(eqalign và A = - 5,13:left( 55 over 28 - 18 over 9.1,25 + 116 over 63 ight) cr & B = left( 31 over 3.1,9 + 19,5:41 over 3 ight).left( 62 over 75 - 4 over 25 ight) cr)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Áp dụng quy tắc cộng, trừ, nhân, phân chia số hữu tỉ; thứ tự triển khai phép tính vào ngoặc trước xung quanh ngoặc sau, nhân chia trước cùng trừ sau.


Lời giải bỏ ra tiết

(eqalign & A = - 5,13:left( 55 over 28 - 18 over 9.1,25 + 116 over 63 ight) cr và = - 5,13:left( 145 over 28 - 17 over 9.125 over 100 + 79 over 63 ight) cr và = - 5,13:left( 145 over 28 - 17 over 9.5 over 4 + 79 over 63 ight) cr và = - 5,13:left( 145 over 28 - 85 over 36 + 79 over 63 ight)cr& = - 5,13:left( 145.9 over 28.9 - 85.7 over 36.7 + 79.4 over 63.4 ight)cr& = - 5,13:left( 1305 over 252 - 595 over 252 + 316 over 252 ight) cr & = - 5,13:1026 over 252 = - 513 over 100:57 over 14 cr & = - 513 over 100.14 over 57 = - 9.7 over 50.1 = - 63 over 50 cr )

(eqalign & B = left( 31 over 3.1,9 + 19,5:41 over 3 ight).left( 62 over 75 - 4 over 25 ight) cr và = left( 10 over 3.19 over 10 + 195 over 10:13 over 3 ight).left( 62 over 75 - 12 over 75 ight) cr & = left( 19 over 3 + 39 over 2.3 over 13 ight).50 over 75 = left( 19 over 3 + 3.3 over 2.1 ight).2 over 3 cr và = left( 19 over 3 + 9 over 2 ight).2 over 3 = left( 38 over 6 + 27 over 6 ight).2 over 3 cr & = 65 over 6.2 over 3 = 65.1 over 3.3 = 65 over 9 cr )