Đối cùng với phương trình sau, kí hiệu x1 và x2 là hai nghiệm (nếu có). Ko giải phương trình, hãy điền vào đông đảo chố trống (..):
Bạn đang xem: Bài 25 trang 52 sgk toán 9 tập 2

LG a

(2x^2- m 17x m + m 1 m = m 0)

( m m Delta m = m ldots , m x_1 + m x_2 = m ldots , m x_1x_2 = m ldots )

Phương pháp giải:

1. Phương pháp tính (Delta = b^2 - 4ac)

2. Trường hợp (x_1,x_2) là hai nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Lời giải chi tiết:

(2x^2- m 17x m + m 1 m = m 0) có (a = 2, b = -17, c = 1)

(Delta m = m left( - 17 ight)^2- m 4 m . m 2 m . m 1 m = m 289 m - m 8 m = m 281)

(displaystylex_1 + x_2 = - - 17 over 2 = 17 over 2;x_1x_2 = 1 over 2)


LG b

(5x^2- m x m - m 35 m = m 0)

( m m m Delta m = m ldots , m x_1 + m x_2 = m ldots , m x_1x_2 = m ldots )

Phương pháp giải:

1. Bí quyết tính (Delta = b^2 - 4ac)

2. Ví như (x_1,x_2) là nhì nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

(5x^2- m x m - m 35 m = m 0) có (a = 5, b = -1, c = -35)

(Delta = left( - 1 ight)^2- m 4 m . m 5 m . m left( - 35 ight) = 1 + 700 = 701)

(displaystylex_1 + x_2 = - - 1 over 5 = m 1 over 5;x_1x_2 = - 35 over 5 = - 7)


LG c

(8x^2- m x m + m 1 m = m 0)

(Delta = m ldots , m x_1 + m x_2 = m ldots , m x_1x_2 = m ldots )

Phương pháp giải:

1. Bí quyết tính (Delta = b^2 - 4ac)

2. Nếu (x_1,x_2) là nhị nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Lời giải chi tiết:

(8x^2- m x m + m 1 m = m 0) có (a = 8, b = -1, c = 1)

(Delta m = m left( - 1 ight)^2- m 4 m . m 8 m . m 1 m = m 1 m - m 32 m = m - 31 m x_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

(25x^2 + m 10x m + m 1 m = m 0) có (a = 25, b = 10, c = 1)

(Delta = m 10^2- m 4 m . m 25 m . m 1 m = m 100 m - m 100 m = m 0)

(displaystylex_1 + x_2 = - 10 over 25 = - 2 over 5;x_1x_2 = 1 over 25)

herphangout.com*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp theo sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp herphangout.com

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 79, 80 Luyện Tập Chung Trang 79, Toán Lớp 5 Trang 79, 80 Luyện Tập Chung


Cảm ơn các bạn đã thực hiện herphangout.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?