A.Tổng nhì góc nhọn bởi 1800B.Hai góc nhọn kề nhau .C.Hai góc nhọn phụ nhauD.Hai góc nhọn kề nhau

Câu 2:Mã câu hỏi:121319

Chọn câu vấn đáp đúng. Mang lại tam giác ABC gồm (widehat A = 50^0;widehat B = 60^0)thì (widehat C = ?)
Bạn đang xem: Câu hỏi ôn tập chương 2 hình học 7

A.1cm ; 2cm ; 3cmB.2cm ; 3cm ; 4cm C.3cm ; 4cm ; 5cm D.4cm ; 5cm ; 6cm

Câu 4:Mã câu hỏi:121321

Chọn câu sai.


A.Tam giác tất cả hai cạnh đều nhau là tam giác cân.B.Tam giác có tía cạnh bằng nhau là tam giác đều.C.Tam giác cân là tam giác đều.D.Tam giác mọi là tam giác cân.

Câu 5:Mã câu hỏi:121324

Tam giác ABC vuông tại B suy ra:


A.AB2 = BC2 + AC2 B.BC2 = AB2 + AC2C.AC2 = AB2 + BC2 D.Cả A, B, C mọi đúng

Câu 6:Mã câu hỏi:121326

Cho (Delta ABC)vuông trên A bao gồm AB = 8 cm; AC = 6 cm thì BC bằng :


A.25 cmB.14 cmC.100cmD.10cm

Câu 7:Mã câu hỏi:121328

Cho (Delta ABC)cân tại A, biết (widehat B = 50^0)thì (widehat A)bằng :


A.(widehat A + widehat B + widehat C = 90^0)B.(widehat A + widehat B + widehat C = 180^0)C.(widehat A + widehat B + widehat C = 45^0)D.(widehat A + widehat B + widehat C = 100^0)

Câu 9:Mã câu hỏi:121330

Góc bên cạnh của tam giác bằng :


A.Tổng nhì góc trong không kề cùng với nó. B.Tổng hai góc vào C.Góc kề với nó D.Tổng tía góc trong của tam giác

Câu 10:Mã câu hỏi:121333

Tam giác vuông cân là tam giác có:


A.Một góc bằng 600B.Một góc nhọn bởi 450C.Tổng nhì góc nhọn nhỏ hơn 900D.Cả 3 câu hầu như sai

Câu 11:Mã câu hỏi:121338

Trong các bộ 3 số sau , cỗ 3 số nào là 3 cạnh của tam giác vuông ?


A.4cm , 7 centimet , 10 cmB.7cm ; 12 cm ; 15 cmC.15cm ; 7 cm ; trăng tròn cmD.20cm ; 21 centimet ; 29cm.

Câu 12:Mã câu hỏi:121339

Cho hình vẽ sau. Tính số đo x

*


A.900B.1000C.1200D.1400

Câu 13:Mã câu hỏi:121340

Cho tam giác ABC gồm số đo những góc A, B, C theo lần lượt tỉ lệ cùng với 2; 3; 4. Tính(widehat B)


A.(widehat B = 60^0)B.(widehat B = 90^0)C.(widehat B = 40^0)D.(widehat B = 80^0)

Câu 14:Mã câu hỏi:121343

Tam giác ABC tất cả (widehat A = 100^0;widehat B - widehat C = 40^0). Số đo góc(widehat B)và góc(widehat C) lần lượt là?


A.(widehat B = 60^0;widehat C = 20^0)B.(widehat B = 20^0;widehat C = 60^0)C.(widehat B = 70^0;widehat C = 20^0)D.(widehat B = 80^0;widehat C = 40^0)

Câu 15:Mã câu hỏi:121348

Cho tam giác ABC có (widehat A = 50^0;widehat B = 70^0). Tia phân giác góc C giảm AB tại M. Tính số các góc(widehat AMC;widehat BMC)?


A.(widehat AMC = 120^0;widehat BMC = 60^0)B.(widehat AMC = 80^0;widehat BMC = 100^0)C.(widehat AMC = 110^0;widehat BMC = 70^0)D.(widehat AMC = 100^0;widehat BMC = 80^0)

Câu 16:Mã câu hỏi:121350

Cho tam giác ABC có(widehat B = 80^0;3widehat A = 2widehat C). Tính(widehat A;widehat C)?


