1Làm hoàn thành biết đáp án, phương pháp giải đưa ra tiết.2Học sinh rất có thể hỏi và hiệp thương lại còn nếu như không hiểu.3Xem lại lý thuyết, lưu bài xích tập và lưu ý lại các chú ý4Biết điểm yếu và tất cả hướng phương án cải thiện


Bạn đang xem: Cộng trừ đa thức 1 biến

Cho hai nhiều thức (fleft( x ight) = 3x^2 + 2x - 5) cùng (gleft( x ight) = - 3x^2 - 2x + 2.)


Cho hai đa thức (Pleft( x ight)) và (Qleft( x ight)) bên dưới đây, hai nhiều thức nào thỏa mãn (Pleft( x ight) + Qleft( x ight) = x^2 + 1.)


Cho (fleft( x ight) = x^5 - 3x^4 + x^2 - 5) cùng (gleft( x ight) = 2x^4 + 7x^3 - x^2 + 6.) tìm kiếm hiệu (fleft( x ight) - gleft( x ight)) rồi chuẩn bị xếp hiệu quả theo lũy thừa tăng ngày một nhiều của biến chuyển ta được:


Cho (pleft( x ight) = 5x^4 + 4x^3 - 3x^2 + 2x - 1) với (qleft( x ight) = - x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 4x - 5.)

Tính (pleft( x ight) + qleft( x ight)) rồi search bậc của đa thức thu được.


Tìm đa thức (hleft( x ight)) biết (fleft( x ight) - hleft( x ight) = gleft( x ight)) biết (fleft( x ight) = x^2 + x + 1;)(gleft( x ight) = 4 - 2x^3 + x^4 + 7x^5.)


Tìm hệ số tối đa của đa thức (kleft( x ight)) biết (fleft( x ight) + kleft( x ight) = gleft( x ight)) và (fleft( x ight) = x^4 - 4x^2 + 6x^3 + 2x - 1;)(gleft( x ight) = x + 3.)


Tìm hệ số tự do của hiệu (fleft( x ight) - 2.gleft( x ight)) cùng với (fleft( x ight) = 5x^4 + 4x^3 - 3x^2 + 2x - 1;)(gleft( x ight) = - x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 4x + 5.)


Cho hai đa thức (P(x) = 2x^3 - 3x + x^5 - 4x^3 + 4x - x^5 + x^2 - 2;) (Q(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 1 + 2x^2.)


Cho hai nhiều thức (Pleft( x ight) = - 6x^5 - 4x^4 + 3x^2 - 2x); (Q(x) = 2x^5 - 4x^4 - 2x^3 + 2x^2 - x - 3)


Tìm (x) biết (left( 5x^3 - 4x^2 + 3x + 3 ight) - left( 4 - x - 4x^2 + 5x^3 ight) = 5).


Xác định (Pleft( x ight) = ax^2 + bx + c) biết (Pleft( 1 ight) = 0;Pleft( - 1 ight) = 6;Pleft( 2 ight) = 3.)
Xem thêm: Bài 8 Sgk Toán 7 Tập 2 Trang 29 Toán 7, Giải Bài 8 Trang 29 Sgk Toán 7 Tập 2

Tìm (fleft( x ight)) biết (fleft( x ight) + gleft( x ight) = 6x^4 - 3x^2 - 5) cùng (gleft( x ight) = 4x^4 - 6x^3 + 7x^2 + 8x - 8.)


Cho (fleft( x ight) = x^2n - x^2n - 1 + ... + x^2 - x + 1;)(gleft( x ight) = - x^2n + 1 + x^2n - x^2n - 1 + ... + x^2 - x + 1.)

Tính (hleft( x ight) = fleft( x ight) - gleft( x ight)) với tính (hleft( dfrac110 ight).)