Tính: vòi vĩnh nước đầu tiên mỗi giờ tan được 1 tháng 5 thể tích của bể, vòi vĩnh nước vật dụng hai từng giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi lúc cả nhị vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu tỷ lệ thể tích của bể ?


Tính:

a) (889972 + 96308); b) (dfrac56 + dfrac712);

c) (3+dfrac57); d) (926,83 + 549,67). 

Phương pháp giải:

- hy vọng cộng hai phân số khác mẫu số ta quy đồng chủng loại số hai phân số rồi cùng hai phân số sau khi quy đồng.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 158, 159, phép cộng

Lời giải chi tiết:

a) 

(eginarray*20c + eginarray*20c889972\;,96308endarray\hline,,,,986280endarray)

b) (dfrac56 + dfrac712 = dfrac1012 + dfrac712 = dfrac1712) ;

c) (3+dfrac57 = dfrac217+ dfrac57 = dfrac267) 


d) 
(eginarray*20c + eginarray*20c926,83\549,67endarray\hline,,1476,50endarray)

Bài 2


Video gợi ý giải


Tính bằng cách thuận tiện thể nhất:

a) ((689 + 875) + 125) ; (581 + (878 + 419)).

b) (left(dfrac27 + dfrac49 ight)+dfrac57) ; (dfrac1711+left( dfrac715+dfrac511 ight) ).

c) (5,87 + 28,69 + 4,13) ; (83,75 + 46,98 + 6,25).

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc thù giao hoán và phối kết hợp của phép cộng để nhóm các số bao gồm tổng là số tròn trăm, tròn ngàn ... Hoặc nhóm những phân số, số thập phân tất cả tổng là số từ bỏ nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) ((689 + 875) + 125) (= 689 + (875 + 125)) (= 689 + 1000 = 1689).

(581 + (878 + 419)) (= (581 + 419) + 878) (= 1000 + 878 = 1878).

b) (left(dfrac27 + dfrac49 ight)+dfrac57) (= left(dfrac27 + dfrac57 ight)+dfrac49) (= dfrac77 +dfrac49) (= 1 +dfrac49 = 1dfrac49) ; (dfrac1711+left( dfrac715+dfrac511 ight)) (= left(dfrac1711 + dfrac511 ight)+dfrac715,)(= dfrac2211 +dfrac715) (= 2 +dfrac715 = 2dfrac715).

c) (5,87 + 28,69 + 4,13) (= (5,87 + 4,13) + 28,69) (= 10 + 28,69 = 38,69). 

(83,75 + 46,98 + 6,25) (= (83,75 + 6,25) + 46,98) (= 90 + 46,98 = 136,98).


Bài 3


Video gợi ý giải


Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán tác dụng tìm (x) :

a) (x + 9,68 = 9,68) ; b) (dfrac25+x = dfrac410).

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Số (0) cộng với số nào thì cũng bằng chính số đó.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (x + 9,68 = 9,68)

Suy ra (x = 0), vì (0) cùng với số nào thì cũng bằng chủ yếu số đó.

b) (dfrac25+ x = dfrac410) 

Ta gồm (dfrac410 =dfrac4:210:2= dfrac25)

Từ kia ta gồm : (dfrac25 + x = dfrac25).

Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 70 Sgk Toán 5 M, Một Thửa Ruộng Hình Chữ Nhật Có Chiều Rộng 12,5M

Suy ra (x = 0), vì chưng (0) cộng với số nào thì cũng bằng thiết yếu số đó.


Bài 4


Video chỉ dẫn giải


Vòi nước thứ nhất mỗi giờ tung được (dfrac15) thể tích của bể, vòi vĩnh nước thứ hai mỗi giờ tan được (dfrac310) thể tích của bể. Hỏi lúc cả hai vòi nước cùng chảy vào bể vào một giờ đồng hồ thì được bao nhiêu xác suất thể tích của bể ?

Phương pháp giải:

- Tính số phần thể tích của bể mà lại hai vòi chảy được trong một giờ, có nghĩa là thực hiện tại tính (dfrac15+dfrac310 )