Bài 48*. Một bà mang cam đi chợ bán. Tất cả sáu người tiêu dùng là A, B, c, D, E, F. Ông A tải 0,5 số cam cùng 0,5 quả, ông B sở hữu 0,5 số cam còn lại và 0,5 quả, bà c thiết lập 0,5 sô” cam còn sót lại và .0,5 quả, v.v… Cứ như vậy bà F đã sở hữu hết số cam còn lại. Hỏi số quả cam bán được là bao nhiêu ?

Bài 49*.

Bạn đang xem: Bài tập: các phép tính với số thập phân

Một người đến siêu thị mua 3,5kg đường. Nhớ tiếc rằng cô bán sản phẩm chỉ còn 17kg con đường đựng vào thùng cùng một dòng cân nhị đĩa với quả cân 1kg. Cô bán sản phẩm thông minh đã cân hai lần để buôn bán 3,5kg đường đến khách. Hỏi cô bán hàng đã cân như thế nào ?

Bài 50. Thay các chữ a, b, c, d bằng các chữ số thích hợp ở phép tính cộng cho tiếp sau đây :

*

Các chữ không giống nhau được thay vì những chữ số không giống nhau.

Bài 51. dân sinh của phường Hồng Phúc năm 2004 là 15 625 người. Năm 2005 số dân của phường đó là 15 875 người.

a) Hỏi từ năm 2004 đến năm 2005 số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu tỷ lệ ?

b) Nếu từ thời điểm năm 2005 mang đến 2006 số dân của phường đó cũng tăng thêm bây nhiêu phần trăm thì số dân của phường kia năm 2006 là bao nhiêu bạn ?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 42

*

Bài 43

a) (33,7 – 31,5) + (57,6 – 55,4) = 2,2 + 2,2 = 4,4.

b) (85,5 + 4,5) – (12,02 + 7,98) = 90 – 20 = 70.

c) (15,25 + 3,75) X 4 + (20,71 + 5,29) x5 = 19 x4 + 26 x5

= 76 + 130 = 206.

d) (34,72 + 32,28) : 5 – (57,25 – 36,05) : 2 = 67 : 5 – 21,2 : 2

= 13,4 – 10,6 = 2,8.

Bài 44.

a) X + 3,12 = 14,6 – 8,5 b) X – 5,14 = (15,7 + 2,3) X 2

X +3,12 = 6,1 X – 5,14 =18 x 2

X = 6,1 – 3,12 X – 5,14 = 36

= 2,98; X = 36 + 5,14 = 41,14

.

c)31,5 -X = (18,6 – 12,3) : 3 d) X x 12,5 = (32,6 – 10,4) x 5

31,5 – X = 6,3 : 3 X x 12,5 = 22,2 x 5

31,5-x = 2,1 XX 12,5 =111

X = 31,5 – 2,1 = 29,4; X = 111 : 12,5 = 8,88;

Bài 45.

a)

*
;
*
 

*
 

Với nhị số’ đầu ta có :

– Tổng bằng 3,30303 + 0,0303 = 3,33333

– Hiệu bằng 3,30303 – 0,0303 = 3,26273

– Tích bởi 3,30303 X 0,0303 = 0,100081809

– Thương bởi 3,30303 : 0,0303

*
109.

b) Ta bao gồm

*
.Do đó nếu
*

Bài 47

a) Ta phân biệt rằng 3,6 X 2 = 7,2 và 1,8 X 4 = 7,2 đề nghị :

M = 7,2 x 111 + 3,6 x 2 x 890 + 1,8 x 4 x 999 = 7,2 x 111 + 7,2 x 890 + 7,2 x 999

= 7,2 x (111 + 890 + 999) = 7,2 X 2000 = 14 400.

b) do 1999 + 2001 = 4000 phải 1999,1999 + 2001,2001 = 4000,4.

BÀi 48. 

Ta giải câu hỏi này từ dưới đi lên, bắt đầu tính từ số cam sót lại sau khi bán cho người thiết lập E, tức cũng là số cam cuối cùng xuất bán cho người thiết lập F.

Số cam còn sót lại sau khi bán cho người cài E :

0,5 X 2 = 1 (quả cam)

Số cam còn sót lại sau khi xuất bán cho người cài D : (1 + 0,5) X 2 = 3 (quả cam)

Số cam còn lại sau khi bán cho người mua c : (3 + 0,5) X 2 = 7 (quả cam)

Số cam còn sót lại sau khi bán ra cho người mua B : (7 + 0,5) X 2 = 15 (quả cam)

Số cam còn sót lại sau khi bán cho người mua A : (15 + 0,5) X 2 = 31 (quả cam)

Số cam đã bán được tất cả là :

(31 + 0,5) X 2 = 63 (quả cam).

Bài 49. 

Lần cân trước tiên : Đổ 17kg đường vào nhị đĩa cân, một mặt thêm một quả cân 1kg thế nào cho cân thăng bằng, số con đường ở bên gồm quả cân là :

(17 + 1) : 2 – 1 = 8 (kg)

Lần cân thứ nhì : Đổ 8kg mặt đường vào nhì đĩa cân, một mặt thêm một quả cân 1kg làm sao để cho cân thăng bằng. Số con đường ở bên bao gồm quả cân nặng là :

(8 + 1) : 2 – 1 = 3,5 (kg).

BÀi 50.

Ta thấy ở hàng nghìn có 8 + c = d thì c chỉ rất có thể bằng 1, vì vậy d = 9.

Ở mặt hàng phần mười, ta có a + d tận cùng bằng c, biết d = 9, c = 1 thì suy ra a = 2.

Ớ hàng đối chọi vị, do nhớ 1 thanh lịch nên tất cả b + 7 bao gồm tận thuộc hằng 2 (có ghi nhớ 1), đề xuất suy ra b = 5.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 100 Luyện Tập, Toán Lớp 5 Trang 100 Luyện Tập

Ớ hàng trăm có a + 2 bao gồm tận cùng bởi 5 (có lưu giữ 1), rnà theo trên a = 2 thì tổng bên trên là đúng, vì do có nhớ 1 sang bắt buộc a + 3 gồm tận cùng bởi 5.

Vậy phép cộng đã cho là

 

*

Tham khảo: Dạng 3: các phép tính về số thập phân. Các bài toán điển hình(Phần 5)

Bài 51

Số dân của phường Hồng Phúc đã tăng từ thời điểm năm 2004 mang đến năm 2005 là :

15 875 – 15 625 = 250 (người)

Số dân đã tăng đạt tỉ số tỷ lệ là :

250 : 15 625 = 1,6%

Nếu từ thời điểm năm 2005 cho 2006 dân số của phường Hồng Phúc cũng tăng lên 1,6% thì dân sinh của phường năm 2006 là :