Có thể bạn đã nghe nói rất nhiều về đại hội đồng cổ đông nhưng chưa hiểu rõ về thuật ngữ này và nghĩa tiếng Anh của từ này như vậy nào. Hãy cùng Blog Luật Việt tìm hiểu Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?


Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng cổ đông” được dịch sang Tiếng Anh có nghĩa là “General Meeting of Shareholders“. Đây là cuộc họp giữa những cổ đông trong công ty cổ phần nhằm tổng kết những hoạt động kinh doanh, biểu quyết, bàn về kế hoạch hoạt động trong tương lai, giải quyết những vấn đề liên quan đến đường lối phát triển, bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị mới khi người cũ hết nhiệm kỳ. Cuộc họp này ra mắt trong 1 năm 1 lần hoặc bất thường.

Bạn đang xem: Cổ đông tiếng anh là gì

Bài Viết: Cổ đông tiếng anh là gì

Đây là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của công ty cổ phần và những cổ đông có quyền biểu quyết. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông kể cả Đại hội đồng cổ đông xây dựng, Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội đồng cổ đông có quyền xem xét và biểu quyết trải qua những vấn đề quan trọng của công ty cổ phần.


*

Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông được pháp luật quy định về những quyền và nghĩa vụ theo Điều 135 của Luật Doanh nghiệp 2014:

Thông qua định hướng phát triển của công ty;Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc to hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không qui định một tỉ lệ hoặc một giá trị khác;Quyết định sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ công ty;Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;Xem xét và xử lí những vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;Quyền và nghĩa vụ khác theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Xem thêm: Một Số Bài Toán Lớp 5 - Tuyển Tập Những Bài Toán Hay Lớp 5

Vừa rồi Blog Luật Việt tìm hiểu về Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì? Hy vọng phần giải thích trên giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này.