Toán lớp 4 phép nhân là việc con được gia công quen với các đặc điểm mới của phép nhân như giao hoán, kết hợp, nhân nhẩm, tính nhanh.Bài học bây giờ herphangout.com sẽ hỗ trợ cho con các dạng toán đặc biệt quan trọng của toán lớp 4 phép nhân nhằm giúp bé củng cố kỹ năng và kiến thức và học giỏi toán hơn.

Bạn đang xem: Bài tập phép nhân lớp 4

1. Kỹ năng cần nhớ

*

Trong một tích nếu thừa số được gấp lên n lần đồng thời tất cả một quá số không giống bị giảm xuống n lần thì tích ko đổi.

Trong một tích trường hợp thừa số được vội vàng lên n lần đồng thời, những thừa số còn lại giữ nguyên thì tích được gấp lên n lần và ngược lại trong một tích bao gồm một vượt số bị giảm xuống n lần, những thừa số còn lại giữ nguyên thì tích cũng trở nên giảm đi n lần (n > 0)

Trong một tích, trường hợp có tối thiểu một thừa số chẵn thì tích kia chẵn

Trong một tích, trường hợp một vượt số được tăng lên a đối chọi vị những thừa số còn lại không thay đổi thì tích đạt thêm a lần tích những thừa số còn lại.

Trong một tích những thừa số phần đông lẻ cùng có tối thiểu 1 thừa số bao gồm tận thuộc là 5 thì tích bao gồm tận thuộc là 5.

2. Những dạng toán lớp 4 phép nhân

2.1. Nhân các số từ nhiên

2.1.1. Phương pháp

*

2.1.2. Bài tập

Bài 1: triển khai phép tính

a) 52 x 11

b) 148 x 100

c) 17 x 8

d) 39 x 40

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 149 x 9

b) 285 x 18

c) 849 x 248

d) 63924 x 23

2.1.3. Bài xích giải

Bài 1.

a) 52 x 11

Đây là dạng tính nhẩm nhân số gồm hai chữ số với số 11

Ta có cộng chữ số hàng chục với chữ số hàng đơn vị chức năng ở số đã mang lại được 5 + 2 = 7

Do tổng search được nhỏ tuổi hơn 10 yêu cầu ta chèn vào giữa số đã cho được 572

Vậy 52 x 11 = 572

b) 148 x 100

Đây là dạng nhân số tự nhiên với 100, ta chỉ bài toán thêm 2 chữ số 0 vào số đang cho

148 x 100 = 14800

c) 17 x 8 = 136

d) 39 x 40

= 39 x 4 x 10

= (39 x 4) x 10

= 156 x 10

= 1560

Bài 2.

Đặt tính rồi tính theo luật lệ của phép nhân ta có.

