Giải bài bác tập trang 176 bài rèn luyện chung SGK Toán 5. Câu 1: Một shop bán hoa quả (trái cây) thu được 1800000 đồng, tính ra số chi phí lãi bằng đôi mươi % số tiền mua. Hỏi chi phí vốn để sở hữ số trái cây đó là từng nào đồng?...

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 176


Bài 4 trang 176 SGK Toán 5

Một shop bán hoa quả (trái cây) chiếm được 1800000 đồng, tính ra số chi phí lãi bằng 20 % số chi phí mua. Hỏi tiền vốn để sở hữ số hoa quả đó là bao nhiêu đồng?

Bài làm:

So với tiền vốn thì 1800000 đồng bằng:

100% + 20% = 120%

Số chi phí vốn để mua hoa trái là:

(1800000 imes 100 over 120 = 1500000) (đồng)

Đáp số: 1500000 đồng

 

Bài 1 trang 176 sgk toán 5 tiết 170 rèn luyện chung

Tính:

a) 683 x 35;

1954 x 425 ;

2438 x 306 ;

b)  x  ;

 x 55 ;

 :  ;

c) 36,66 : 7,8 ;

15,7 : 6,28 ;

27,63 : 0,45 ;

d) 16 giờ đồng hồ 15 phút : 5 ;

14 phút 36 giây : 12.

Bài giải:

a) 

 683 x 35 = 23905

1954 x 425 = 830450

2438 x 306 = 746028

b)  x  = 

*
 = 
*
 = 
*
 = 
*

 x 55 = 

*
 = 
*
 = 
*
 = 
*

 :  =  x 

*
 = 
*
 = 
*
 = 
*

 

*

d) 

*

Bài 2 trang 176 sgk toán 5 ngày tiết 170 luyện tập chung

Tìm x:

a) 0,12 x x = 6 ; b) x : 2,5 = 4 ;

c) 5,6 : x = 4 ; d) x x 0,1 = (frac25) ;

Bài giải:

a) 0,12 x x = 6 

x = 6 : 0,12

x = 50.

b) x : 2,5 = 4

x = 4 x 2,5

x = 10.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 5 Bài Luyện Tập Chung Trang 80 Sgk Toán 5, Toán Lớp 5 Trang 80 Luyện Tập Chung

c) 5,6 : x = 4 

x = 5,6 : 4

x = 1,4

d) X x 0,1 = (frac25)

x =  (frac25) : 0,1 

x = (frac25) : (frac110)

x = (frac25) x (frac101) = (frac205) = 4.

Bài 3 trang 176 sgk toán 5 ngày tiết 170 luyện tập chung

Trong tía ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày trước tiên bán được 35% số mặt đường đó, ngày máy hai bán tốt 40% số đường đó. Hỏi ngày vật dụng ba cửa hàng đó bán tốt bao nhiêu ki -lô-gâm đường ?