a)(left{eginmatrix xsqrt2- y sqrt3=1 & & \ x + ysqrt3 = sqrt2& & endmatrix ight.)

b)(left{eginmatrix x - 2sqrt2 y = sqrt5& & \ xsqrt2 + y = 1 - sqrt10& và endmatrix ight.)

c)(left{eginmatrix (sqrt2- 1)x - y = sqrt2& và \ x + (sqrt2+ 1)y = 1& & endmatrix ight.)


Phương pháp vắt là phương thức phổ đổi thay của giải hệ phương trình hàng đầu hai ẩn, chúng ta rút một ẩn của phương trình 1 hoặc nhì rồi nuốm vào phương trình còn lại để tim ra một ẩn, rồi lại thế ngược lại để đưa ra hệ nghiệm phương trình. Mời các bạn xem lí giải giải chi tiết bài 17

Câu a:

*
(Leftrightarrow left{eginmatrix xsqrt2- y sqrt3=1 và & \ x = -ysqrt3+ sqrt2& & endmatrix ight.)(Leftrightarrow left{eginmatrix (-ysqrt3+ sqrt2)sqrt2- y sqrt3=1 & & \ x = -ysqrt3+ sqrt2& & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix -(sqrt3+sqrt6)y=-1& và \ x = -ysqrt3+ sqrt2& & endmatrix ight.)(Leftrightarrow left{eginmatrix y=fracsqrt6-sqrt33& và \ x = 1& và endmatrix ight.)

Vậy nghiệm của hệ là:((x;y)=left ( 1;fracsqrt6-sqrt33 ight ))

Câu b:

*
(Leftrightarrow left{eginmatrix x= 2sqrt2 y+ sqrt5& và \ (2sqrt2 y+ sqrt5)sqrt2 + y = 1 - sqrt10& & endmatrix ight.)(Leftrightarrow left{eginmatrix x= 2sqrt2 y+ sqrt5& và \ 5y=1-2sqrt10& và endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix x= frac-3sqrt5+2sqrt25& & \ y=frac1-2sqrt105& & endmatrix ight.)

Vậy nghiệm của hệ là:((x;y)=left ( frac-3sqrt5+2sqrt25;frac1-2sqrt105 ight ))

Câu c:

*
(Leftrightarrow left{eginmatrix y = (sqrt2- 1)x-sqrt2& và \ x + (sqrt2+ 1)y = 1& và endmatrix ight.)(Leftrightarrow left{eginmatrix y = (sqrt2- 1)x-sqrt2& và \ x + (sqrt2+ 1)((sqrt2- 1)x-sqrt2) = 1& & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = (sqrt2- 1)x-sqrt2& & \2x=3+sqrt2 và & endmatrix ight.)(Leftrightarrow left{eginmatrix y =-frac12 & & \x=frac3+sqrt22& & endmatrix ight.)

Vậy nghiệm của hệ là:((x;y)=left ( frac3+sqrt22;-frac12 ight ))