+ Ví dụ: Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau, tô màu 5 phần. Đã tô màu năm phần sáu hình tròn. Ta gọi 5/6 là phân số.

Bạn đang xem: Các bài toán về phân số lớp 4

+ Phân số gồm có tử số và mẫu số, trong đó tử số là một số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới dấu gạch ngang.

+ Thương của phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

+ Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng 1.

+ Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác 1.

+ Số 0 có thể viết thành phân số có tử số là 0 và mẫu số khác 0.

2. So sánh các phân số

a, So sánh các phân số cùng mẫu số

+ Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn.

+ Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

+ Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

b, So sánh các phân số cùng tử số

+ Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

+ Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn.

+ Nếu mẫu số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

c, So sánh các phân số khác mẫu

+ Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

Các phép tính phân số

+ Phép cộng phân số.

+ Phép trừ phân số.

+ Phép nhân phân số.

+ Phép chia phân số.

4. Cách rút gọn phân số

+ Phân số tối giản là phân số mà tử số và mẫu số không cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1

+ Để rút gọn phân số, ta làm như sau:

- Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1

- Chia tử số và mẫu số cho số đó

- Cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi nhận được phân số tối giản

5. Sự thay đổi các thành phần của phép tính

+ Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số mới bằng phân số đã cho.

+ Nếu chia cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

B. Bài tập

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Con hãy chọn đáp án đúng nhất:

A. Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho

B. Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia được một phân số bằng phân số đã cho

C. Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì bé hơn 1

D. Tất cả các đáp án đều đúng

Lời giải:

- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 00 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

- Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 00 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.

- Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì bé hơn 1.

Vậy tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 2: Hoa nói: “Trong hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì bé hơn”. Theo con, Hoa nói đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Lời giải:

Trong hai phân số có cùng mẫu số:

+) Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn.

+) Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

+) Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Vậy Hoa đã nói sai.

Câu 3: Cho hình vẽ như bên dưới:

*
Bài tập về phân số lớp 4 nâng cao có lời giải" width="342">

Lời giải:

Quan sát hình vẽ ta thấy có tất cả 15 ô vuông, trong đó có 7 ô vuông được tô màu.

Vậy phân số chỉ số ô vuông đã tô màu trong hình là 7/5.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 179, 180 Luyện Tập Chung Trang 179, Toán Lớp 5 Trang 179, 180 Luyện Tập Chung

Chú ý

Học sinh có thể hiểu nhầm phân số chỉ số ô vuông đã tô màu là số ô vuông được tô màu trên số ô vuông không được tô màu nên chọn đáp án 7/8; hoặc học sinh đọc không kĩ đề nên chọn đáp án phân số chỉ số ô vuông không tô màu là 8/15

Câu 4: Thương của phép chia a∶(b + c) được viết dưới dạng phân số là:

*
Bài tập về phân số lớp 4 nâng cao có lời giải (ảnh 2)" width="224">

Lời giải:

Mọi phép chia đều có thể viết dưới dạng phân số, trong đó tử số là số bị chia và mẫu số là số chia

Phép chia a:(b+c) có a là số bị chia và b+c là số chia.

*
Bài tập về phân số lớp 4 nâng cao có lời giải (ảnh 3)" width="270">

Câu 5: Con hãy điền số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:

*
Bài tập về phân số lớp 4 nâng cao có lời giải (ảnh 4)" width="300">

II. Bài tập tư luyện

*
Bài tập về phân số lớp 4 nâng cao có lời giải (ảnh 5)" width="645">
*
Bài tập về phân số lớp 4 nâng cao có lời giải (ảnh 6)" width="642">