Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số.. Bài đôi mươi trang 19 sgk Toán 9 tập 2 – bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.


Bạn đang xem: Bài 20 trang 19 sgk toán 9 tập 2

20.

Xem thêm: Tất Tần Tật Về Cấu Trúc Find Là Gì, Nghĩa Của Từ Find

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số.

a) (left{eginmatrix 3x + y =3 & & \ 2x – y = 7 và & endmatrix ight.);

b) (left{eginmatrix 2x + 5y =8 và & \ 2x – 3y = 0& & endmatrix ight.);

c) (left{eginmatrix 4x + 3y =6 & & \ 2x + y = 4& và endmatrix ight.);

d) (left{eginmatrix 2x + 3y =-2 & & \ 3x -2y = -3& và endmatrix ight.);

e) (left{eginmatrix 0,3x + 0,5y =3 và & \ 1,5x -2y = 1,5& và endmatrix ight.)

*
Quảng cáo

a) (left{eginmatrix 3x + y =3 và & \ 2x – y = 7 và & endmatrix ight.) (Leftrightarrow) (left{eginmatrix 5x =10 & & \ 2x -y = 7& và endmatrix ight.)(Leftrightarrow) (left{eginmatrix x =2 và & \ y = 2x-7& & endmatrix ight.)(Leftrightarrow) (left{eginmatrix x =2 & & \ y = -3& và endmatrix ight.)

 b) (left{eginmatrix 2x + 5y =8 và & \ 2x – 3y = 0& và endmatrix ight.) (Leftrightarrow) (left{eginmatrix 2x + 5y =8 và & \ 8y = 8& & endmatrix ight.)(Leftrightarrow) (left{eginmatrix 2x + 5y =8 & & \ y = 1& và endmatrix ight.)(Leftrightarrow) (left{eginmatrix x =frac32 & & \ y = 1& & endmatrix ight.)

c) (left{eginmatrix 4x + 3y =6 & & \ 2x + y = 4& & endmatrix ight.) (Leftrightarrow) (left{eginmatrix 4x + 3y =6 và & \ 4x + 2y =8& và endmatrix ight.) (Leftrightarrow) (left{eginmatrix 4x + 3y =6 và & \ y = -2& & endmatrix ight.)(Leftrightarrow) (left{eginmatrix x =3 & & \ y = -2& & endmatrix ight.)

d) (left{eginmatrix 2x + 3y =-2 và & \ 3x -2y = -3& & endmatrix ight.) (Leftrightarrow)(left{eginmatrix 6x – 9y = -6 và & \ 6x – 4y = -6& & endmatrix ight.)(Leftrightarrow) (left{eginmatrix 6x – 9y = -6 và & \ -5y = 0& và endmatrix ight.)(Leftrightarrow) (left{eginmatrix x = -1 và & \ y = 0 & & endmatrix ight.)

e) (left{eginmatrix 0,3x + 0,5y =3 và & \ 1,5x -2y = 1,5& & endmatrix ight.) (Leftrightarrow) (left{eginmatrix 1,5x + 2,5y=15 & & \ 1,5x – 2y = 1,5 & & endmatrix ight.)(Leftrightarrow) (left{eginmatrix 1,5x + 2,5y=15 & & \ 4,5y = 13,5 & & endmatrix ight.) (Leftrightarrow) (left{eginmatrix 1,5x =15 -2, 5 . 3& & \ y = 3 & & endmatrix ight.) (Leftrightarrow) (left{eginmatrix 1,5x =7,5& và \ y = 3 & & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow)(left{eginmatrix x =5& & \ y = 3 và & endmatrix ight.)