a)(left{eginmatrix 3x - y = 5 và & \ 5x + 2y = 23 và & endmatrix ight.)b)(left{eginmatrix 3x +5y = 1 & & \ 2x -y =-8 và & endmatrix ight.)c)(left{eginmatrix fracxy = frac23& & \ x + y - 10 = 0 và & endmatrix ight.)


Phương pháp cố là cách thức phổ biến chuyển của giải hệ phương trình hàng đầu hai ẩn, họ rút một ẩn của phương trình 1 hoặc nhị rồi cầm cố vào phương trình sót lại để tim ra một ẩn, rồi lại thế ngược lại để tìm thấy hệ nghiệm phương trình. Mời các bạn xem chỉ dẫn giải chi tiết bài 16

Câu a:

*
(Leftrightarrow left{eginmatrix y = 3x-5 và & \ 5x + 2y = 23 & & endmatrix ight.)(Leftrightarrow left{eginmatrix y = 3x-5 & & \ 5x + 2(3x-5) = 23 & & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = 3x-5 & & \ 11x = 33 và & endmatrix ight.)(Leftrightarrow left{eginmatrix y = 4 & & \ x = 3 và & endmatrix ight.)

Vậy nghiệm của hệ là:((x;y)=(3;4))

Câu b:

*
(Leftrightarrow left{eginmatrix 3x +5y = 1 & & \ y =2x+8 và & endmatrix ight.)(Leftrightarrow left{eginmatrix 3x +5(2x+8) = 1 và & \ y =2x+8 và & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix 13x=-39 và & \ y =2x+8 và & endmatrix ight.)(Leftrightarrow left{eginmatrix x=-3 & & \ y =2 & & endmatrix ight.)

Vậy nghiệm của hệ là:((x;y)=(-3;2))

Câu c:

*
(Leftrightarrow left{eginmatrix y = frac32x& và \ x + y - 10 = 0 & & endmatrix ight.)(Leftrightarrow left{eginmatrix y = frac32x& và \ x + frac32x - 10 = 0 và & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = frac32x& & \ frac52x= 10 & & endmatrix ight.)(Leftrightarrow left{eginmatrix y = 6& và \ x=4 & & endmatrix ight.)