Khi nhân một số với 374, một học sinh đã đặt những tích riêng biệt thẳng cột như vào phép cộng phải tìm ra công dụng là 4172. Search tích đúng của phép nhân đó.Trả lời:Tích đúng của phép nhân đó là
Bạn đang xem: Khi nhân một số tự nhiên với 207

*

tích đúng : ( x * 4 ) + ( x * 7 ) + (x * 300 )

tích sai : x *4+ x*7 + x*300 = 4172

x * ( 4+7 +3) = 4172

x * 14= 4172

x =298

tích đúng là : 298 * 374 = 111452Khi nhân một trong những với 374 , một bạn học sinh đã đặt các tích riêng rẽ thẳng cột như vào phép cộng có nghĩa là bạn học sinh đấy đã đưa số đó nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân đó là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452Khi nhân một số trong những với 374 , một bạn học sinh đã đặt những tích riêng thẳng cột như trong phép cộng có nghĩa là bạn học sinh đấy đã đưa số kia nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân đó là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452Khi nhân một vài với 374 , một bạn học sinh đã đặt các tích riêng rẽ thẳng cột như vào phép cộng tức là bạn học viên đấy đã mang số kia nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân sẽ là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452Khi nhân một vài với 374 , một bạn học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng có nghĩa là bạn học sinh đấy đã mang số đó nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân chính là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


Khi nhân một trong những với 374 , một bạn học viên đã đặt các tích riêng rẽ thẳng cột như vào phép cộng tức là bạn học sinh đấy đã mang số kia nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân sẽ là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


Khi nhân một trong những với 374 , một bạn học viên đã đặt những tích riêng biệt thẳng cột như vào phép cộng có nghĩa là bạn học sinh đấy đã đưa số kia nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân đó là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


Khi nhân một số trong những với 374 , một bạn học viên đã đặt các tích riêng biệt thẳng cột như vào phép cộng có nghĩa là bạn học viên đấy đã lấy số đó nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân đó là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


Khi nhân một vài với 374 , một bạn học viên đã đặt những tích riêng thẳng cột như vào phép cộng tức là bạn học viên đấy đã lấy số kia nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân chính là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


Khi nhân một vài với 374 , một bạn học sinh đã đặt những tích riêng rẽ thẳng cột như vào phép cộng có nghĩa là bạn học viên đấy đã đưa số kia nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân đó là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


Khi nhân một số với 374 , một bạn học sinh đã đặt những tích riêng thẳng cột như trong phép cộng tức là bạn học viên đấy đã mang số đó nhân với 3 , 7 , 4

Số nhân với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân đó là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


Khi nhân một số trong những với 374 , một bạn học sinh đã đặt những tích riêng biệt thẳng cột như vào phép cộng tức là bạn học sinh đấy đã lấy số đó nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân chính là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


Khi nhân một số với 374 , một bạn học viên đã đặt những tích riêng rẽ thẳng cột như vào phép cộng tức là bạn học viên đấy đã mang số đó nhân với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân đó là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


Khi nhân một trong những với 374 , một bạn học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như vào phép cộng có nghĩa là bạn học sinh đấy đã mang số kia nhân với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân chính là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


Khi nhân một trong những với 374 , một bạn học sinh đã đặt những tích riêng biệt thẳng cột như vào phép cộng tức là bạn học viên đấy đã đưa số kia nhân với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân chính là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


Khi nhân một vài với 374 , một bạn học sinh đã đặt những tích riêng rẽ thẳng cột như vào phép cộng có nghĩa là bạn học sinh đấy đã đưa số đó nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân đó là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


tích đúng : ( x * 4 ) + ( x * 7 ) + (x * 300 )

tích sai : x *4+ x*7 + x*300 = 4172

x * ( 4+7 +3) = 4172

x * 14= 4172

x =298

tích chính xác là : 298 * 374 = 111452


Khi nhân một số trong những với 374 , một bạn học viên đã đặt những tích riêng rẽ thẳng cột như vào phép cộng tức là bạn học sinh đấy đã đưa số kia nhân cùng với 3 , 7 , 4

Số nhân với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân sẽ là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


Khi nhân một số trong những với 374 , một bạn học sinh đã đặt các tích riêng biệt thẳng cột như trong phép cộng tức là bạn học sinh đấy đã lấy số đó nhân với 3 , 7 , 4

Số nhân với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân đó là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452


tích đúng : ( x * 4 ) + ( x * 7 ) + (x * 300 )

tích không nên : x *4+ x*7 + x*300 = 4172

x * ( 4+7 +3) = 4172

x * 14= 4172

x =298

tích đúng là : 298 * 374 = 111452


Khi nhân một số trong những với 374 , một bạn học viên đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng tức là bạn học viên đấy đã đưa số đó nhân với 3 , 7 , 4

Số nhân cùng với 374 là :

4172 : (3 + 4 + 7 ) = 298

Tích đúng phép nhân đó là :

298 x 374 = 111452

Đáp số : 111452

 
Xem thêm: Bài Tập Về Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật

Giới thiệu| thắc mắc thường gặp| Kiểm tra| Học mà chơi| Tin tức| quy định sử dụng| chế độ bảo mật| Góp ý - liên hệ
*