CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 5

Câu 1: Hình bình hành ABCD tất cả cạnh AB = BC. Biết cạnh AB dài ra hơn cạnh BC là 1dm. Hỏi chu vi hình bình hành là từng nào xăng- ti-mét?Trả lời: Chu vi hình bình hành sẽ là … cm.A. 8 B. 80 C. 40 D. 16

Câu 2: Một miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chu vi vội 5 lần chiều rộng. Ví như tăng chiều rộng lớn thêm 9cm, tăng chiều lâu năm thêm 4cm thì miếng bìa trở nên một hình vuông. Diện tích miếng bìa ban đầu là …A. 75

*
B. 150
*
C. 1242
*
D. 100
*
 

Câu 3: Một tín đồ rào xung quanh khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 28m, chiều rộng lớn 15m không còn 43 chiếc cọc. Hỏi bạn đó rào bao quanh khu đất hình vuông vắn có cạnh 25m thì hết bao nhiêu chiếc cọc? Biết khoảng cách giữa 2 cọc là như nhau.Trả lời: Số cọc bắt buộc tìm là …A. 86 B. 50 C. 172 D. 25


Câu 4: một tờ bìa hình bình hành bao gồm chu vi 4dm. Chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 10cm và bằng chiều cao. Tính diện tích tấm bìa đó.Trả lời: diện tích s tấm bìa đó là …

*
 .

Bạn đang xem: Chuyên đề hình học toán lớp 5

A. 375 B. 144/5 C. 15 D. 135Câu 5: Tìm diện tích s của 1/3 tấm bìa hình vuông vắn có cạnh dài 50% m.

Trả lời: diện tích s của 1/3 tấm bìa đó là …

*
.A. 2/3 B. 1/12 C. 3 phần tư D.1/4

Câu 6: Một hình chữ nhật được chia thành 12 hình vuông vắn bằng nhau và được xếp thành 3 hàng. Hỏi chu vi của hình chữ nhật là từng nào nếu chu vi của từng hình vuông nhỏ là 12cm?Trả lời: Chu vi hình chữ nhật sẽ là … cm.A. 432 B. 42 C. 108 D. 14

Câu 7: Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật A là 105m, bởi 7/12 chiều dài của nó. Hỏi chu vi của mảnh vườn B là bao nhiêu biết chu vi của miếng vườn B bằng 5/6 chu vi khu đất nền A.Trả lời: Chu vi mảnh vườn B là ……… m. (475)

Câu 8: Một hình vuông có diện tích s bằng 4/9 diện tích của một hình bình hành có đáy 25cm và độ cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông.Trả lời: Cạnh hình vuông vắn đó dài ……… cm. (10)

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm gấp rưỡi chiều rộng. Giả dụ mỗi chiều tăng 1m thì được hình chữ nhật mới bao gồm diện tích tạo thêm 26

*
. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Xem thêm: Cách Giải Toán Trung Bình Cộng Lớp 4 Cơ Bản Và Nâng Cao, ✓ Tìm Số Trung Bình Cộng Lớp 4

A. 50m B 48m C. 54m D. 60m

Câu 10: Một hình thoi bao gồm đường chéo thứ duy nhất là 3/5 m và bằng 2/3 đường chéo cánh thứ hai. Tính diện tích s hình thoi đó.Trả lời: diện tích hình thoi chính là …

*
.A. 6/25 B. 27/100 C. 27/50 D. 27/5