Bài 48*. Một bà mang cam đi chợ bán. Có sáu người mua là A, B, c, D, E, F. Ông A mua 0,5 số cam và 0,5 quả, ông B mua 0,5 số cam còn lại và 0,5 quả, bà c mua 0,5 sô” cam còn lại và .0,5 quả, v.v… Cứ như vậy bà F đã mua hết số cam còn lại. Hỏi số quả cam bán được là bao nhiêu ?

Bài 49*.

Bạn đang xem: Bài tập: các phép tính với số thập phân

Một người đến cửa hàng mua 3,5kg đường. Tiếc rằng cô bán hàng chỉ còn 17kg đường đựng trong thùng và một chiếc cân hai đĩa với quả cân 1kg. Cô bán hàng thông minh đã cân hai lần để bán 3,5kg đường cho khách. Hỏi cô bán hàng đã cân như thế nào ?

Bài 50. Thay các chữ a, b, c, d bằng các chữ số thích hợp ở phép tính cộng cho dưới đây :

*

Các chữ khác nhau được thay bởi những chữ số khác nhau.

Bài 51. Dân số của phường Hồng Phúc năm 2004 là 15 625 người. Năm 2005 số dân của phường đó là 15 875 người.

a) Hỏi từ năm 2004 đến năm 2005 số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm ?

b) Nếu từ năm 2005 đến 2006 số dân của phường đó cũng tăng thêm bây nhiêu phần trăm thì số dân của phường đó năm 2006 là bao nhiêu người ?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 42

*

Bài 43

a) (33,7 – 31,5) + (57,6 – 55,4) = 2,2 + 2,2 = 4,4.

b) (85,5 + 4,5) – (12,02 + 7,98) = 90 – 20 = 70.

c) (15,25 + 3,75) X 4 + (20,71 + 5,29) x5 = 19 x4 + 26 x5

= 76 + 130 = 206.

d) (34,72 + 32,28) : 5 – (57,25 – 36,05) : 2 = 67 : 5 – 21,2 : 2

= 13,4 – 10,6 = 2,8.

Bài 44.

a) X + 3,12 = 14,6 – 8,5 b) X – 5,14 = (15,7 + 2,3) X 2

X +3,12 = 6,1 X – 5,14 =18 x 2

X = 6,1 – 3,12 X – 5,14 = 36

= 2,98; X = 36 + 5,14 = 41,14

.

c)31,5 -X = (18,6 – 12,3) : 3 d) X x 12,5 = (32,6 – 10,4) x 5

31,5 – X = 6,3 : 3 X x 12,5 = 22,2 x 5

31,5-x = 2,1 XX 12,5 =111

X = 31,5 – 2,1 = 29,4; X = 111 : 12,5 = 8,88;

Bài 45.

a)

*
;
*
 

*
 

Với hai số’ đầu ta có :

– Tổng bằng 3,30303 + 0,0303 = 3,33333

– Hiệu bằng 3,30303 – 0,0303 = 3,26273

– Tích bằng 3,30303 X 0,0303 = 0,100081809

– Thương bằng 3,30303 : 0,0303

*
109.

b) Ta có

*
.Do đó nếu
*

Bài 47

a) Ta nhận thấy rằng 3,6 X 2 = 7,2 và 1,8 X 4 = 7,2 nên :

M = 7,2 x 111 + 3,6 x 2 x 890 + 1,8 x 4 x 999 = 7,2 x 111 + 7,2 x 890 + 7,2 x 999

= 7,2 x (111 + 890 + 999) = 7,2 X 2000 = 14 400.

b) Do 1999 + 2001 = 4000 nên 1999,1999 + 2001,2001 = 4000,4.

BÀi 48. 

Ta giải bài toán này từ dưới đi lên, bắt đầu tính từ số cam còn lại sau khi bán cho người mua E, tức cũng là số cam cuối cùng bán cho người mua F.

Số cam còn lại sau khi bán cho người mua E :

0,5 X 2 = 1 (quả cam)

Số cam còn lại sau khi bán cho người mua D : (1 + 0,5) X 2 = 3 (quả cam)

Số cam còn lại sau khi bán cho người mua c : (3 + 0,5) X 2 = 7 (quả cam)

Số cam còn lại sau khi bán cho người mua B : (7 + 0,5) X 2 = 15 (quả cam)

Số cam còn lại sau khi bán cho người mua A : (15 + 0,5) X 2 = 31 (quả cam)

Số cam đã bán được tất cả là :

(31 + 0,5) X 2 = 63 (quả cam).

Bài 49. 

Lần cân thứ nhất : Đổ 17kg đường vào hai đĩa cân, một bên thêm một quả cân 1kg sao cho cân thăng bằng, số đường ở bên có quả cân là :

(17 + 1) : 2 – 1 = 8 (kg)

Lần cân thứ hai : Đổ 8kg đường vào hai đĩa cân, một bên thêm một quả cân 1kg sao cho cân thăng bằng. Số đường ở bên có quả cân là :

(8 + 1) : 2 – 1 = 3,5 (kg).

BÀi 50.

Ta thấy ở hàng trăm có 8 + c = d thì c chỉ có thể bằng 1, do đó d = 9.

Ở hàng phần mười, ta có a + d tận cùng bằng c, biết d = 9, c = 1 thì suy ra a = 2.

Ớ hàng đơn vị, do nhớ 1 sang nên có b + 7 có tận cùng hằng 2 (có nhớ 1), nên suy ra b = 5.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 100 Luyện Tập, Toán Lớp 5 Trang 100 Luyện Tập

Ớ hàng chục có a + 2 có tận cùng bằng 5 (có nhớ 1), rnà theo trên a = 2 thì tổng trên là đúng, vì do có nhớ 1 sang nên a + 3 có tận cùng bằng 5.

Vậy phép cộng đã cho là

 

*

Tham khảo: Dạng 3: Các phép tính về số thập phân. Các bài toán điển hình(Phần 5)

Bài 51

Số dân của phường Hồng Phúc đã tăng từ năm 2004 đến năm 2005 là :

15 875 – 15 625 = 250 (người)

Số dân đã tăng đạt tỉ số phần trăm là :

250 : 15 625 = 1,6%

Nếu từ năm 2005 đến 2006 dân số của phường Hồng Phúc cũng tăng thêm 1,6% thì dân số của phường năm 2006 là :