a) Vẽ đồ dùng thị của các hàm số (y = 2x;,,,y = 2x + 5;,,,y = - dfrac23x) và (y = - dfrac23x + 5) trên và một mặt phẳng tọa độ. 

b) tư đường trực tiếp trên giảm nhau chế tác thành tứ giác (OABC) ((O) là nơi bắt đầu tọa độ). Tứ giác (OABC) liệu có phải là hình bình hành không ? do sao ?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) biện pháp vẽ thiết bị thị hàm số (y=ax+b, (a e 0)): Đồ thị hàm số (y=ax+b , , (a eq 0)) là mặt đường thẳng:

+) giảm trục hoành tại điểm (A(-dfracba; , 0).) 

+) giảm trục tung trên điểm (B(0;b).) 

b) Đồ thị của hàm số (y=ax+b, (a e 0)) là 1 đường thẳng tuy nhiên song với đường thẳng (y=ax) ví như (b e 0).

Bạn đang xem: Bài 15 trang 51 sgk toán 9 tập 1

+) vết hiệu nhận thấy hình bình hành: tứ giác gồm hai cặp cạnh đối tuy vậy song thì là hình bình hành.


Lời giải đưa ra tiết

a) 

+) Hàm số (y = 2x):

Cho (x=1 Rightarrow y=2.1=2 Rightarrow M(1; 2))

Đồ thị hàm số trên là con đường thẳng đi qua gốc (O(0;0)) và điểm (M(1; 2)).

+) Hàm số (y = 2x + 5):

Cho (x=0 Rightarrow y=2.0+5=0+5=5 Rightarrow B(0; 5)).

Xem thêm: Tham Số Và Đối Số Là Gì Đối Số Là Gì ? Tham Số Và Đối Số

Cho (x=-2,5 Rightarrow y=2.(-2,5)+5=-5+5=0 )

(Rightarrow E(-2,5; 0))

Đồ thị hàm số trên là mặt đường thẳng trải qua điểm (B(0; 5)) và (E(-2,5; 0))

+) Hàm số (y = - dfrac23x):

Cho (x=1 Rightarrow y=-dfrac23.1=-dfrac23 Rightarrow N left(1; -dfrac23 ight))

Đồ thị hàm số trên là con đường thẳng đi qua gốc tọa độ (O(0;0)) và điểm (N left(1; -dfrac23 ight)) 

+) Hàm số (y = - dfrac23x + 5):

Cho (x=0 Rightarrow y=-dfrac23.0+5=0+5=5 Rightarrow B(0; 5))

Cho (x=7,5 Rightarrow y=-dfrac23.7,5+5=-5 +5=0 )

(Rightarrow F(7,5; 0))

Đồ thị hàm số là đường thẳng trải qua hai điểm (B(0; 5)) với (F(7,5; 0)).

Ta tất cả hình vẽ sau:

*

 b) Ta có:

+ Đồ thị của hàm số (y = 2x) tuy nhiên song với vật thị hàm số (y = 2x + 5) (Rightarrow OC // AB)

+ Đồ thị của hàm số (y=-dfrac23x) tuy vậy song với trang bị thị hàm số (y=-dfrac23x+5) (Rightarrow OA // BC)