*

9 nhân 9 bằng 81, viết 1 lưu giữ 8

9 nhân 4 bởi 36 thêm 8 bởi 44, viết 4 ghi nhớ 4

9 nhân 1 bằng 9 thêm 4 bởi 13, viết 13

Vậy 149 x 9 = 1341

*

8 nhân 5 bằng 40, viết 0 nhớ 4

8 nhân 8 bởi 64 thêm 4 bởi 68, viết 8 nhớ 6

8 nhân 2 bởi 16 thêm 6 bởi 22, viết 22

1 nhân 5 bởi 5 viết 5

1 nhân 8 bằng 8, viết 8

1 nhân 2 bởi 2, viết 2

Hạ 0

8 cộng 5 bởi 13, viết 3 nhớ 1

2 cộng 8 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 lưu giữ 1

2 cùng 2 bằng 4 thêm 1 bằng 5, viết 5

Vậy 285 x 18 = 5130

*

8 nhân 9 bằng 72, viết 2 ghi nhớ 7

8 nhân 4 bằng 32 thêm 7 bằng 39, viết 9 lưu giữ 3

8 nhân 8 bằng 64 thêm 3 bởi 67, viết 67

4 nhân 9 bằng 36, viết 6 nhớ 3

4 nhân 4 bởi 16 thêm 3 bằng 19, viết 9 ghi nhớ 1

4 nhân 8 bởi 32 thêm 1 bằng 33, viết 33

2 nhân 9 bởi 18, viết 8 ghi nhớ 1

2 nhân 4 bởi 8 thêm một bằng 9, viết 9

2 nhân 8 bằng 16, viết 16

Hạ 2

9 cùng 6 bằng 15, viết 5 lưu giữ 1

7 thêm một bằng 8 cùng 9 bởi 17, 17 cộng 8 bằng 25, viết 5 ghi nhớ 2

6 thêm 2 bởi 8 cùng 3 bằng 11, 11 cùng 9 bằng 20, viết 0 nhớ 2

3 thêm 2 bằng 5, 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1

1 thêm 1 bằng 2,viết 2

Vậy 849 x 248 = 210552

*

3 nhân 4 bằng 12,viết 2 ghi nhớ 1

3 nhân 2 bằng 6 thêm một bằng 7,viết 7

3 nhân 9 bằng 27, viết 7 ghi nhớ 2

3 nhân 3 bởi 9, thêm 2 bằng 11, viết 1 lưu giữ 1

3 nhân 6 bằng 18, thêm 1 bằng 19, viết 9 nhớ 1

2 nhân 4 bằng 8, viết 8

2 nhân 2 bởi 4, viết 4

2 nhân 9 bằng 18, viết 8 lưu giữ 1

2 nhân 3 bởi 6 thêm một bằng 7, viết 7

2 nhân 6 bằng 12, viết 12

Hạ 2

7 cùng 8 bởi 15, viết 5 nhớ 1

7 cộng 4 bằng 11 thêm một bằng 12, viết 2 nhớ 1

1 thêm một bằng 2, 2 cộng 8 bằng 10, viết 0 lưu giữ 1

9 thêm một bằng 10, 10 cộng 7 bởi 17 viết 7

1 thêm một bằng 2, 2 cùng 2 bởi 4, viết 4

hạ 1

Vậy 63924 x 23 = 1470252

2.2. Tính quý hiếm biểu thức

2.2.1. Phương pháp

*

2.2.2. Bài xích tập

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức sau

a) 238 + 852 - 83 x 10

b) 8593 x 2 + 593 - 983

c) 9360 : 4 x 4 - 427 + 591

d) 7248 - 321 x 10 + 5928 : 3

Bài 2. Tính nhanh

a) 4 x 10 + 6 x 10 + 14 x 10 + 26 x 10

b) 12 x 20 + 13 x 30 + 14 x 40 + 15 x 50

2.2.3. Bài bác giải

Bài 1.

Thực hiện phép tính theo các quy tắc giám sát và đo lường ta có:

a) 238 + 852 - 83 x 10

= 238 + 852 - 830

= 1090 - 830

= 260

b) 8593 x 2 + 593 - 983

= 17186 + 593 - 983

= 17779 - 983

= 16796

c) 9360 : 4 x 4 - 427 + 591

= 2349 x 4 - 427 + 591

= 9360 - 427 + 591

= 8933 + 591

= 9524

d) 7248 - 321 x 10 + 5928 : 3

= 7248 - 3210 + 1976

= 4038 + 1976

= 6014

Bài 2.

a) 4 x 10 + 6 x 10 + 14 x 10 + 26 x 10

Nhận thấy phép tính này đều phải sở hữu bội số bình thường là 10 đề nghị ta có

4 x 10 + 6 x 10 + 14 x 10 + 26 x 10

= (4 + 6 + 14 + 26 ) x 10

= 50 x 10

= 500

b) 12 x đôi mươi + 13 x 30 + 14 x 40 + 15 x 50

Ta thấy phép tính này có bội số tầm thường là 10 cần ta có:

12 x trăng tròn + 13 x 30 + 14 x 40 + 15 x 50

= (12 x 2 + 13 x 3 + 14 x 4 + 15 x 5) x 10

= (24 + 39 + 56 + 75) x 10

= 194 x 10

= 1940

2.3. Tìm x

2.3.1. Phương pháp

*

2.3.2. Bài bác tập

Bài 1. Tìm x biết

a) x : 74 = 14

b) x : 17 = 293

c) x : 9 = 9598

d) x : 52 = 885

Bài 2. Tìm y biết

a) y : 5 x 6 = 958 +532

b) y x 2 : 8 = 19388 - 359

c) y : 39 + 392 = 8593

d) y : 84 - 590 = 9340

2.3.3. Bài xích giải

Bài 1:

a) x : 74 = 14

x = 14 x 74

x = 1036

b) x : 17 = 293

x = 293 x 17

x = 4981

c) x : 9 = 9598

x = 9598 x 9

x = 86382

d) x : 52 = 885

x = 885 x 52

x = 46020

Bài 2.