A.(widehat A = 60^0;widehat C = 40^0)B.(widehat A = 30^0;widehat C = 50^0)C.(widehat A = 40^0;widehat C = 60^0)D.(widehat A = 40^0;widehat C = 30^0)

Câu 17:Mã câu hỏi:121359

Cho ΔABC = ΔDEF. Biết rằng AB = 6cm, AC = 8cm, EF = 10cm. Chu vi của tam giác DEF là?


A.24cmB.20cmC.18cmD.30cm

Câu 18:Mã câu hỏi:121361

Cho (widehat xOy = 50^0), vẽ cung tròn trung tâm O nửa đường kính bằng 2cm, cung tròn này cắt Ox, Oy theo thứ tự tại A và B. Vẽ những cung tròn vai trung phong A với B chào bán bính bởi 3cm, giảm nhau tại điểm C phía bên trong (widehat xOy). Tính(widehat xOC) ?


A.250B.500C.800D.900

Câu 19:Mã câu hỏi:121362

Cho tam giác DEF cùng tam giác HKG có: DE = HK, (widehat E = widehat K), EF = KG. Số đo góc H là


A.700B.800​C.900​D.1000​

Câu 20:Mã câu hỏi:121363

Cho nhị tam giác ABC gồm (widehat A = 90^0), tia phân giác BD của góc B (D ∈ AC). Trên cạnh BC mang điểm E sao cho BE = BA. Nhị góc nào tiếp sau đây bằng nhau?


A.(widehat EDC;widehat ACB)B.(widehat EDC;widehat ABC)C.(widehat EDC;widehat ECD)D.(widehat EDC;widehat BAC)

Câu 21:Mã câu hỏi:121364

Cho đoạn thẳng AB, trên phố trung trực d của đoạn thẳng AB mang điểm M. So sánh AM cùng với BM?


A.MA = MBB.MA > MB C.MA D.2MA = MB

Câu 22:Mã câu hỏi:121365

Cho tam giác ABC gồm AB = BC = CA, phân giác BD và CE cắt nhau trên O.Chọn câu đúng


A.CE ⊥ ABB.BD ⊥ ACC.DC = BC D.Cả A, B rất nhiều đúng

Câu 23:Mã câu hỏi:121366

Cho mẫu vẽ sau. Tam giác nào bởi với tam giác ABC?

*


A.ΔABC = ΔEDAB.ΔABC = ΔEADC.ΔABC = ΔAEDD.ΔABC = ΔADE

Câu 24:Mã câu hỏi:121367

Cho hình dưới đây. Chọn câu sai:

*


A.AD // BCB.AB // DCC.ΔABC = ΔCDAD.ΔABC = ΔADC

Câu 25:Mã câu hỏi:121368

Cho tam giác ABC cùng tam giác IKH bao gồm AB = KI, AD = KH, DB = IH. Tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?


A.ΔBAD = ΔHIKB.ΔABD = ΔKHIC.ΔDAB = ΔHIKD.ΔABD = ΔKIH

Câu 26:Mã câu hỏi:121369

Cho đoạn trực tiếp AB = 6cm. Bên trên một nửa khía cạnh phẳng bờ AB vẽ tam giác ABC làm thế nào để cho AC = 4cm, BC = 5cm, trên nửa phương diện phẳng còn sót lại vẽ tam giác ABD làm thế nào cho BD = 4cm, AD = 5cm. Chọn đáp án đúng?


A.ΔCAB = ΔDABB.ΔABC = ΔBDAC.ΔCAB = ΔDBAD.ΔCAB = ΔABD

Câu 27:Mã câu hỏi:121370

Hai góc nhọn của tam giác vuông cân nặng bằng


A.300B.450​C.600​D.900​

Câu 28:Mã câu hỏi:121371

Một tam giác cân gồm góc sinh sống đỉnh là 64° thì số đo góc đáy bằng?


A.540B.580​C.720​D.900​

Câu 29:Mã câu hỏi:121372

Một tam giác cân có góc sống đáy bằng 700 thì góc sinh hoạt đỉnh bằng bao nhiêu?


A.640B.530​C.700​D.400​

Câu 30:Mã câu hỏi:121373

Cho tam giác ABC và tam giác MNK có: AB = MN, (widehat A = widehat M). Cần đk gì để tam giác ABC bằng với tam giác MNK?


