Hướng dẫn giải bài xích §5. Công thức sát hoạch gọn, Chương IV – Hàm số (y = ax^2 (a ≠ 0)). Phương trình bậc nhì một ẩn, sách giáo khoa toán 9 tập hai. Nội dung bài xích giải bài 17 18 19 trang 49 sgk toán 9 tập 2 bao hàm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần đại số gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 9.

Bạn đang xem: Bài 17 trang 49 sgk toán 9 tập 2

Lý thuyết

1. Công thức nghiệm thu sát hoạch gọn

Đối với phương trình bậc hai (ax^2+bx+c=0(a eq 0)), trong vô số trường hợp nếu đặt (b=2b’ (bvdots 2)) thì liệu việc tính toán có đơn giản và dễ dàng hơn?

(b=2b’ Rightarrow Delta =(2b’)^2-4ac=4b’^2-4ac=4(b’^2-ac))

Ta có: (Delta ‘=b’^2-ac)

Từ đó, ta đi mang đến các tóm lại sau đây:

Với các phương trình bậc nhì (ax^2+bx+c=0(a eq 0)) cùng (b=2b’), (Delta ‘=b’^2-ac) thì:

Nếu (Delta ‘>0) thì phương trình tất cả hai nghiệm phân biệt

(x_1=frac-b’+sqrtDelta ‘a; x_2=frac-b’-sqrtDelta ‘a)

Nếu (Delta ‘=0) thì phương trình tất cả nghiệm kép (x=frac-b’a)

Nếu (Delta ‘2. Áp dụng

Chúng ta sẽ cùng đi vài lấy một ví dụ sau:

Ví dụ 1:

Giải phương trình bằng công thức nghiệm thu sát hoạch gọn: (3x^2+10x+5=0)

Bài giải:

(Delta ‘=5^2-5.3=10>0Rightarrow sqrtDelta ‘=sqrt10)

Vậy (x_1=frac-5+sqrt103; x_2=frac-5-sqrt103)

Ví dụ 2:

Giải phương trình bằng công thức nghiệm thu sát hoạch gọn: (5x^2-6sqrt2x+1=0)

Bài giải:

(Delta ‘=(3sqrt2)^2-5.1=13>0Rightarrow sqrtDelta ‘=13)

Vậy (x_1=frac3sqrt2+sqrt135; x_2=frac3sqrt2-sqrt135)

Dưới đó là phần phía dẫn trả lời các thắc mắc có trong bài học kinh nghiệm cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy phát âm kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 48 sgk Toán 9 tập 2

Từ bảng kết luận của bài trước hãy dùng các đẳng thức (b = 2b’, Δ = 4Δ’ ) để suy ra những tóm lại sau:

Trả lời:

Với (b = 2b’,) (Delta ) = 4(Delta ‘) ta có:

+) nếu (Delta ‘ >0) thì (Delta>0 ) phương trình bao gồm hai nghiệm

(eqalign& x_1 = – b + sqrt Delta over 2a = – 2b’ + sqrt 4Delta ‘ over 2a cr & = 2left( – b’ + sqrt Delta ‘ ight) over 2a = – b’ + sqrt Delta ‘ over a cr và x_2 = – b – sqrt Delta over 2a = – 2b’ – sqrt 4Delta ‘ over 2a cr & = 2left( – b’ – sqrt Delta ‘ ight) over 2a = – b’ – sqrt Delta ‘ over a cr )

+) nếu như (Delta ‘ =0) thì (Delta =0) phương trình gồm nghiệm kép.

(displaystyle x = – b over 2a = – 2b’ over 2a = – b’ over a)

+) giả dụ (Delta ‘

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 48 sgk Toán 9 tập 2

Giải phương trình (5x^2 + 4x – 1 = 0) bằng phương pháp điền vào những chỗ trống:

(a = …;,b’ = …;c = …); (Delta ‘ = …;,sqrt Delta ‘ = …)

Nghiệm của phương trình (x_1 = …;,x_2 = …)

Trả lời:

(a = 5;,b’ = 2;c = – 1);

(Delta ‘ = (b’)^2 – ac = 2^2 – 5.left( – 1 ight) = 9;,sqrt Delta ‘ = 3)

Nghiệm của phương trình (x_1 = dfrac – b’ + sqrt Delta ‘ a = dfrac – 2 + 35 = dfrac15;\x_2= dfrac – b’ – sqrt Delta ‘ a = dfrac – 2 – 35 = – 1.)

