herphangout.com trình làng đến các em học sinh lớp 7 bài viết Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân, nhằm mục đích giúp các em học giỏi chương trình Toán 7.

*Bạn đang xem: Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân:A TÓM TẮT LÍ THUYẾT 1. Giá bán trị hoàn hảo nhất Giá trị tuyệt vời của một số hữu tỉ x (kí hiệu |x|) là khoảng cách từ điểm x cho tới điểm 0 bên trên trục số, được khẳng định như sau: |x| = x trường hợp x ≥ 0 −x nếu x 0. 4! Như vậy: 1) với đa số x ∈ Q ta luôn luôn có |x| ≥ 0 cùng |x| ≥ x. 2) Trong nhì số hữu tỉ âm, số hữu tỉ nào có mức giá trị tuyệt đối hoàn hảo lớn rộng thì nhỏ dại hơn. 3) Ta bao gồm a b = |a| |b|.4) câu hỏi sử dụng đặc điểm dấu giá chỉ trị tuyệt vời nhất cho phép họ bước đầu làm cho quen với việc giải phương trình có chứa dấu quý hiếm tuyệt đối. 2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân khi cộng, trừ, nhân, chia số thập phân ta rất có thể viết bọn chúng dưới dạng phân số thập phân rồi tuân theo quy tắc những phép tính vẫn biết về phân số. Trong khi tiến hành các phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân ta hay áp dụng những quy tắc về giá bán trị tuyệt đối và về dấu tương tự như số nguyên.B PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 1. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân VÍ DỤ 1 (Bài 20a-20b/trang 15-Sgk). Tính cấp tốc a) A = 6,3 + (−3,7) + 2,4 + (−0,3); b) B = (−4,9) + 5,5 + 4,9 + (−5,5). LỜI GIẢI. 1 Ta có A = <6,3 + 2,4> + <(−3,7) + (−0,3)> = 8,7 − 4 = 4,7, hoặc thay đổi A = <6,3 + (−0,3)> + <(−3,7) + 2,4> = 6 − 1,3 = 4,7. 2 B = <(−4,9) + 4,9> + <5,5 + (−5,5)> = 0. VÍ DỤ 2 (Bài 20c-20d/trang 15-Sgk). Tính cấp tốc a) A = 2,9 + 3,7 + (−4,2) + (−2,9) + 4,2; b) B = (−6,5) · 2,8 + 2,8 · (−3,5).LỜI GIẢI. 1 Ta tất cả A = <2,9 + (−2,9)> + 3,7+>(−4,2) + 4,2> = 3,7. 2 B = <(−6,5) + (−3,5)> · 2,8 = −10 · 2,8 = −28. 2. Mở đầu về phương trình chứa dấu giá chỉ trị tuyệt đối VÍ DỤ 1 (Bài 17/trang 15-Sgk). Tìm x biết |x| = 1 5 a) b) |x| = 0,37; c) |x| = 0; |x| = 1 2 3 d). LỜI GIẢI. Ta gồm |x| = 1 5 ⇔ x = ± 1 5 a). B) Ta bao gồm |x| = 0,37 ⇔ x = ±0,37. C) Ta tất cả |x| = 0 ⇔ x = 0. Ta bao gồm |x| = 1 2 3 ⇔ x = ±1 2 3 d).

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 164, 165: Luyện Tập Phép Chia, Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 164, 165 Sgk Toán 5

VÍ DỤ 2 (Bài 25/trang 16-Sgk). Kiếm tìm x biết.