Hãy rút ra thừa nhận xét về vết của lũy quá với số nón chẵn với lũy quá với số nón lẻ của một số trong những hữu tỉ âm

Trả lời

Lũy quá với số mũ chẵn của một trong những âm là một vài dương, lũy vượt với số nón lẻ của một trong những âm là một số âm.

Ví dụ 3. (Bài 29 tr.19 SGK)

Viết số 16/81 dưới dạng một lũy thừa, ví dụ

*
 . Hãy tìm các cách viết khác

Trả lời 

Các biện pháp viết khác:

Ví dụ 4. (Bài 32 tr.19 SGK)

Đố: nên chọn hai chữ số sao cho hoàn toàn có thể viết nhì chữ số đó thành một lũy thừa nhằm được kết quả là số nguyên dương nhỏ dại nhất. (Chọn được càng những càng tốt)

Trả lời

Số nguyên dương nhỏ dại nhất là 1. Ta có:

Ví dụ 5. (Bài 33 tr.20 SGK)

Dùng máy tính bỏ túi nhằm tính:

Đáp số:

Dạng 2. TÍNH TÍCH VÀ THƯƠNG CỦA hai LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

Phương pháp giải 

Áp dụng những công thức tính tích với thương của hai lũy thừa cùng cơ số

*
*
(x ≠ 0, m ≥ n)

Ví dụ 6. (Bài 30 tr.19 SGK)

Tìm x, biết: 

*

Hướng dẫn

Dạng 3. TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT LŨY THỪA 

Phương pháp giải 

Áp dụng bí quyết tính lũy quá của một lũy thừa:

*

Chú ý:

– trong vô số trường thích hợp ta phải áp dụng công thức này theo chiều từ cần sang trái:

*

– buộc phải tránh sai trái do lẫn lộn hai công thức:

*
*

Ví dụ 7. (Bài 31 tr.19 SGK)

Viết những số

*
*
bên dưới dạng những lũy vượt của cơ số

Giải 

Ta có:

*

Ví dụ 8. (Bài 38 tr.22 SGK)

a) Viết các số

*
với
*
dưới dạng những lũy thừa có số nón là 9

b) Trong nhị số

*
cùng
*
, số nào bự hơn?

Giải 

*

Ví dụ 9. (Bài 34 tr.22 SGK)

Trong vở bài bác tập của bạn Dũng có bài bác làm sau:

*
*

Hãy kiểm tra lại những đáp số và sửa lại nơi sai (nếu có)

Hướng dẫn 

Các câu a, c, d, f: sai 

Các câu b, e: đúng 

Sửa lại địa điểm sai:

*

Ví dụ 10. (Bài 39 tr.23 SGK)

Cho x ∈ Q cùng x ≠ 0. Viết

*
bên dưới dạng:

a) Tích của nhì lũy thừa trong những số đó có một vượt số là

*

b) Lũy thừa của

*

c) yêu quý của nhị lũy thừa trong số đó số bị phân tách là

*

Đáp số 

*

*

*

Dạng 4. TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT TÍCH, LŨY THỪA CỦA MỘT THƯƠNG 

Phương pháp giải 

Áp dụng những công thức:

Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa

*

Lũy thừa của một thương bởi thương những lũy thừa

*

Các bí quyết trên còn được áp dụng theo chiều từ buộc phải sang trái:

*
*

Ví dụ 11. (?5 tr.22 SGK)

Tính:

*

*

Giải 

a) thừa nhận xét: 0,125.8 = 1, ta tất cả cách giải 1: 

*

Nhận xét: 0,125 = 1/8, ta có cách giải 2: 

*

b) nhận xét: -39 = -3.13, ta có

Cách 1: 

*

Cách 2:

*

Ví dụ 12. (Bài 36 tr.22 SGK) 

Viết các biểu thức sau bên dưới dạng lũy quá của một vài hữu tỉ:

*
*

*

*
*

Giải

*

Ví dụ 13. (Bài 43 tr. 23 SGK)

Đố: hiểu được

*
, đố em tính cấp tốc được tổng
*

Giải 

*

Dạng 5. TÌM SỐ MŨ CỦA MỘT LŨY THỪA

Phương pháp giải

Khi giải nhiều loại toán này, ta có thể sử dụng đặc điểm được thừa nhận sau đây

Với a ≠ 0, a ≠ ±1, giả dụ

*
thì m = n

Ví dụ 14. (Bài 35 tr.22 SGK)

Ta vượt nhận đặc điểm sau đây:

Với a ≠ 0, a ≠ ±1, nếu như

*
thì m = n

Dựa vào đặc thù này, hãy tìm những số tự nhiên m, n biết:

Hướng dẫn 

Hướng dẫn

Ví dụ 15. (Bài 42 tr.23 SGK)

Tìm số tự nhiên và thoải mái n biết:

Giải 

Dạng 6. TÌM CƠ SỐ CỦA MỘT LŨY THỪA

Phương pháp giải

– thực hiện định nghĩa của lũy vượt với số nón nguyên dương:

– áp dụng tính chất:

Ví dụ 16. Search x, biết:

*
*

Giải 

 

Ví dụ 17. Kiếm tìm x, biết:

*

Giải 

Dạng 7.


Bạn đang xem: Lũy thừa của một số hữu tỉ lop 7


Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3 Trang 106 Sgk Toán 5 Trang 106 Luyện Tập Chung

TÌM GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

Phương pháp giải 

– Cần thực hiện đúng vật dụng tự của phép tính: lũy vượt nhân, phân tách , cộng, trừ. Nếu bao gồm dấu ngoặc cần làm theo thứ tự: ngoặc tròn, ngoặc vuông, ngoặc nhọn