Vì M là điểm vị trí trung tâm cung AB yêu cầu theo định lý về đường kính và dây cung(OMot AB)

Lại bao gồm AB // CD nên(OMot CD)

Suy ra M cũng chính là điểm tại chính giữa cung CD hay(​​​​oversetfrownMC=oversetfrownMD)(2)

Từ (1) và (2) ta có:

(sđoversetfrownMC-sđoversetfrownMA=sđoversetfrownMD-sđoversetfrownMB\ Rightarrow sđ oversetfrownAC=sđoversetfrownBD)

Hay(oversetfrownAC=oversetfrownBD)

TH2: hai dây ở về hai phía với cội tọa độ O.

*

Chứng minh tương tự như trường hơp 1:

Ta có: M là điểm chính giữa cung AB nên(oversetfrownMA=oversetfrownMB)

(MNot AB, AB//CDRightarrow MNot CD)

Suy ra M cũng chính là điểm ở trung tâm cung CD.

Ta có:

(sđoversetfrownMC-sđoversetfrownMA=sđoversetfrownMD-sđoversetfrownMB\ Rightarrow sđ oversetfrownAC=sđoversetfrownBD)

Hay(oversetfrownAC=oversetfrownBD)
Bạn đang xem: Bài 13 sgk toán 9 tập 2 trang 72

Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học này tại đây để học xuất sắc hơn.
Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 2: liên hệ giữa cung và dây khác • Giải bài bác 10 trang 71 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) Vẽ mặt đường tròn tâm... • Giải bài bác 11 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai đường tròn... • Giải bài xích 12 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho tam giác ABC. Trên tia... • Giải bài 13 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 chứng tỏ rằng: Trong... • Giải bài 14 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) chứng minh rằng...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9


Xem thêm: Giải Bài 6 Trang 83 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 6 Trang 83 Sgk Toán 7 Tập 1

bài trước bài xích sau