Vì tam giác (ABC) cân tại(A) cần là (AE) mặt đường cao đôi khi là mặt đường trung tuyến

( Rightarrow E) là trung điểm (BC Rightarrow EB = EC = 5)

Xét (Delta ABE) vuông tại (E) có:

(AE^2 + EB^2 = AB^2) (Định lý Py-ta-go)

(AE^2 + 5^2 = 13^2 Rightarrow AE = 12)

( Rightarrow S_ABC = dfracAE.BC2 = dfrac12.102 = 60)

Mặt khác: (S_ABC = dfracAC.BH2 Leftrightarrow 60 = dfrac13.BH2)( Rightarrow bảo hành = dfrac12013)

Xét (Delta ABH) vuông tại (H) có: (sinA = dfracBHBA = dfrac12013:13 = dfrac120169.)


Đáp án yêu cầu chọn là: a


...

Bạn đang xem: Cho tam giác abc cân tại a


Bài tập gồm liên quan


Tỉ số lượng giác của góc nhọn Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho tam giác $MNP$ vuông tại $M$. Lúc đó $cos widehat MNP$ bằng


*

Cho $alpha $ là góc nhọn bất kỳ. Chọn xác định đúng.


Cho $alpha $ là góc nhọn bất kỳ. Chọn xác minh sai.


Cho $alpha $ cùng $eta $ là nhị góc nhọn ngẫu nhiên thỏa mãn $alpha + eta = 90^circ $. Xác định nào sau đấy là đúng?


Cho tam giác $ABC$ vuông trên $C$ có (BC = 1,2,cm,,,AC = 0,9,cm.) Tính những tỉ số lượng giác $sin B;cos B$ .


Cho tam giác $ABC$ vuông trên $A$ gồm (BC = 8,cm,,,AC = 6cm.) Tính tỉ con số giác $ an C$ (làm tròn mang đến chữ số thập phân thứ $2$ ).


Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, con đường cao $AH$ bao gồm (AB = 13,cm,,BH = 0,5,dm) Tính tỉ con số giác $sin C$ (làm tròn cho chữ số thập phân vật dụng $2$ )


Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, đường cao $AH$ bao gồm (CH = 4,cm,,BH = 3,cm.) Tính tỉ con số giác $cos C$ (làm tròn mang lại chữ số thập phân trang bị $2$ )


Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$. Hãy tính $ an C$ biết rằng (cot B = 2).


Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ có (AB = 5,cm,,,cot C = dfrac78) . Tính độ dài các đoạn trực tiếp $AC$ và $BC$ . (làm tròn mang đến chữ số thập phân sản phẩm $2$ )


Cho $alpha$ là góc nhọn. Tính (sin alpha,,cot alpha ) biết (cos alpha = dfrac25).


Không sử dụng bảng số cùng máy tính, hãy so sánh(sin 20^circ ) và (sin 70^circ )


Sắp xếp những tỉ số lượng giác ( an 43^circ ,,,cot 71^circ ,,, an 38^circ ,,,cot 69^circ 15",, an 28^circ ) theo lắp thêm tự tăng dần.


Tính giá trị biểu thức $A = sin ^21^circ + sin ^22^circ + ... + sin ^288^circ + sin ^289^circ + sin ^290^circ $


Cho $alpha $ là góc nhọn bất kỳ. Lúc ấy $C = sin ^4alpha + cos ^4alpha $ bằng


Cho $alpha $ là góc nhọn bất kỳ. Rút gọn $P = left( 1 - sin ^2alpha ight).cot ^2alpha + 1 - cot ^2alpha $ ta được


Cho $alpha $ là góc nhọn bất kỳ. Biểu thức $Q = dfrac1 + sin ^2alpha 1 - sin ^2alpha $ bằng


Cho $ an alpha = 2$. Tính giá trị của biểu thức $G = dfrac2sin alpha + cos alpha cos alpha - 3sin alpha $


Cho tam giác nhọn (ABC) hai tuyến đường cao (AD) và (BE) giảm nhau tại (H). Biết (HD:HA = 1:2). Khi ấy ( an widehat ABC. an widehat ACB) bằng


Cho $ alpha $ là góc nhọn. Tính (cot alpha ) biết (sin alpha = dfrac513).


Tính giá trị biểu thức $B = an 1^circ . an 2^circ . an 3^circ ..... an88^circ . an89^circ $


Chọn tóm lại đúng về quý giá biểu thức (B = dfraccos ^2alpha - 3sin ^2alpha 3 - sin ^2alpha ) biết ( an alpha = 3.)


Cho tam giác (ABC) cân nặng tại (A) tất cả (AB = AC = 13cm); (BC = 10cm). Tính (sinA).


Tính diện tích s hình bình hành (ABCD) biết (AD = 12cm;DC = 15cm;angle ADC = 70^0).


Tính số đo góc nhọn (alpha ) biết (10sin ^2alpha + 6cos ^2alpha = 8).

Xem thêm: Bài 1,2,3,4 Trang 79,80 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung Tiết 49, Toán Lớp 5 Trang 79, 80 Luyện Tập Chung


Tính giá trị của những biểu thức sau:


Biết (0^0

Cho hai tam giác vuông (OAB) và (OCD) như hình vẽ. Biết (OB = CD = a), (AB = OD = b.) Tính (cos angle AOC) theo (a) và (b).