a) y : 5 x 6 = 958 +532

y : 30 = 1490

y = 1490 x 30

y = 1490 x (3 x 10)

y = (1490 x 3) x 10

y = 4470 x 10

y = 44700

b) y x 2 : 8 = 19388 - 14359

y x 2 : 8 = 5029

y x 2 = 5029 x 8

y x 2 = 40232

y = 40232 : 2

y = 20116

c) y : 39 + 392 = 8593

y : 39 = 8593 - 392

y : 39 = 8201

y = 8201 x 39

y = 319839

d) y : 84 - 590 = 9340

y : 84 = 9340 + 590

y : 84 = 9930

y = 9930 x 84

y = 834120

2.4. Dạng toán gồm lời văn

2.4.1. Phương pháp

Đọc và phân tích yêu cầu bài xích toán

Xác định các dạng toán để tính theo bí quyết của dạng toán đó

Trình bày bài xích toán

Kiểm tra hiệu quả và kết luận

2.4.2. Bài bác tập

Bài 1: vào một lần kế hoạch nhỏ dại mỗi lớp 4A bao gồm 29 bạn, mỗi bạn quyên góp 8kg giấy. Hỏi lớp 4A quyên góp được từng nào kg giấy?

Bài 2. Một con quay trong 1 phút tảo được 498 vòng. Hỏi trong tầm 1 giờ đồng hồ 12 phút tảo được từng nào vòng?

2.4.3. Bài xích giải

Bài 1.

Lớp 4A quyên góp được số kg giấy là:

29 x 8 = 232 (kg giấy)

Vậy lớp 4A quyên góp được 232 kg giấy

Bài 2.

Đổi 1 giờ 12 phút = 72 phút

Số vòng của nhỏ quay là:

498 x 72 = 35856 (vòng)

Vậy 1 giờ 12 phút nhỏ quay tảo được 35856 vòng.

3. Bài tập vận dụng kỹ năng và kiến thức phép nhân lớp 4

3.1. Bài bác tập

Bài 1. triển khai phép tính

a) 1643 x 30

b) 18482 x 11

c) 858 x 100

d) 57 x 1000

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 142 x 27

b) 8538 x 248

c) 72726 x 8

d) 6315 x 164

Bài 3. Tính quý giá biểu thức

a) 15 x (10 + 9)

b) 24 x (17 + 13)

c) 58 x (75 - 55)

d) 70 x (33 - 13)

Bài 4. Tính cực hiếm biểu thức

a) 1748 x 7 + 753 - 824

b) 772892 - 57839 + 580 x 4

c) 5896 : 4 x 10 + 73

d) 4278 x 2 : 3 - 1027

Bài 5. Kiếm tìm y

a) y : 87 = 24

b) y : 6 = 184

c) y : 26 = 8593 + 274

d) y : 18 = 9348 - 583

Bài 6. Một ngày bọn gà ăn uống hết 75kg thóc. Hỏi sau một tuần gà nạp năng lượng hết từng nào ki-lô-gam thóc?

Bài 7. An sở hữu 5 quyển vở từng quyển 24 ngàn đồng, 7 chiếc cây bút mỗi dòng 5 ngàn đồng. Hỏi số tiền An yêu cầu trả là bao nhiêu?

Bài 8. Một bên vườn bao gồm 40 hàng cây mỗi hàng tất cả 455 cây giống, đơn vị vườn đã buôn bán 8 hàng. Hỏi số kilomet giống còn lại là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1.

a) 49290

b) 203302

c) 85800

d) 57000

Bài 2.

a) 3834

b) 2117424

c) 581808

d) 1035660

Bài 3.

a) 285

b) 720

c) 1160

d) 1400

Bài 4.

a) 12165

b) 717373

c) 14813

d) 1825

Bài 5.

a) 2088

b) 1104

c) 230542

d) 157770

Bài 6

Đáp số: 525 kg

Bài 7.

Đáp số: 155 nghìn đồng

Bài 8.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 144 Luyện Tập Chung, Bài 1,2,3,4 Toán 5 Trang 144: Luyện Tập Chung

Đáp án: 14560 cây

Trên đây là các dạng bài mở rộng của toán lớp 4 phép nhân. Hình như các em có thể tham gia những khóa học toán trên herphangout.com để chinh phục toán lớp 4 thuận lợi hơn nhé.