữu tỉ (tiếp theo) với giải thuật chi tiết, rõ ràng theo khung công tác sách giáo khoa Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Lũy thừa của một số hữu tỉ tiếp theo


Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 6 trang 21: Tính với so sánh:

a) (2.5)2 cùng 22.52

*

Lời giải

Ta có: a)(2.5)2 = 102 = 100

và 22 .52 = 4.25 = 100

⇒(2.5)2 = 22 .52

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 6 trang 21: Tính:

*

b) (1,5)3.8

Lời giải

Ta có:

*


b) (1,5)3.8 = (1,5)3.23 = (1,5.2)3 = 33 = 27

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 6 trang 21: Tính với so sánh:

*

Lời giải

Ta có:

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 6 trang 21: Tính

*

Lời giải

Ta có:

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 6 trang 22: Tính

a) (0,125)3.83 b) (-39)4: 134

Lời giải

Ta có:

a) (0,125)3.83= (0,125.8)3= 13 = 1

b) (-39)4: 134= (-39/13)4= -34 = 81

Bài 34 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): trong vở bài bác tập của người tiêu dùng Dũng có bài làm sau:

a) (-5)2. (-5)3= (-5)6

b) (0,75)3: 0,75= (0,75)2

c) (0,2)10: (0,2)5= (0,2)2

*

Hãy soát sổ lại những đáp số cùng sửa lại khu vực sai (nếu có)

Lời giải:

– những câu không đúng là a, c, d, f

– những câu đúng là b, e

Sửa lại:

a) (-5)2 .(-5)3 = (-5)5

c) (0,2)10 : (0,2)5 = (0,2)5

*

Bài 35 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Ta vượt nhận đặc thù sau đây: với a ≠0, a ≠±1 trường hợp am = an thì m = n. Nhờ vào tính chất này hãy tìm những số tự nhiên m cùng n biết:

*

Lời giải:

*

Bài 36 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Viết những biểu thức sau bên dưới dạng lũy vượt của một số trong những hữu tỉ:

a) 108 . 28

b) 108 : 28

c) 254 . 28

d) 158 . 94

e) 272 : 253

Lời giải:

a) 108 . 28 = (10.2)8 = 208

b) 108 : 28 = (10:2)8 = 58

c) 254 . 28 = 58 . 28 = 108

d) 158 . 94 = 158 . 38 = 458

*

Bài 37 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Tính giá trị của biếu thức sau:

*

Lời giải:

*

Bài 38 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Viết những số 227 cùng 318 bên dưới dạng những lũy thừa bao gồm số nón là 9.

b) Trong nhị số 227và 318số nào bự hơn.

Lời giải:

a) Ta bao gồm 227= (23)9= 89

318 = (32)9 = 99

b) bởi 8

Bài 39 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): cho x ∈ Q với x ≠0. Viết x10 bên dưới dạng:

Tích của nhị lũy thừa trong số đó có một vượt số là x7.

b) Lũy thừa của x2.

c) thương của nhì lũy thừa trong số đó số bị chia là x12.

Lời giải:

a) x10= x3. X7

b) x10= (x2)5

c) x10= x12: x2

Bài 40 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*

Bài 41 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*

Bài 42 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái n, biết:

*

Lời giải:

*

=> (-3)n-4 = (-3)3

=> n – 4 = 3 => n = 7

c) 8n : 2n = 4

4n = 4.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 79, 80 Luyện Tập Chung Trang 79, Toán Lớp 5 Trang 79, 80 Luyện Tập Chung

=> n = 1.

Bài 43 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1):Đố: hiểu được 12 + 22 + 32 + … + 102 = 385, đố em tính nhanh được tổng: