EITHER OR và NEITHER NOR là những cấu trúc tiếng Anh phổ biến và khá dễ dùng. Tuy nhiên, nó lại hay gây nhầm lẫn cho người dùng, bởi sự na ná giống nhau của cặp từ này. Trong bài ngày hôm nay Elight sẽ hướng dẫn cho bạn cách dùng cặp either or và neither nor thần thánh này nhé! Hãy cùng bắt đầu nào!


MỤC LỤC Ẩn I. EITHER OR 1. Cách dùng 2. Cấu trúc và ví dụ II. NEITHER OR Cách dùng Cấu trúc III. Các trường hợp đặc biệt cần lưu ý 1. Với either or hoặc neither nor khi đứng ở vị trí chủ ngữ 2. Chuyển đổi giữa Either or và Neither nor Khi either hoặc neither đứng một mình Neither đứng một mình Either đứng một mình IV. BÀI TẬP

*

I. EITHER OR

1. Cách dùng

Either or mang ý nghĩa là hoặchoặc. Nó được sử dụng để đưa ra khả năng có thể xảy ra đồng thời với 2 đối tượng được nhắc đến.

Bạn đang xem: Either or nghĩa là gì

2. Cấu trúc và ví dụ

Để sử dụng either or, bạn có thể áp dụng công thức sau:

Either + Danh từ/ Đại từ + or + Danh từ/ Đại từ


Ví dụ:I wants to sit with either Kai or Zoey in the next school year. (Tớ muốn ngồi với hoặc là Kai hoặc là Zoey trong năm học tới.)Either he or his sister will go to the their grandmas house to pick his brother up. (Hoặc anh ấy hoặc chị của anh ấy sẽ đến nhà bà của họ đến đón em trai anh ấy.)

II. NEITHER OR

Cách dùng

Neither nor mang ý nghĩa là không cũng không. Cấu trúc này được sử dụng khi chúng ta muốn phủ định đồng thời cả 2 đối tượng được nhắc đến.

Cấu trúc

Để sử dụng neither nor, bạn có thể áp dụng công thức sau:

Neither + Danh từ/ Đại từ + Nor + Danh từ/ Đại từ

Ví dụ:My father likes neither coffee nor tea! (Bố tôi không thích cả cà phê và trà!)This job is neither interesting nor fancy. (Công việc này không thú vị và cũng chẳng hấp dẫn.)

III. Các trường hợp đặc biệt cần lưu ý

1. Với either or hoặc neither nor khi đứng ở vị trí chủ ngữ

Nếu either or hoặc neither nor đứng ở vị trí chủ ngữ thì động từ sẽ chia theo chủ ngữ thứ hai (đứng sau or). Ví dụ:

Either you or I am right. (Hoặc tôi đúng hoặc bạn đúng.)Neither you nor I am right. (Tôi chẳng đúng và bạn cũng không.)Neither Lyn nor her boyfriend knows that theyve got the highest score. (Cả Lyn và bạn trai của của ấy đều không biết là họ đạt điểm cao nhất.)2. Chuyển đổi giữa Either or và Neither nor

Neither nor = Not either or


Ví dụ 1:Neither Kien nor Thai passed the exam last year.=> Not either Kien nor Thai passed the exam last year.

1 cách dùng thông dụng hơn là dùng cấu trúc: and not either. Ví dụ, chúng ta cùng chuyển tiếp câu về Kiên và Thái ở trên.

=> Kien didnt pass the exam last year and Thai didnt either.

Tuyệt đối không sử dụng: Thai didnt also! nhé!

Ví dụ 2:

My father doesnt like either coffee or tea.=> My father likes neither coffee or tea.Khi either hoặc neither đứng một mình
Neither đứng một mình

Khi neither đứng một mình thì câu sẽ mang nghĩa phủ định. Cụ thể thì:, còn neither mang nghĩa là không đối tượng nào trong 2 đối tượng được nhắc đến.

Trường hợp này, danh từ (đại từ) ở phía sau neither và either ở dạng số ít và động từ phía sau sẽ được chia theo chủ ngữ.


Ví dụ:Neither parent came to pick him up. (The mother didnt come and the father didnt come.)Neither shirt fits me. (There are two shirts and not one of them fits me.)Either đứng một mình

Trong trường hợp này thì vẫn vẫn mang nghĩa phủ định và either sẽ mang nghĩa là một trong những đối tượng nhắc đến. danh từ (đại từ) ở phía sau either ở dạng số ít và động từ phía sau sẽ được chia theo chủ ngữ.

Either person in this class is under 15. (Một trong số những người ở trong lớp này dưới 15.)Either cat is mine. (Một trong số những con mèo là của tôi.)

IV. BÀI TẬP

In this match, you _______ win _______ lose. It depends on you._______ Kai _______ Luke will help you with your homework. They are both busy right now.This is my final offer. You _______ take it _______ leave it.When I go to Billie restaurant, I will eat _______ beef _______ roast chicken. Both are my favorites.His mother believed _______ his husband _______ his friend. She thought that both were lying.I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my work all alone._______ Zed _______ Lucy will write the report. Just ask one of them._______ you return the stuffs you had stolen _______ Ill call the cop.My grandmother can _______ read _______ write. She is illiterate.You can use _______ this phone _______ the other one. Someone must fix them first.

Đáp án:

Either orNeither norEither orEither orNeither norNeither norEither orEither orNeither norNeither nor

Trên đây là toàn bộ các nội dung về neither noreither or rồi, tuy nhiên, kiến thức về cách dùng eitherneither vẫn còn khá nhiều nhé, Các bạn có thể tham khảo thêm 2 bài dưới đây.

Xem thêm: Định Nghĩa Concrete Là Gì? Hĩa Của Từ Concrete, Từ Concrete Là Gì? (Từ Điển Anh

Còn nếu bạn vẫn chưa thể hiểu và thành thạo các nội dung này, bạn hãy thử trải nghiệm một phương pháp khác học khác tại khoá học Online của Elight hoặc qua cuốn sách tiếng Anh cơ bản của Elight nhé. Chắc chắn rằng, với một phương pháp, lộ trình phù hợp, chắc chắn bạn sẽ có thể nắm trọn mọi kiến thức tiếng Anh giao tiếp.