3. Trả lời thắc mắc 3 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Xác định (a, b’, c) rồi sử dụng công thức nghiệm thu gọn giải những phương trình:

a) (3x^2 + 8x + 4 = 0)

b) (7x^2 – 6sqrt 2 x + 4 = 0)

Trả lời:

a) Xét phương trình (3x^2 + 8x + 4 = 0) tất cả (a = 3; b’ = 4; c = 4)

(Delta ‘ = left( b’ ight)^2 – ac = 4^2 – 3.4 = 4 >0Rightarrow sqrt Delta ‘ = 2)

Phương trình bao gồm 2 nghiệm phân biệt:

(displaystyle x_1 = – 4 + 2 over 3 = – 2 over 3;,,x_2 = – 4 – 2 over 3 = – 2)

b) Xét phương trình (7x^2 – 6sqrt 2 x + 4 = 0) gồm (a = 7;,,b’ = – 3sqrt 2 ;,,c = 2)

(Delta ‘ = left( b’ ight)^2 – ac = left( – 3sqrt 2 ight)^2 – 7.4 = -10Dưới đó là Hướng dẫn giải bài 17 18 19 trang 49 sgk toán 9 tập 2. Chúng ta hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

herphangout.com trình làng với chúng ta đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số cửu kèm bài giải đưa ra tiết bài 17 18 19 trang 49 sgk toán 9 tập 2 của bài bác §5. Công thức nghiệm thu gọn trong Chương IV – Hàm số (y = ax^2 (a ≠ 0)). Phương trình bậc nhị một ẩn cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài xích tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài bác 17 18 19 trang 49 sgk toán 9 tập 2

1. Giải bài bác 17 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Xác định (a, b’, c) rồi dùng công thức nghiệm thu sát hoạch gọn giải các phương trình:

a) (4x^2 + 4x + 1 = 0);

b) (13852x^2 – 14x + 1 = 0);

c) (5x^2 – 6x + 1 = 0);

d) ( – 3x^2 + 4sqrt 6 x + 4 = 0).

Bài giải:

a) (4x^2 + 4x + 1 = 0)

Ta có: (a = 4, b’ = 2, c = 1)

Suy ra (Delta’ = 2^2 – 4.1 = 0)

Do đó phương trình có nghiệm kép:

(x_1 = x_2 = dfrac – 24 = – dfrac1 2).

b) (13852x^2 – 14x + 1 = 0)

Ta có: (a = 13852, b’ = – 7, c = 1)

Suy ra (Delta’ = ( – 7)^2 – 13852.1 = – 13803 0).

Do đó phương trình tất cả hai nghiệm phân biệt:

(x_1 = dfrac3 + sqrt 45=dfrac55 = 1)

(x_2 = dfrac3 – sqrt 45=dfrac15.)

d) ( – 3x^2 + 4sqrt 6 x + 4 = 0)

Ta có: (a = – 3, b’ = 2sqrt 6 , c = 4)

Suy ra (Delta ‘ = (2sqrt 6 )^2 – ( – 3).4 = 36 > 0)

Do kia phương trình có hai nghiệm phân biệt:

(x_1 = dfrac – 2sqrt 6 + 6 – 3 = dfrac2sqrt 6 – 63)

(x_2 = dfrac – 2sqrt 6 – 6 – 3 = dfrac2sqrt 6 +6 3)

2. Giải bài bác 18 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Đưa những phương trình sau về dạng (ax^2 + 2b’x + c = 0) và giải chúng. Sau đó, sử dụng bảng số hoặc máy vi tính để viết sấp xỉ nghiệm kiếm được (làm tròn tác dụng đến chữ số thập phân sản phẩm hai):

a) (3x^2 – 2x = x^2 + 3);

b) ((2x – sqrt 2 )^2 – 1 = (x + 1)(x – 1));

c)(3x^2 + 3 = 2(x + 1));

d) (0,5x(x + 1) = (x – 1)^2).