A.BC = MKB.BC = HK C.AC = MK D.AC = HK

Câu 31:Mã câu hỏi:121374

Cho tam giác BAC và tam giác KEF có cha = EK, (widehat A = widehat K), CA = KF. Phát biểu nào sau đây đúng?


A.ΔBAC = ΔEKFB.ΔBAC = ΔEFKC.ΔABC = ΔFKED.ΔBAC = ΔKEF

Câu 32:Mã câu hỏi:121375

Cho nhì đoạn trực tiếp BD cùng EC vuông góc với nhau trên A làm sao để cho AB = AE, AD = AC, AB
A.ΔAED = ΔABCB.BC = EDC.EB = CDD.(widehat ABC = widehat AED)

Câu 33:Mã câu hỏi:121376

Cho góc nhọn xOy. Bên trên tia Ox mang hai điểm A, C, trên tia Oy rước hai điểm B, D thế nào cho OA = OB; OC = OD (A nằm giữa O cùng C; B nằm trong lòng O cùng D).Chọn câu đúng


A.ΔOAD = ΔOCBB.ΔODA = ΔOBCC.ΔAOD = ΔBCOD.ΔOAD = ΔOBC

Câu 34:Mã câu hỏi:121377

Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox đem hai điểm A, C, bên trên tia Oy đem hai điểm B, D làm thế nào cho OA = OB; OC = OD (A nằm giữa O cùng C; B nằm trong lòng O và D).So sánh nhị góc(widehat CAD)và(widehat CBD)


A.(widehat CBD = widehat CAD)B.(widehat CBD C.(widehat CBD > widehat CAD)D.(widehat CBD = 2. widehat CAD)

Câu 35:Mã câu hỏi:121378

Cho tam giác ABC cùng tam giác NPM có BC = PM; (widehat B = widehat P). Cần điều kiện gì để tam gác ABC bởi tam giác NPM theo trường phù hợp góc – cạnh – góc?


A.(widehat M = widehat A)B.(widehat A = widehat P)C.(widehat C = widehat M)D.(widehat A = widehat N)

Câu 36:Mã câu hỏi:121379

Cho nhị tam giác ABC và tam giác MNP bao gồm (widehat A = widehat M,widehat B = widehat N). Cần điều kiện gì để hai tam giác ABC và tam giác MNP đều bằng nhau theo trường vừa lòng góc - cạnh – góc?


A.AC = MPB.AB = MN C.BC = NP D.AC = MN

Câu 37:Mã câu hỏi:121380

Cho tam giác ABC cùng tam giác MNP tất cả (widehat B = widehat N = 90^0,widehat C = widehat M),AC = MP. Tuyên bố nào dưới đây đúng?


A.ΔABC = ΔPMNB.ΔACB = ΔPMNC.ΔBAC = ΔMNPD.ΔABC = ΔPNM

Câu 38:Mã câu hỏi:121381

Cho góc nhọn xOy, Oz là tia phân giác của góc đó. Qua điểm A nằm trong tia Ox kẻ tuy nhiên song cùng với Oy giảm Oz trên M. Qua M kẻ đường tuy nhiên song cùng với Ox cắt Oy trên B. Lựa chọn câu đúng


A.OA > OB; MA > MBB.OA = OB; MA = MBC.OA D.OA

Câu 39:Mã câu hỏi:121382

Cho đoạn thẳng AB, O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các tia Ax, By vuông góc với AB. Hotline C là 1 trong điểm nằm trong tia Ax. Đường vuông góc cùng với OC trên O giảm tia By tại D. Lúc đó


A.CD = AC + BDB.CD = AC - BDC.AC = DC + BDD.AC = CD - BD

Câu 40:Mã câu hỏi:121383

Cho nhị tam giác ABD cùng CDB bao gồm cạnh phổ biến là BD. Biết AB = DC với AD = CB. Tuyên bố nào tiếp sau đây sai?


A.(Delta ABC = Delta CDA)B.(widehat ABC = widehat CDA)C.(widehat BAC = widehat DAC)D.(widehat BCA = widehat DAC)

*Xem thêm: Bài 1 Trang 176 (Luyện Tập Chung Trang 176) Sgk Toán 5, Toán Lớp 5 Trang 176 Luyện Tập Chung (Tiếp)


Toán 7

Lý thuyết Toán 7