\(2 \, \text{tạ} \, 50kg; \hspace{1cm} 3 \, \text{tạ} \, 3kg; \hspace{1cm} 34 kg; \hspace{1cm} 450kg\)


Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 45, 46 viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

a)

\(2kg 50g = 2\dfrac{50}{1000} kg= 2,050kg; \\ 45kg 23g = 45\dfrac{23}{1000}kg = 45,023kg; \\ 10kg 3g = 10\dfrac{3}{1000}kg = 10,003kg ; \\ 500g = \dfrac{500}{1000}kg = 0,500kg = 0,5kg.\)

b)

\(2 \, \text{tạ} \, 50kg = 2\dfrac{50}{100} \, \text{tạ} \, = 2,50 \, \text{tạ} \, ; \\ 3 \, \text{tạ} \, 3kg = 3\dfrac{3}{100} \, \text{tạ} \, = 3,03 \, \text{tạ} \,; \\ 34 kg = \dfrac{34}{100} \, \text{tạ} \, = 0,34 \, \text{tạ} \,; \\ 450kg = 400kg + 50kg = 4 \, \text{tạ} \, 50kg = 4\dfrac{50}{100} \, \text{tạ} \, = 4,5 \, \text{tạ} \,\)

Lưu ý: Hai đơn vị đo khối lượng liền kề gấp kém nhau\(10\)lần.


Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân khác • Giải bài 1 trang 45 - SGK Toán lớp 5 Viết số thập phân... • Giải bài 2 trang 46 - SGK Toán lớp 5 Viết các số đo sau... • Giải bài 3 trang 46 - SGK Toán lớp 5 Trong vườn thú có...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. giải toán liên quan đến tỉ lệ. bảng đơn vị đo diện tích •Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân •Chương 3: Hình học •Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều •Chương 5: Ôn tập
Bài trước Bài sau
Giải bài tập SGK Toán lớp 5
Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
• Giải bài 1 trang 45 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài 2 trang 46 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài 3 trang 46 - SGK Toán lớp 5
Giải bài tập SGK Toán lớp 5
Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. giải toán liên quan đến tỉ lệ. bảng đơn vị đo diện tích Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân Chương 3: Hình học Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều Chương 5: Ôn tập
+ Mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn Tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Câu 1, 2, 3, 4 Trang 71 Vở Bài Tập (Vbt) Toán Lớp 5 Tập 1, Please Wait

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12