Bài giải:

a) (3x^2 – 2x = x^2 + 3)

( Leftrightarrow 3x^2 – 2x – x^2 – 3=0)

(Leftrightarrow 2x^2 – 2x – 3 = 0)

Suy ra (a = 2, b’ = – 1, c = – 3)

(Rightarrow Delta ‘ = ( – 1)^2 – 2.( – 3) = 7 > 0).

Do đó phương trình có hai nghiệm phân biệt:

(x_1 = dfrac1 + sqrt 7 2 approx 1,82)

(x_2 = dfrac1 – sqrt 7 2 approx – 0,82)

b) ((2x – sqrt 2 )^2 – 1 = (x + 1)(x – 1))

(Leftrightarrow 4x^2-4sqrt 2 x + 2- 1 = x^2 -1)

(Leftrightarrow 4x^2-4sqrt 2 x + 2 – 1 – x^2 +1=0)

(Leftrightarrow 3x^2 – 4sqrt 2 x + 2 = 0)

Suy ra (a = 3, b’ = – 2sqrt 2 , c = 2)

(Rightarrow Delta ‘ = ( – 2sqrt 2 )^2 – 3.2 = 2 > 0)

Do kia phương trình gồm hai nghiệm phân biệt:

(x_1 = dfrac2sqrt 2 + sqrt 2 3 = sqrt 2 approx 1,41)

(x_2 = dfrac2sqrt 2 – sqrt 2 3 = dfracsqrt 2 3 approx 0,47)

c) (3x^2 + 3 = 2(x + 1) )

(Leftrightarrow 3x^2 +3- 2x -2 = 0)

(Leftrightarrow 3x^2 – 2x +1 = 0)

Suy ra (a = 3, b’ = – 1, c = 1)

(Rightarrow Delta ‘ = ( – 1)^2 – 3.1 = – 2 0)

Do đó phương trình bao gồm hai nghiệm phân biệt:

(x_1 = 2,5 + sqrt 4,25 approx 4,56)

(x_2 = 2,5 – sqrt 4,25 approx 0,44)

(Rõ ràng vào trường vừa lòng này sử dụng công thức nghiệm thu sát hoạch gọn cũng không đơn giản dễ dàng hơn)

3. Giải bài bác 19 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Đố em biết bởi vì sao khi (a > 0) cùng phương trình (ax^2 + bx + c = 0) vô nghiệm thì(ax^2 + bx + c > 0) với tất cả giá trị của (x )?

Bài giải:

Khi (a > 0) cùng phương trình vô nghiệm thì (Delta = b^2 – 4ac 0)

Lại có:

(eginarraylax^2 + bx + c = aleft( x^2 + dfracbax ight) + c\ = aleft( x^2 + 2.dfracb2a.x + dfracb^24a^2 ight) – dfracb^24a + c\ = aleft( x + dfracb2a ight)^2 – dfracb^2 – 4ac4aendarray)

(=aleft ( x + dfracb2a ight )^2+ left(-dfracb^2-4ac4a ight))

Vì (aleft ( x + dfracb2a ight )^2 ge 0) với tất cả (x in R), những (a>0).

Lại có (-dfracb^2-4ac4a > 0) (cmt)

Vì tổng của số ko âm và số dương là một trong những dương vày đó

(aleft ( x + dfracb2a ight )^2+ left(dfracb^2-4ac4a ight) >0) với tất cả (x).

Xem thêm: Enamel Paint Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Enamel

Hay (ax^2 + bx + c >0) với mọi (x).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 9 cùng với giải bài bác 17 18 19 trang 49 sgk toán 9 tập 2!