Bài tập Hàm số có lời giải

Với bộ bài bác tập Hàm số Toán lớp 7 chọn lọc, gồm đáp án sẽ giúp đỡ học sinh khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức bài học cùng ôn luyện để đạt hiệu quả cao trong số bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài tập hàm số lớp 7

*

Bài 1: Cho báo giá trị sau. Chọn câu đúng

x -12 -3 10 12
y 2 4 1 3

A. Đại lượng y là hàm số của đại lượng x

B. Đại lượng y là ko hàm số của đại lượng x

C. Đại lượng y tỉ trọng thuận với đại lượng x

D. Đại lượng y tỉ trọng nghịch với đại lượng x

Hiển thị lời giải

Từ bảng báo giá trị ta thấy với mỗi quý hiếm của x ta luôn khẳng định được có một giá trị khớp ứng của y buộc phải đại lượng y là hàm số của đại lượng x

Chọn câu trả lời A


Bài 2: cho các công thức y - 3 = x; -2y = x; y2 = x. Bao gồm bao nhiêu công thức minh chứng rằng y là hàm số của x

A. 0B. 1C. 2D. 3

Hiển thị lời giải

Nhận thấy y - 3 = x ⇒ y = x + 3 là một trong hàm số

*
là một hàm số

Với y2 = x ta thấy khi x = 4 thì y2 = 4 suy ra y = 2 hoặc y = -2 bắt buộc với một quý hiếm của x mang lại hai quý giá của y nên y không là hàm số của x

Chọn lời giải C


Bài 3: mang đến hàm số. Tìm những giá trị của x thế nào cho vế yêu cầu của công thức gồm nghĩa

A. X ≠ 4B. X = 4C. X ≠ 2D. X = 2

Hiển thị lời giải

Hàm số tất cả nghĩa lúc 2x - 4 ≠ 0 ⇒ 2x ≠ 4 ⇒ x ≠ 2

Chọn đáp án D


Bài 4: báo giá trị nào sau đây là đúng cùng với hàm số

*

*
Hiển thị lời giải
*

Chọn giải đáp A


Bài 5: Một hàm số được cho bởi công thức y = f(x) = -x2 + 2. Tính f(-1/2); f(0)

*
Hiển thị lời giải

*
Chọn câu trả lời B


Bài 6: Một hàm số được mang đến bẳng bí quyết y = f(x) = x2. Tính f(-5) + f(5)

A. 0B. 25C. 50D. 10

Hiển thị lời giải

Bài 7: cho hàm số y = f(x) = 2 - 8x. Xác định nào tiếp sau đây đúng?

A. f(0) = 0

B. f(1) = 6

C.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Stationary Là Gì, Nghĩa Của Từ Stationery, Stationery Là Gì, Nghĩa Của Từ Stationery

f(-1) = 10

D. f(2) = -4

Hiển thị lời giải

Bài 8: Đại lượng y vào bảng nào tiếp sau đây không yêu cầu là hàm số của đại lượng x tương ứng:

*

Hiển thị lời giải

Quan tiếp giáp bảng ở lời giải B ta thấy, với x = 1 và x = 3 thì lâu dài hai giá chỉ trị tương xứng của y. Bởi đó, đại lượng y sống bảng B không phải là hàm số của đại lượng x